Næringsutvikling

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir

Både Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Nordland, har sentrale roller og oppgaver i gjennomføringen av landbruks- og matpolitikken. Fra 1. januar 2020 forvaltes regionale tilskuddsmidler for landbruket av Nordland fylkeskommune. 

Nyheter


Publisert 29.09.2016

Et felles løft i Arktisk landbruk

Prosjektet eies av Nordnorsk Landbruksråd og har som mål å skape god informasjon og gode informasjonskanaler der man får formidlet begrepet og innholdet i Arktisk Landbruk.


Publisert 27.09.2016

Nytt system innført for klassifisering av reinslakt

Kalkyleskjæring av rein


Publisert 22.09.2016

Nå blir det enklere å gjødsle poteten riktig

Potetdyrkeren kan få et ekstra hjelpemiddel i vekstsesongen for å avgjøre hva som er riktig nitrogengjødsling i den enkelte potetåker. Ved å bruke dette hjelpemiddelet kan en gjødsle etter behov og korrigere for effekten av varierende nedbør og andre forhold i vekstsesongen. Rett mengde nitrogen gir god kvalitet på poteten, som en viktig del av det arktiske måltidet, og sist men ikke minst, en god miljøgevinst. 


Publisert 20.09.2016

Arktisk mat fra Nortura

Formål med prosjektet var å etablere en levedyktig varestrøm for arktiske kjøtt og kjøttprodukter. Nortura ønsker å satse på Thulefjord som et arktisk merke for å løfte frem de nord – norske matkvaliteter og tradisjoner som finnes i regionen. All denne satsingen skal ha utgangspunkt i nordnorske råvarer.


Publisert 16.09.2016

Mer forskningssamarbeid i Barentsregionen

I mer enn 10 år har forskere innen landbruket i Barentsregionen hatt samarbeid. Det er nå behov for å videreutvikle dette samarbeidet og nettverket. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har fått innvilget arktiske midler til et prosjekt der hovedmålsettingen er å styrke nettverksbygging blant forsknings- og utviklingsaktører på tvers i Barents-regionen. 


Publisert 12.09.2016

I Nord-Norge drives birøkt med verdens friskeste bier

I Nord-Norge og nordlige deler av Nord-Trøndelag drives birøkt med verdens friskeste bier. I dette ligger det et stort potensiale til å kunne høste av en fornybar ressurs og videreforedle et produkt som det er stor og økende etterspørsel etter.


Publisert 08.09.2016

Arktisk kjekjøtt

Geit og kje har en sentral plass i det Nordnorske landbruket. Senja videregående skole ved Troms landbruksfaglige senter har gjennom dette prosjektet ønsket å se på mulighetene for å utnytte kje som en ressurs i det arktiske landbruket. 


Publisert 06.09.2016

Ønsker mer forskning på arktisk landbruk

Nord-Norge henger etter når det gjelder forskning på landbruk i landsdelen. Dette vil Nordnorsk landbruksråd prøve å gjøre noe med.


Publisert 01.09.2016

Økt produksjon av storfekjøtt i Nord-Norge

Den senere tid har det vært nedgang i produksjon av kjøtt fra norsk storfe. I samme periode har etterspørselen fra forbrukerne økt. Næringsmiddelkonsernet Nortura har estimert et behov for import av hele 81 300 tonn storfekjøtt fra utlandet i 2016. Dette gir muligheter for storfeprodusenter i hele landet – særlig i nord.


Publisert 30.08.2016

Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk

Prosjektet, som eies av Nordnorsk Landbruksråd, har som overordnet mål å bidra til økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk. Prosjektet skal utvikle en merkeordning som skal gi et fortrinn i markedet.