Næringsutvikling

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir

Både Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Nordland, har sentrale roller og oppgaver i gjennomføringen av landbruks- og matpolitikken. Fra 1. januar 2020 forvaltes regionale tilskuddsmidler for landbruket av Nordland fylkeskommune. 

Nyheter


Publisert 26.08.2016

Hagebær i Arktis – nye muligheter

Markedet for bær utvikler seg raskt – nesten eksplosivt. Etterspørselen øker samtidig som bærproduksjonen over flere år har vist nedgang i Nord-Norge (selv om Troms siste år har hatt en liten økning). «Hagebær i Arktis» er et prosjekt som har som mål å rekruttere flere bærdyrkere i nord og ta i bruk de nyeste forsknings- og forsøksresultatene.


Publisert 23.08.2016

Arktiske grønnsaker på nordnorske restauranter

Grønnsaker er en viktig del av et måltid, og det å kunne servere kortreist, lokal mat med en historie, er et fortrinn for et spisested. På en workshop i Tromsø fikk lærlinger ved flere restauranter i Tromsø erfare hvordan nordnorske grønnsaker kan være med å sette prikken over i-en på et godt måltid.


Publisert 20.08.2016

Arktisk landbruk: Arktiske bæraktiviteter

De senere årene har det vært et økt fokus på norsk og nord-norsk bærproduksjon. Markedet for bær har vært økende, og flere steder i landet har man lykkes i å øke produksjonen og utnytte det økte markedspotensialet. Prosjektet Arktiske bæraktiviteter er et av flere nordnorske «bærprosjekt» som har vært med å stimulere til en økt nordnorsk bærproduksjon. 


Publisert 16.08.2016

Enda bedre jordbær fra nord?

I Troms og Finnmark testes nå åtte ulike sorter jordbær for å se hvilke som egner seg best for vårt klima. Smak, utseende, avlingsmengde og holdbarhet blir undersøkt. Etablerte dyrkere i nord kan vise til god økonomi og varer som «selger seg selv». Det er god plass i markedet til å øke produksjonen av arktiske bær, men klimaet er en utfordring.  


Publisert 09.08.2016

Arktisk lokalmat i et globalt perspektiv

Gjennom matkonferanser i hele landsdelen ønsker Bonde- og småbrukarlaget å sette fokus på arktisk, miljøvennlig lokalmat, lønnsomhet og markedsmuligheter. Konferansene er en del av det treårige prosjektet "Arktisk lokalmat i et globalt perspektiv".


Publisert 02.08.2016

Det trengs flere produsenter av arktiske råvarer

Hvis Arktisk Mat skal kunne bli en suksess må tilgangen på grønnsaker og andre arktiske råvarer være forutsigbar. 


Publisert 26.07.2016

Nye veier for arktisk grønnsaksproduksjon

Lokalmat er i skuddet. Etterspørselen og salget av lokalmatprodukter har økt de siste årene. Grønnsaker dyrket i nordlige strøk er kjent som «gode, sprø, saftige og søte». Derfor bør vi dyrke mer. Det skal prosjektet ”Nye veier for arktisk grønnsaksproduksjon” bidra til.


Publisert 19.07.2016

Agronomi i arktisk landbruk

Nok grovfôr av rett kvalitet som er høstet på en enkel og effektiv måte er ei god oppskrift på suksess. For det arktiske landbruket er nok, godt og rimelig grovfôr ei stor utfordring. Med prosjektet Agronomi i arktisk landbruk ønsker NIBIO og Landbruk Nord å bidra til suksess i grovfôrdyrkinga i det arktiske landbruket. 


Publisert 12.07.2016

Arktisk landbruk: Arktisk lammekongress 2014

Sauenæringen i Nord-Norge opplever en nedgang. Samtidig viser regionale prosjekt som «Det eventyrlige Vesterålslammet» at det er mulig å få til optimisme og positiv utvikling. Med dette som bakgrunn ble initiativet til et felles nordnorsk arrangement, en Arktisk lammekongress, tatt. 


Publisert 05.07.2016

Arktisk landbruk - Pen potet er sunn potet

Skallkvalitet og knollstørrelse påvirker potetens levedyktighet. Ikke fordi den blir penere, men fordi sterkere og sunnere skall reduserer risikoen for skade og sykdom på poteten. Dette er viktig for lagring av potetene gjennom vinteren og det kan vi påvirke.