Næringsutvikling

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir

Både Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Nordland, har sentrale roller og oppgaver i gjennomføringen av landbruks- og matpolitikken. Fra 1. januar 2020 forvaltes regionale tilskuddsmidler for landbruket av Nordland fylkeskommune. 

Nyheter


Publisert 28.06.2016

Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid

Den nordnorske bonden produserer mat i midnattsol og mørketid. Dette nordnorske klima sammen med topografien og geologien bidrar til å gi råvarene fra det nordnorske landbruket karakter og særpreg. Det gir kvalitetsfortrinn med mulighet for ekstra verdiskaping under begrepet «arktisk landbruk». 


Publisert 24.06.2016

Stor investeringsvilje blant bønder i Nordland

Fylkesmannen i Nordland gjennomførte vinteren 2016 en spørreundersøkelse om Nordlandsbondens forhold til de offentlige investeringsmidlene. Disse midlene er en viktig del av det offentliges bidrag til nyinvesteringer i landbruket. Undersøkelsen avdekket flere interessante forhold, blant annet at det er stor investeringsvilje blant gårdbrukerne i fylket.


Publisert 25.04.2016

Ringvirkning - et verktøy for å tenke nytt om landbrukets rolle i lokal samfunnsutvikling

For de ønsker å jakte etter muligheter i den enkelte kommune, har KS utviklet et verktøy for en spennende og annerledes idèdugnad med utgangspunkt i landbruket. De kommunene som ønsker å bruke verktøyet kan kontakte Fylkesmannen i Nordland for gratis prosesslederhjelp.


Publisert 05.04.2016

Søk om midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Fylkesmannen har midler du kan søke på hvis du har gode ideer og prosjekter.


Publisert 10.02.2016

Fylkesmannens forventninger til kommunenes forvaltning på landbruks- og reindriftsområdet

I dag får kommunene i Nordland brev med våre forventninger på landbruks- og reindriftsområdet for 2016.


Publisert 10.12.2015

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland - endringer 2016

I forbindelse med møte i Partnerskap landbruk har det vært en gjennomgang av Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland (RNP Nordland). I den forbindelse har det blitt foretatt en del mindre endringer i programmet.


Publisert 27.11.2015

Vellykkede idedugnader om landbruk

Det var stort engasjement blant gårdbrukere, politikere og kommunale ansatte i Bodø, Grane og på Sømna da Fylkesmannen i samarbeid med kommunene gjennomførte idedugnadene.


Publisert 30.10.2015

Bygdeutviklingsprisen 2015 er delt ut

Tone Andersen og Jens Carlsen på Dønnes gård i Dønna kommune er årets vinnere av bygdeutviklingsprisen i Nordland.


Publisert 08.09.2015

Smaken av Nord-Norge inntar Oslo

11. og 12. september representerer elleve nordnorske matprodusenter matregionen Nord-Norge på Matstreif i Oslo. Matstreif er Norges største matfestival og produsenter fra hele landet vil sette hverandre i stevne for å vise forbrukerne det store mangfoldet landet kan by på.


Publisert 04.09.2015

Bli god på gårdsbutikk i Nordland

Har du lyst til å starte opp gårdsbutikk eller forbedre den du har? Meld deg på seminar i november og studietur i januar! Påmeldingsfristen er 2. oktober 2015.