Psykisk helse og rus

Oppdatert 26.02.2024

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 29.01.2018

Fleire årsverk i psykisk helse- og rusarbeid i kommunane

Dette går frem av rapporten «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene», som SINTEF har utarbeidd på oppdrag frå Helsedirektoratet.


Publisert 17.01.2018

Meldeplikt for kommunen når ei gravid rusavhengig kvinne blir tvangsplassert i helseinstitusjon

Kommunen pliktar frå 1. januar 2018 å melda frå til barnevernstenesta når ei gravid rusmiddelavhengig kvinne blir tvangsplassert på helseinstitusjon. Meldinga gir barnevernstenesta anledning til å opna undersøking utan den gravide kvinna sitt samtykke.


Publisert 15.12.2017

Ny lovendring styrker barn sine rettar som pasientar

Frå 01.01.2018 blir barn si rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova styrka, og helsepersonell får plikt til å ta hand om barn som pårørande til søsken


Publisert 07.11.2017

Psykologer i dei kommunale helse- og omsorgstenestene

Helsedirektoratet har kunngjort tilskotsordninga «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene». Målet med ordninga er å styrke kvalitet og kompetanse i det heilhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innan psykisk helse og rus, samt vold- og traumefeltet.


Publisert 20.07.2017

Rett til advokat ved tvangsmedisinering


Publisert 30.06.2017

Tilsyn med psykisk helsevern i Helse Vest

Fylkesmennene har ført tilsyn med tenester til personar med psykisk liding og mogeleg samtidig rusliding ved allmennpsykiatriske poliklinikkar våren 2017.


Publisert 16.01.2017

Tilskot til kommunalt rusarbeid

Helsedirektoratet har kunngjort tilskotsordninga «Kommunalt rusarbeid». Målet for ordninga er auka kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunen sine tenester, slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problem får eit heilskapleg, tilgjengeleg og individuelt tilpassa tenestetilbod.


Publisert 05.01.2017

Psykologer i dei kommunale helse- og omsorgstenestene

Helsedirektoratet har kunngjort tilskottsordninga «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene». Målet med ordninga er å styrke kvalitet og kompetanse i det heilhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innan psykisk helse og rus, samt vold- og traumefeltet.


Publisert 28.09.2016

Rettleiing om rusmiddeltesting i helsevesenet

Denne artikkelen omtalar medisinske urinprøver som vert teke for å avdekka, kartleggja eller overvaka rusmiddelmisbruk i samband med eit behandlingslaup, noko som til dømes ofte vert nytta under innleggingar på sjukehus.


Publisert 26.01.2016

Nye rutinar når det gjeld helse- og omsorgstenestelova kap 9 og a-meldingar

Kommunane skal berre senda inn meldingar om skadeavverjande tiltak i nødssituasjonar med heimel i § 9-5 tredje ledd bokstav a som omfattar alvorleg sjølvskading, skade på andre personar eller omfattande materiell øydelegging som ein må stansa «der og då», og som det ikkje er godkjend vedtak på.