Landbruk og mat


19.06.2024

Mange søknader om tilskot til drenering

Satsane for tilskot til drenering blei auka frå 1. juli 2023, og det merkast på tal søknader om midlar i år. 


13.06.2024

Rekordtidleg start på slåtten i år

Årets grovfôrsesong ser særs lovande ut. Men sesongen er ikkje over, og vi er avhengig av god vekst og haustingsforhold for å ha nok fôr komande vinter.


13.06.2024

Innspill til løsninger for å fikse Hålandsvatnet

Tirsdag 18. juni åpner muligheten for innsendingen av løsningsforslag for å fikse Hålandsvatnet. Fylkeskommunene leder utredningsarbeidet for innsjøinterne tiltak.


13.06.2024

Inn på tunet-konferanse 2025

Sett av 11. - 12. februar 2025 i Stavanger til konferanse om Inn på tunet med faglig påfyll og nettverksbygging.


12.06.2024

Hagl har gitt store skadar på epleavlingane

Fruktdyrkarane i Rogaland antar at opptil 80 prosent av epleavlingane er skada etter uveret den siste veka.


12.06.2024

Ny verdiskapingsrapport for jordbruket i Rogaland

Store utfordringar for og endringar i jordbruksnæringa dei siste fem åra og eit utdatert talgrunnlag er grunnane til at ny rapport er etterspurt.


12.06.2024

Gladmat – verdas kjekkaste matfestival

Onsdag 26. juni brakar det laus i Stavanger. Festivalen er spekka med aktivitetar – og i år har arrangørane lagt ekstra vekt på å tilby kjekke aktivitetar for barn og unge.


11.06.2024

Ny E39 Smiene - Harestad krevjande for jordvernet

Statsforvalteren har i brev av 22.05.2024 gitt uttale til reguleringsplan for E39 Smiene-Harestad. Vi har ein del faglege råd, m.a. om støyrapport, vasshandtering og kontroll av tungmetall. Nytt Tasta-kryss er krevjande ut frå jordvern, og vi stiller spørsmål til om det er nødvendig.


10.06.2024

Rogalandsbonden svarer på frislipp av kumelk

Null kroner i overproduksjonsavgift på kumelk – er i realiteten et frislipp av melkeproduksjonen.


07.06.2024

Markvandringar på kalenderen

Nå er vekstsesongen godt i gang, og Norsk landbruksrådgiving (NLR) har planlagt fleire markvandringar for interesserte dyrkarar i Rogaland.

 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.