Oversending av klager på enkeltvedtak etter sosialtenestelova

Vi ønskjer å minne om at når vi skal avgjere ei klage over enkeltvedtak så treng vi dei same dokumenta og opplysningane som Nav-kontoret trong for å handsame saka.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.04.2023

For klager på vedtak som gjeld økonomisk stønad, treng vi at Nav-kontoret til dømes sender oss

 • søknaden med eventuelle vedlegg
 • vedtaket
 • klagen med eventuelle vedlegg
 • dokumentasjon og opplysningar som Nav-kontoret har henta inn
 • eventuelle relevante journalnotat
 • Nav-kontoret si vurdering av klagen

Klager over vedtak om refusjon

I desse sakene treng vi at Nav-kontora til dømes sender oss:

 • Gosys-meldinga der informasjon om den innvilga trygdeytinga går fram.
 • Førehandsvarselet, refusjonskravet og vedtaket om refusjon.
 • Klagen med eventuelle vedlegg.
 • Nav-kontoret si vurdering av klagen.
 • Vedtak kor stønaden Nav-kontoret krev refusjon for er innvilga og utbetalingsoversikt/klientreskontro.
 • Trekkoppgjersliste frå Nav stat der det går fram kor mykje Nav-kontoret har fått refundert for dei ulike periodane/månadene.
 • Billag på enkeltrekningar som inngår i refusjonskravet.
 • Informasjon om skattetrekk, anten prosentsats eller tabell, for heile perioden Nav-kontoret krev refusjon.
 • Dokumentasjon og opplysningar som Nav-kontoret har henta inn og eventuelle relevante journalnotat.

Dersom Nav-kontoret har kravd refusjon for heile eller deler av etterbetalingsperioden tidlegare, treng vi i tillegg tidlegare refusjonskrav og trekkoppgjersliste.

Når den som klagar har barn

Dersom klagar har barn, skal Nav-kontoret synleggjere kva vurderingar dei har gjort av behovet til barna og korleis vedtaket påverkar barnas situasjon. Dette gjeld i alle saker.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.