Psykisk helse og rus

Oppdatert 26.02.2024

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 04.07.2014

Tilskot til kommunalt rusarbeid 2014


Publisert 12.06.2014

Fleire kommunar ynskjer øyremerkte midlar til kommunalt rusarbeid.

Sintef har nyleg fullført rapporten "Kommunalt rusarbeid og innlemming av statlig rustilskudd i den kommunale rammen».


Publisert 30.05.2014

Ny rettleiar om føreskriving av vanedannande lækjemiddel.

Helsedirektoratet har oppdatert rettleiaren "Vanedannende legemidler - forskrivning og forsvarlighet" fra 2001.


Publisert 02.05.2014

Nytt verktøy for godt lokalt psykisk helse- og rusarbeid

Helsedirektoratet har publisert "Sammen om mestring", ein rettleiar for lokalt psykisk helse- og rusarbeid. Formålet med rettleiaren er å synliggjøre brukerane sine behov og understøtte det lokale psykiske helsearbeid og rusarbeidet for vaksne. Rettleiaren retter seg og mot dei distriktspsykiatriske senterane (DPS) og tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB). Med rettleiaren ynskjer Helsedirektoratet å klargjere nasjonale forventningar og stimulera til vidareutvikling og forbetring av tenestetilbodet.


Publisert 25.04.2014

Regional kompetanseplan for rus og psykisk helse i Rogaland for 2014

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger, Rogaland A-senter (KoRus vest Stavanger) og Fylkesmannen i Rogaland skal iverksette ulike kompetansehevande tiltak. Satsninga tar utgangspunkt i årlege oppdragsbrev frå Helsedirektoratet.

Representantar frå kommunane, rådgjevarar med brukarerfaring og representantar frå helseføretaka og utdanningsinstitusjonar har vore med i utforming av kompetanseplanen. Planen gjer eit bilete på kompetansetiltak som er tilgjengelege for målgruppa til Fylkesmannen og KoRus vest Stavanger.


Publisert 24.04.2014

Regional kompetanseplan for rus og psykisk helse i Rogaland for 2014

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger, Rogaland A-senter (KoRus vest Stavanger) og Fylkesmannen i Rogaland skal iverksette ulike kompetansehevande tiltak. Satsninga tar utgangspunkt i årlege oppdragsbrev frå Helsedirektoratet.

Representantar frå kommunane, rådgjevarar med brukarerfaring og representantar frå helseføretaka og utdanningsinstitusjonar har vore med i utforming av kompetanseplanen. Planen gjer eit bilete på kompetansetiltak som er tilgjengelege for målgruppa til Fylkesmannen og KoRus vest Stavanger.


Publisert 25.10.2013

Ny rettleiar for utlevering av substitusjonslegemiddel til rusmiddelavhengige

Substitusjonsbehandling er eit tilbod til heroin- og opioidavhengige. Helsedirektoratet har nyleg publisert ein praktisk rettleiar om utlevering av substitusjonslegemiddel. Rettleiaren er no tilgjengeleg i nettilpassa form på www.Helsebiblioteket.no


Publisert 07.06.2013

Gratis tannhelsehjelp til rusavhengige

Rusavhengige har rett på eit gratis, regelmessig og oppsøkjande tannhelsetilbod.


Publisert 07.05.2013

Regional kompetanseplan- kompetanse og utviklingsarbeid på rusområdet i Rogaland

Fylkesmannen og Kompetansesenter rus, region vest Stavanger v/ Rogaland A- senter (KoRuS vest) skal på oppdrag frå Helsedirektoratet og på innspel frå kommunar, spesialisthelseteneste, pårørande og brukarar gje tilbod om  ulike kompetansehevande tiltak. Planen er eit verktøy for nye innsatsar mellom anna rusførebygging for barn og unge, tidleg intervensjon og  innsatsar for rusmiddelavhengige.

Les meiri planen Regional kompetanseplan 2013.


Publisert 08.02.2013

Kurs - Tverrfagleg samarbeid i ly eller lys av teieplikta?

Haugalandsløftet inviterer i samarbeid med fleire andre instansar fagpersonar som arbeider med barn og unge til gratis kurs om teieplikt.

Tema for kurset er: Tverrfagleg samarbeid i lys eller ly av teieplikta? og føredragshaldar er advokat Rikke Lassen.