Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 23.02.2024

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er ei mellombels støtte som skal dekkje nødvendige utgifter til å leve og bu. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte moglegheitene dine til å forsørgje deg sjølv. Det kan til dømes vere arbeid, andre inntekter eller eigne midlar. Dersom du treng hjelp til å finne ut kva moglegheiter du har, kan du kontakte Nav for å få råd og rettleiing. 

Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det er rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Dei rettleiande satsane i dei statlege retningslinjene omfattar utgifter til heilt grunnleggjande behov, som mat, klede, kommunikasjon, hushaldsartiklar og hygiene med meir, og tek vidare omsyn til andre sider av dagleglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bustad, straum og oppvarming, bustad- og innbuforsikring og innbu og utstyr inngår i livsopphaldet, men er ikkje inkludert i dei rettleiande satsane sidan dette er utgifter som varierer mykje. Nav skal ikkje ta omsyn til om familien har barnetrygd når dei vurderer søknader frå familiar med barn.

Du kan klage

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Dersom Nav er samd i klagen din, vil dei endre avgjerda og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpa du har rett på. Dersom Nav er usamd i klagen din, sender Nav klagen din vidare til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar klagen og svarer deg med eit brev.

Statsforvaltaren har også eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tenester. Denne rådgivingstenesta er som regel eit tilbod ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til dei tilsette som jobbar med dette i kommunen.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 27.12.2021, Sist endra 03.01.2022

Nye statlege sosialhjelpssatsar

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsett rettleiande statlege sosialhjelpssatsar frå 1. januar 2022. Departementet har auka satsane med 1,3 prosent, i tråd med berekna vekst i konsumprisane i nasjonalbudsjettet for komande år.


Publisert 20.12.2021, Sist endra 16.01.2023

Lova har strenge reglar for Navs bruk av vilkår ved tildeling av sosialstønad

Til vanleg skal Nav gje sosialstønad utan å stille vilkår til sosialhjelpsmottakarar som er over 30 år. I ein del av klagesakene vi behandlar har Nav knytt vilkår til stønaden som dei gjev, utan at dei har oppfylt dei strenge reglane som gjeld.


Publisert 08.12.2021

Kan du trekkje ein sosialhjelpssøknad?

Det hender vi hjå Statsforvaltaren får spørsmål om det går an å trekkje ein søknad om sosialhjelp. Svaret er ja.


Publisert 26.11.2021

Statsforvaltaren er ikkje klageinstans for eigendel på mellombelse butilbod

Når Nav krev eigendel for opphald på hospits eller campinghytte, så er ikkje eigendelskravet noko som er regulert etter sosialtenestelova, og difor er ikkje statsforvaltaren klageinstans.


Publisert 24.11.2021, Sist endra 24.11.2021

Ein har ikkje rett på sosialstønad for å betale gjeld

I mange av sosialklagesakene som Statsforvaltaren i Vestland behandlar har klagar gjeldsproblem, og gjelda kan ha medverka til at klagar har fått økonomiske vanskar.


Publisert 30.09.2021

Dei som får sosialhjelp kan klage på korleis stønaden blir delt opp

Stønadsmottakarar kan klage på korleis utbetalinga blir delt opp i perioden dei får sosialhjelp. Årsaka er at Arbeids- og sosialdepartementet har bestemt at utbetalingshyppigheit er ein del av einskildvedtaka til Nav.  


Publisert 09.09.2021

Pliktar Nav å gi barnetillegg som del av sosialhjelpa?

Ved utmåling av sosialhjelp til søkjarar med barn, må Nav ta omsyn til at søkjaren har barn. Kommunane nyttar barnetillegg, men nokre av dei kuttar tillegget etter barn nummer tre med grunngjeving i at store familiar har stordriftsfordelar.


Publisert 01.09.2021, Sist endra 20.09.2022

Kan Nav stenge brukarar ute?

Utgangspunktet er at alle skal kunne besøke Nav-kontoret i opningstida. Nokre gonger kan Nav likevel ha rett til å stenge enkeltpersonar ute frå kontoret i ein periode, men terskelen for dette skal vere høg.


Publisert 31.08.2021, Sist endra 31.08.2021

Småbarnstillegget i statens rettleiande satsar for økonomisk stønad aukar

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt eit rundskriv om endringa til kommunane og statsforvaltarane.


Publisert 24.08.2021

Kompetanseplan for dei sosiale tenestene

Nav Vestland og Statsforvaltaren i Vestland har utarbeidd ein kompetanseplan som gjeld dei sosiale tenestene i Nav.