Landbruk og reindrift

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

11.05.2022

Informasjonsbrev uke 19 2022

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


11.05.2022

Kompetansesamlinger jordbruk

Landbruks- og reindriftsavdelinga inviterer saksbehandlere og ledere i kommunene til kompetansesamling om tilskuddsordninger i jordbruket. Velg mellom Bodø 26.-27. september og Mosjøen 28.-29. september. 


09.05.2022

Webinar om driveplikt i landbruket

I samarbeid med Prosjektet Velg melk i Nordland inviterer vi til webinar om driveplikt i landbruket med eksempler på hvordan den kan følges opp.


09.05.2022

Feltkurs om drenering

Del to av kurs for kommuner som skal behandle søknader om tilskudd til drenering. Første del av kurset var 19. mai. 


09.05.2022

Tilskudd ved produksjonssvikt

Vi inviterer til fagsamling via teams, om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon.


05.05.2022

Inn på tunet-uka (uke 45)

Sett av uke 45 til å lære mer fra erfaringene fra det nasjonale Inn på tunet-løftet og arbeidet i de utvalgte pilotfylkene. Hver dag vil ha sitt tema tilknyttet Inn på tunet; Grunnskole, videregående skole, demensomsorg, og tiltak innen psykisk helse, rus og arbeid. 


03.05.2022

Informasjonsbrev uke 18

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene.


28.04.2022

Takk for at du tar hensyn til rein i kalvingstida

Det er kalvingstid for rein i april og mai. Kalven og simla er veldig sårbare for forstyrrelser i denne tida. Hvis simla blir skremt, kan hun forlate kalven sin og kalven vil dø. Ta hensyn, gå utenom hvis du ser rein og hold hunden i bånd.


26.04.2022

Informasjonsbrev uke 17

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene.


26.04.2022

Studietur om næringsutvikling

Hva kjennetegner vellykket næringsutvikling, og hvordan kan kommunen bidra i næringsutvikling for landbruket? Dette får du lære mer om hvis du blir med oss på studietur.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel