Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 23.02.2024

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er ei mellombels støtte som skal dekkje nødvendige utgifter til å leve og bu. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte moglegheitene dine til å forsørgje deg sjølv. Det kan til dømes vere arbeid, andre inntekter eller eigne midlar. Dersom du treng hjelp til å finne ut kva moglegheiter du har, kan du kontakte Nav for å få råd og rettleiing. 

Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det er rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Dei rettleiande satsane i dei statlege retningslinjene omfattar utgifter til heilt grunnleggjande behov, som mat, klede, kommunikasjon, hushaldsartiklar og hygiene med meir, og tek vidare omsyn til andre sider av dagleglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bustad, straum og oppvarming, bustad- og innbuforsikring og innbu og utstyr inngår i livsopphaldet, men er ikkje inkludert i dei rettleiande satsane sidan dette er utgifter som varierer mykje. Nav skal ikkje ta omsyn til om familien har barnetrygd når dei vurderer søknader frå familiar med barn.

Du kan klage

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Dersom Nav er samd i klagen din, vil dei endre avgjerda og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpa du har rett på. Dersom Nav er usamd i klagen din, sender Nav klagen din vidare til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar klagen og svarer deg med eit brev.

Statsforvaltaren har også eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tenester. Denne rådgivingstenesta er som regel eit tilbod ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til dei tilsette som jobbar med dette i kommunen.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 20.04.2022

Utbetaling av sosialstønad treng ikkje følgje kalendermånaden

Sosialtenestelova har ikkje reglar om kor lang periode sosialstønad skal gjelde for, men til vanleg kan det vere føremålstenleg å utbetale slik stønad for ein månad om gangen.


Publisert 12.04.2022

Snart slutt på å rekna barnetrygda som inntekt

Ved årsskiftet 2021/2022 rapporterte 28 av 43 kommunar i Vestland at dei rekna barnetrygda som inntekt ved vurdering av søknader om sosialstønad. Men frå 1. september 2022 må alle kommunane halde barnetrygda utanfor.


Publisert 08.04.2022

For andre år på rad er det færre som får sosialhjelp

I 2021 var det 13 224 personar i Vestland som fekk sosialhjelp. Det er seks prosent færre enn året før. I 2020 var det 14 029 som fekk sosialhjelp, og i 2019 var det 15 453


Publisert 16.03.2022

Kan utgifter til barnebidrag reknast som nødvendig levekostnad etter sosialtenestelova?

Løpande barnebidrag kan reknast som nødvendig levekostnad i ein områdingsperiode.


Publisert 02.03.2022

Har vaksne elevar i vidaregåande utdanning rett til sosialhjelp?

Nav kan til vanleg ikkje be vanskelegstilt ungdom ta lån i Statens lånekasse for å få ordinær vidaregåande utdanning, men det kan Nav når vaksne tek utdanning på vidaregåande nivå.


Publisert 23.02.2022

Ingen har rett på sosialhjelp frå Noreg under opphald i utlandet

Det er skilnad mellom dei forskjellige ytingane som Nav administrerer når det gjeld rett på stønad på utanlandsturar, og ein kan berre ha rett på sosialhjelp når ein er i Noreg.


Publisert 23.02.2022, Sist endra 27.05.2024

Utanlandske borgarar som er i Noreg kan ha rett på full sosialhjelp

Sosialtenestelova gjeld for alle som oppheld seg i Noreg, men ikkje alle har fulle rettar til sosiale tenester etter denne lova.


Publisert 18.02.2022

Bruk av vilkår når mottakarar av sosialstønad har for høge buutgifter

Dei som ikkje klarar å betale buutgiftene sine sjølv, kan ha rett på økonomisk sosialstønad. Det føreset at utgiftene er rimelege og nøkterne.


Publisert 31.01.2022

Kompetanseplan for dei sosiale tenestene 2022

Nav Vestland og Statsforvaltaren i Vestland har utarbeidd ein kompetanseplan som gjeld dei sosiale tenestene i Nav.


Publisert 03.01.2022, Sist endra 07.01.2022

Det er færre som klagar på vedtak etter sosialtenestelova

I 2021 behandla Statsforvaltaren i Vestland 294 klagar på vedtak etter sosialtenestelova. Dette er 15 prosent færre enn året før, då vi behandla 344 klagar.