Psykisk helse og rus

Oppdatert 26.02.2024

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 07.02.2024

10 gode grunnregler for medvirkning

Hvordan kan vi møte andre mennesker på en god og respektfull måte?


Publisert 01.11.2023

Kan du tenke deg å bli medlem i kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Rogaland?

Statsforvaltaren er statens fremste representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og Regjeringa sine vedtak, mål og retningsliner blir følgde opp i Rogaland. Statsforvaltaren har som oppgåve å nemne opp medlemmar til Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern.


Publisert 08.05.2023

Kartlegging av kommunalt psykisk helse- og rusarbeid i Ressursportal.no

Utvalgte resultater fra den årlige kartleggingen, "Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid" er nå publisert i Ressursportal.no. Portalen er utviklet av Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med kommuner og andre aktører.


Publisert 02.03.2023

FACT ung

Er du nygjerrig på hva FACT ung er? 


Publisert 27.10.2022

Ledige verv i kontrollkommisjonane i Rogaland

I Kontrollkommisjonene er det frå 1. januar 2023 fleire ledige verv. Verv som fast legekyndlig medlem, vanlig medlem og pasient – eller pårørandemedlem. Søknadsfristen er 30. november 2022.


Publisert 09.12.2021

Kommunalt psykisk helse og rusarbeid 2021

Helsedirektoratet har nå publisert Sintef-rapporten IS 24/8 for 2021.


Publisert 05.06.2020

Flere kommuner og DPS kan bli med på FACT-team suksessen

De siste årene har det nasjonalt og lokalt vært satset på å bygge opp ACT- og FACT team. Dette er modeller for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer. Evalueringen av de syv første FACT teamene i Norge viser svært gode resultat. For kommuner i Rogaland som ikke tilbyr innbyggerne slike tjenester er det fortsatt anledning til å delta i satsingen.


Publisert 05.06.2020

Kommunane må ha informasjon om hjelpetilbod for personar med sjølvmordstankar på sine nettsider

Helsedirektoratet oppfordrar kommunane om å gjere tilgjengeleg informasjon om korleis og kor menneske som opplever kriser, store belastningar og sjølvmordstankar kan søke hjelp.


Publisert 29.04.2020

Sivilombudsmannens besøksrapport fra Helse Stavanger HF, Avdeling psykisk helsevern barn og unge

Etter besøk til avdelingens døgnpost for barn i aldersgruppen 0-13 år og to døgnposter for ungdom mellom 13-18 år, har ombudsmannen nå utarbeidet en rapport med funn og en rekke anbefalinger som blant annet gjelder bruk av tvangsmidler, skjerming og utforming av lokalene.


Publisert 18.03.2020

Ivaretaking av personar med rus og psykiske lidingar i kommunen under koronavirus

Helsedirektoratet har utarbeidd rettleiing for korleis kommunen best kan ta vare på dei.