Landbruk og reindrift

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.


18.10.2021

Nytt e-læringskurs om demensomsorg for Inn på tunet-tilbydere

I dag lanseres et nytt e-læringskurs for Inn på tunet-tilbydere! Ved å gjennomføre kurset, får du grunnleggende kompetanse om demensomsorg og hvordan du kan være en attraktiv leverandør av tjenester til kommunene. 


11.10.2021

Oppdaterte jordvernsider

Landbruskdirektoratet har oppdatert sine sider om jordvern. De har samlet informasjon om jordvern i kommunal og regional planlegging på ett sted.


09.10.2021

Dyrkningsteknikk økologisk potet

Etterspørselen etter økologiske matvarer er økende, og det er plass for mer norsk økologisk produksjon av grønnsaker. Bli med på vårt webinar om dyrkningsteknikk økologiske poteter

 


09.10.2021

Debio godkjenning

Bli med på vårt webinar om godkjenningsordninger for økologiske produkter. Foreleser: Anne Guro Syversen, ansatt i Debio.


09.10.2021

Økologisk grovfôrproduksjon

Bli med på vårt webinar om økologisk grovfôrproduksjon. 


09.10.2021

Lønnsomhet i økologisk vs. konvensjonell melkeproduksjon

Det er stor variasjon i energibruken per produsert enhet på melkeproduksjonsbruk. Bli med på vårt webinar og hør hvordan energibruk og lønnsomheten er i økologisk vs. konvensjonell melkeproduksjon.

 

06.10.2021

Høring av strategisk plan for jordvern

Vi ønsker innspill på forslag til Strategisk plan for jordvern i Nordland 2022-2025. 


28.09.2021

Inn på tunet-kurs

Ønsker du å bli godkjent Inn på tunet-gård og lære mer om Inn på tunets godkjenningsordning? Meld deg på vårt Inn på tunet-kurs på Sortland 25.-26. oktober. Påmeldingsfrist er 15. oktober (10. oktober for overnatting). Kurset er et av tiltakene i det nasjonale pilotprosjektet Inn på tunet i Nordlandskommunene. 


22.09.2021

Urbant landbruk i Hadsel

I Hadsel kommune har samarbeid på tvers av flyktningetjenesten og landbrukskontoret resultert i en parsellhage på Melbu. Målet er at parsellhagen på Melbu kan bli en møteplass og et utgangspunkt for aktiviteter for hele befolkningen i Hadsel.


16.09.2021

Søk om regionale miljøtilskudd, produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2021

Søknadsfristen er 15. oktober for miljøtilskudd (RMP) for jordbruksforetak. For beitelag er fristen 15. november. Produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT) har søknadsfrist 15. oktober. Du kan søke RMP fra 15. september og PT fra 1. oktober.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel