Landbruk og reindrift

Oppdatert 20.12.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

18.06.2024

Informasjonsbrev til kommunene uke 25

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga


14.06.2024

Kompetansesamling for landbruksforvaltningen i kommunene i Nordland

Samling for ledere og medarbeidere i kommunal landbruksforvaltning i Nordland.


11.06.2024

Informasjonsbrev til kommunene uke 24

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


07.06.2024

Nettverksmøte Treindustri - Ombrukskartlegging og ombrukslager

Velkommen til digitalt nettmøte om ombrukskartlegging og ombrukslager med Rana kommune, COWI og Mo Industripark.


04.06.2024

Informasjonsbrev til kommunene uke 23

Les ukas informasjonsbrev fra landbruks- og reindriftsavdelinga.


04.06.2024

Egenskaper til konstruksjonsvirke av gran fra Nordland

Statsforvalteren i Nordland deltar i et prosjekt som skal kartlegge egenskapene til konstruksjonsvirke av gran i Nordland.


04.06.2024

Ole Reidar Davidsen og Maria Skaga Strøm på Mula gård i Hemnes vinner Nordland landbruksselskaps pris for veldrevet gårdsbruk for 2023

Nordland landbruksselskap deler årlig ut en pris for veldrevet gårdsbruk i Nordland. 


31.05.2024

Skal vi bygge på matjorda vår?

Hvert eneste år bygger vi ned store arealer med god matjord i Norge. Dette skjer også i Nordland. Vi bygger hus og hytter, skoler, sykehjem og driftsbygninger, anlegger veier og nye næringsarealer på dyrka jord.


30.05.2024

Erfaringskonferanse urbant og bynært landbruk

Hva er urbant landbruk, og hvordan kan kommunene bidra til å etablere urbane initiativer? Bli med på erfaringskonferanse for å høre hvordan Bodø og andre kommuner jobber med urbant landbruk.


29.05.2024

Informasjonsbrev til kommunene uke 22

Les ukas informasjonsbrev fra landbruks- og reindriftsavdelinga.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel