Psykisk helsevern i spesialhelsetenestar

Psykisk helsehjelp skal som hovudregel vere frivillig, og dei aller fleste som treng slik hjelp ber om det sjølv. Tvang kan vere krenkande og traumatisk for pasienten. Lovverket opnar difor berre for tvang for å hindre at menneske med alvorlege sinnslidingar skadar seg sjølv eller andre, eller om den det gjeld manglar samtykkekompetanse knytt til behandlinga og har sterkt behov for behandling. Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og Fylkesmannen tar i mot klagar og fører tilsyn med det psykiske helsevernet i spesialisthelsetenesta.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 04.02.2019

Viktig tolkingsuttale frå Helsedirektoratet om tvangsmedisinering i psykiatrien

Helsedirektoratet si uttale kommer etter at Sivilombudsmannen i to saker har reist prinsipielle spørsmål ved regelverket gjeldande tvangsmedisinering


Publisert 17.12.2018

Skjerming i psykisk helsevern skaper risiko for umenneskelig behandling

Sivilombudsmannen har publisert en temarapport som viser at flere forhold ved skjerming i psykisk helsevern gir grunn til bekymring for pasientene.


Publisert 28.09.2017

Vurdering av samtykkekompetanse

Samtykkekompetanse er det same som retten til å anten samtykke til eller nekte helsehjelp. I helselovgjevinga er det mange stader krav om å vurdera samtykkekompetansen. Det er ikkje lett å prove at pasienten ikkje har samtykkekompetanse.

 


Publisert 01.09.2017

Meir sjølvråderett og rettstryggleik for pasientane

Frå 1. september 2017 er det nye reglar for psykisk helsevern. Den mest inngripande endringa er at pasientane sin samtykkekompetanse må vurderast ved innlegging på psykiatriske institusjonar.


Publisert 01.07.2017

Rett til advokat ved tvangsmedisinering

Frå 1. juli har du rett til gratis hjelp frå advokat dersom du får vedtak om tvangsbehandling.


Publisert 03.01.2017

Bruk av mekaniske tvangsmidlar i psykiatrien

Bruk av tvang og restriksjonar mot dei som er innlagde i psykiatriske sjukehus er ofte naudsynt. Som regel gjeld dette pasientar som er i ein vanskeleg situasjon der god rettstryggleik er særskilt viktig. Helsedirektoratet har i desember 2016 sendt ut eit brev med presiseringar av reglane for bruk av mekaniske tvangsmidlar (beltelegging) i psykiatrien.


Publisert 30.10.2016

Gjennomføring av skjerming i det psykiske helsevernet

Pasienter som er innlagt på psykiatrisk sengeavdeling kan av behandlingsmessige hensyn eller i hensyn til andre pasienter bli plassert på en skjermet enhet. Dette er en adskilt del av sengeposten som er tilpasset pasienter som trenger skjerming. Vi vil her belyse enkelte punkter knyttet til oppholdet på skjermingen.


Publisert 28.09.2016

Veiledning om rusmiddeltesting i helsevesenet

Denne artikkelen omtaler medisinske urinprøver som blir tatt for å avdekke, kartlegge eller overvåke rusmiddelmisbruk i forbindelse med et behandlingsforløp, noe som for eksempel ofte benyttes under innleggelser på sykehus.


Publisert 16.03.2016

Rapport om bruk av tvang i psykisk helsevern

Helsedirektoratet har publisert sin årlige rapport om bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Rapporten for 2014 viser at tvangsbruken øker.


Publisert 30.11.2015

Medikamentfri behandling for psykiske lidingar

Før 1. juni 2016 skal alle regionale helseforetak ha etablert tilbod om medikamentfri behandling for pasientar i det psykiske helsevernet.