Næringsutvikling

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir

Både Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Nordland, har sentrale roller og oppgaver i gjennomføringen av landbruks- og matpolitikken. Fra 1. januar 2020 forvaltes regionale tilskuddsmidler for landbruket av Nordland fylkeskommune. 

Nyheter


Publisert 11.07.2014

Omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet - tilskudd

Hos Landbruks- og matdepartementet kan det innen 1.9.2014 søkes om støtte til prosjekter.  


Publisert 24.06.2014

Kandidater til bygdeutviklingsprisen 2014

Innovasjon Norge deler hvert år ut Bygdeutviklingsprisen. Prisen er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykka bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser. 17. august er fristen for å komme med kandidater.


Publisert 20.06.2014

Nylansering: Gårdsdriv-ordninga

Vi lanserer nyordninga Gårdsdriv som er et tiltak for de som ønsker å finne ut om reiseliv eller lokal matproduksjon er noe for dem og gården de bor på.


Publisert 21.05.2014

Ønsker du søke midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak?

Det er ingen søknadsfrist for disse bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) og det søkes elektronisk ved å benytte lenken til søknadskjema til høyre på siden.


Publisert 23.04.2014

Sentrale BU-midlar kan nå søkjast på!

Ynskjer du å gjennomføre eit prosjekt som kan vera til nytte for ei større gruppe bønder eller produsentar? Innovasjon Norge inviterer no til søknader om sentrale bygdeutviklingsmidlar 2014.

 

Publisert 04.04.2014

Det nærmer seg fristen for å søke tilskudd til utvikling av arktisk landbruk

Næringsaktører, forvaltning, forsknings - og kunnskapsmiljøer og organisasjoner i landbruket i Nord-Norge kan innen onsdag 16. april 2014 søke om tilskudd.


Publisert 03.04.2014

Hvordan tjene penger på gammelnorsk sau?

Torsdag 10. april arrangeres det i Sandnessjøen et fagmøte om produksjon, slakt og videreforedling av gammelnorsk sau.


Publisert 02.04.2014

Veileder om generasjonsskifte - eierskifte i landbruket

Fylkesmannen i Nordland har utarbeidet en veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket.


Publisert 02.04.2014

Hest i opplevelsesbasert reiseliv

Bioforsk er nå ute med forskningsrapporten "Hest i opplevelsesbasert reiseliv" - om potensiale for økt bruk av nordlandshest/lyngshest til turridning i Nord-Norge. Det er Liv Jorun Hind, Lise Aanensen og Grete H.M. Jørgensen som er forfattere av rapporten.


Publisert 31.03.2014

Nordlands framtid på miniseminar

27.mars var det rigget til miniseminar med tema reiseliv/mat på Mosjøen videregående skole, avdeling Marka. På formiddagen var det avgangselevene på naturbruk som fikk informasjon om muligheter og utfordringer ved å satse på reiseliv og lokal matproduksjon, mens voksenagronomene fikk besøk på ettermiddagen.