Næringsutvikling

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir

Både Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Nordland, har sentrale roller og oppgaver i gjennomføringen av landbruks- og matpolitikken. Fra 1. januar 2020 forvaltes regionale tilskuddsmidler for landbruket av Nordland fylkeskommune. 

Nyheter


Publisert 02.10.2018

Gründerprisen 2019

Norges Vel ønsker forslag på kandidater til Gründerprisen 2019 innen 1. november.


Publisert 27.09.2018

Bruk av fjernmåling for økt presisjon i engdyrking

NIBIO har undersøkt hvordan sensorteknologi på ulike plattformer kan brukes i grovfôrproduksjon for å lage systemer tilpasset både regionale interesser og den enkelte gårdbruker. Resultatene fra prosjektet kan være med å bidra til en mer effektiv og bedre ressursforvaltning i grovfôrproduksjonen. 


Publisert 11.09.2018

Nettverksanalyse større melkebruk

SINTEF har i 2018 foretatt en analyse av sosiale nettverk blant større melkebruk i Nordland, rapporten fra analysen er klar.


Publisert 14.08.2018

Søk penger til å utvikle arktisk landbruk

Har du et arktisk landbruksprosjekt i Nord-Norge kan du søke penger til utvikling innen 20. september. I år skal pengene gå til prosjekter om mat og reiseliv, potet, grønt og bær eller tang og tare.


Publisert 11.07.2018

Bedriftsutviklingsprisen 2018 Nordland

Har du startet en vellykket bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressurser? Foreslå deg selv eller andre som kandidat til konkurransen om BU-prisen 2018 innen 20. august. 


Publisert 11.06.2018

Tiltaket videobibliotek er i gang!

I prosjekt Gårdsturisme og Matopplevelser i Nordland er vi klare for et helt nytt tiltak: Videobiblioteket skal fylles med lærerike og inspirerende fimsnutter som retter søkelys på viktige tema for næringen!


Publisert 16.02.2018

Endringer i tilskudd til bedriftsutvikling i landbruket

Fra 1. januar er det endringer i tilskuddsnivå og -ordninger for midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU).


Publisert 22.08.2017

BU-prisen 2017

Har du startet ei vellykket bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressurser? Da oppfordrer vi deg til å melde deg som kandidat til konkurransen om BU-prisen 2017 innen 29. august. 


Publisert 14.08.2017

Verksted om framtidas landbruk

Nordland fylkeskommune ønsker innspill på landbrukets sterke sider i Nordland i dag. Hvor ligger mulighetene framover og hvilke barrierer finnes?


Publisert 08.06.2017

Studietur for melkeprodusenter - la deg inspirere!

12.-13. september arrangerer vi studietur for melkeprodusenter fra Nordland. Turen går til Herøy, Dønna og Løkta. Meld deg på innen 30.juli!