Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 23.02.2024

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er ei mellombels støtte som skal dekkje nødvendige utgifter til å leve og bu. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte moglegheitene dine til å forsørgje deg sjølv. Det kan til dømes vere arbeid, andre inntekter eller eigne midlar. Dersom du treng hjelp til å finne ut kva moglegheiter du har, kan du kontakte Nav for å få råd og rettleiing. 

Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det er rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Dei rettleiande satsane i dei statlege retningslinjene omfattar utgifter til heilt grunnleggjande behov, som mat, klede, kommunikasjon, hushaldsartiklar og hygiene med meir, og tek vidare omsyn til andre sider av dagleglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bustad, straum og oppvarming, bustad- og innbuforsikring og innbu og utstyr inngår i livsopphaldet, men er ikkje inkludert i dei rettleiande satsane sidan dette er utgifter som varierer mykje. Nav skal ikkje ta omsyn til om familien har barnetrygd når dei vurderer søknader frå familiar med barn.

Du kan klage

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Dersom Nav er samd i klagen din, vil dei endre avgjerda og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpa du har rett på. Dersom Nav er usamd i klagen din, sender Nav klagen din vidare til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar klagen og svarer deg med eit brev.

Statsforvaltaren har også eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tenester. Denne rådgivingstenesta er som regel eit tilbod ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til dei tilsette som jobbar med dette i kommunen.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 14.02.2023

Når Nav utbetalar sosialstønad til andre enn tenestemottakaren

Hovudregelen er at den som har fått innvilga sosialstønad skal få stønaden utbetalt til seg, men unntaksvis kan Nav etter samtykke utbetale stønaden til andre.


Publisert 30.01.2023

Kompetansesatsing på dei sosiale tenestene i Nav

Alle Nav-kontor har fått tilgang til nytt kompetansemateriell om sosiale tenester. Materiellet er utvikla i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og statsforvaltarar.


Publisert 17.01.2023

Nye tolkingsbrev om sosialtenestelova

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har skrive to avklaringsbrev som får konsekvensar for sosialhjelp til EØS-borgarar. Arbeids- og velferdsdirektoratet har skrive fire brev der dei avklarar spørsmål om sider ved sosialtenestelova.


Publisert 13.01.2023

Nav overtar saker om fordeling av reisekostnader ved samvær

Frå 1. januar 2023 er ansvaret for saker om fordeling av reisekostnadar ved samvær overført frå Statsforvaltaren til Nav. 


Publisert 06.01.2023

Ny rettleiar om økonomisk sosialhjelp

Formålet er å hjelpe Nav-kontora til å utøve skjønn og gjere nødvendige konkrete og individuelle vurderingar.


Publisert 03.01.2023

Færre klagar på sosialhjelpsvedtak

I 2022 behandla Statsforvaltaren i Vestland 258 sosialklagesaker. Dette er 40 færre enn i 2021 og 89 færre enn i 2020.


Publisert 02.01.2023, Sist endra 23.01.2023

Må begge ektefellane skrive under på søknader om sosialhjelp?

Etter ekteskapslova har ektefellar gjensidig underhaldsplikt. Dette betyr at Nav må ha oversikt over økonomien til begge når dei behandlar søknader om sosialstønad frå ein som er gift.


Publisert 21.12.2022, Sist endra 02.01.2023

Rettleiande statlege satsar for sosialstønad i 2023

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har prisjustert satsane i tråd med forventa vekst i konsumprisane i nasjonalbudsjettet for 2023.


Publisert 16.12.2022, Sist endra 20.12.2022

Ekstra stønad i desember 2022

Stortinget har vedtatt auka tilskot til kommunane med hundre millionar kroner slik at mottakarar av sosialstønad kan få ei ekstra utbetaling før jul.


Publisert 16.12.2022

Tilsyn avdekte manglar i oppfølging frå Nav

Statsforvaltaren slår fast manglar ved Nav-kontorets oppfølging av ein familie i Bergen, men har ikkje merknader til at Nav ikkje melde frå til barnevernet om saka.