Næringsutvikling

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir

Både Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Nordland, har sentrale roller og oppgaver i gjennomføringen av landbruks- og matpolitikken. Fra 1. januar 2020 forvaltes regionale tilskuddsmidler for landbruket av Nordland fylkeskommune. 

Nyheter


Publisert 16.03.2017

Det bygges i Nordland!

Den årlige rapporten (2016) fra Innovasjon Norge er klar med oversikt over hvordan Investerings - og bedriftsutviklingsmidlene (IBU) er brukt i Nordland. Slik ser fordelingen ut:


Publisert 28.02.2017

Midler til landbruksretta prosjektsatsinger

Fylkesmannen kan bidra med penger til gode prosjekter. Det er ingen søknadsfrist, og du kan søke elektronisk. 


Publisert 28.02.2017

Studietur for melkebønder - Folkefjøset - smartere, enklere, billigere

Fylkesmannen i Nordland arrangerer 4.-6. april en studietur til Trøndelag for gårdbrukere i Nordland med kumelkproduksjon i båsfjøs. På turen skal vi studere rimelige løsninger for ombygging fra båsfjøs til løsdrift. 


Publisert 27.02.2017

Arbeidet med Regional plan for landbruket i Nordland har startet

Nordland fylkeskommune har nå startet arbeidet med å utarbeide en regional plan for landbruket i Nordland.


Publisert 10.02.2017

Hva er problemet?

2. februar var forskere og landbruksnæring i Nordland samlet for å finne tema i landbruket der det er behov for ny kunnskap.


Publisert 30.01.2017

Vellykket landbrukskonferanse


Publisert 13.10.2016

Arktisk fagskole – et kompetansetilbud for den nordnorske bonden

For å imøtekomme målsettingen om matproduksjon i hele landet, og det fortrinn som arktisk kvalitet har, ønsker Troms fylkeskommune v/Senja videregående skole å utvikle og tilby et fagskoletilbud for arktisk landbruk. I dag er det ingen naturbruksutdanning i Nord-Norge utover videregående opplæring. Det nærmeste er Nord universitet i Steinkjer. 


Publisert 11.10.2016

Nye potetsorter for arktisk potetproduksjon

Gjennom mange år har potetprodusent Olav Grundnes sammen med Graminor, Landbruk Nord og Tromspotet, arbeidet for å få fram nye potetsorter for arktisk potetproduksjon. 


Publisert 06.10.2016

Stress og velferd hos rein

Reinsdyr er lite håndtert av mennesker og kan derfor oppleve samling, sortering og merking som svært stressende. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har fått midler til et prosjekt som skal undersøke stressbelastningen hos tamrein håndtert manuelt og sammenlikne med nytt mekanisk system for veiing, fiksering og sortering.


Publisert 04.10.2016

Samisk matutviklingsseminar

I et samarbeid mellom Árran Julevsáme guovdásj / Lulesamisk senter og SlowFood Sápmi ble det arrangert samisk matutviklingsseminar i Tromsø høsten 2015. Med deltakere fra reinslakterier og foredlere av reinkjøtt i Nordland og Troms, og andre næringsdrivende med interesse for samiske mattradisjoner, ble det blant annet diskutert hvorvidt det svenske kvalitetsmerket «Renlycka» skal tilpasses norske forhold og innføres blant samiske videreforedlere av reinkjøtt. Det ble også diskutert om det er interesse for å etablere en norsk avdeling av SlowFood Sàpmi.