Psykisk helsearbeid i kommune

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 01.07.2022

Psykososial oppfølging i kommunane etter masseskytinga i Oslo 25. juni

Kommunane i Rogaland må vera særleg merksame på dei psykososiale behova til direkte berørte, og andre ramma, etter masseskytinga i Oslo 25. juni. 


Publisert 22.01.2019

Nyoppretta bistandsteam i saker som gjelder tvang etter HOL §§10-2 og 10-4.

Bistandsteamet skal tre saman når kommunen har behov for å diskutere spørsmål knytet til tvang etter Helse og omsorgstenestelova §§ 10-2 og 10-4.


Publisert 29.01.2018

Fleire årsverk i psykisk helse- og rusarbeid i kommunane

Dette går frem av rapporten «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene», som SINTEF har utarbeidd på oppdrag frå Helsedirektoratet.


Publisert 04.07.2014

Tilskot til vidareutdanning i psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge.


Publisert 08.02.2013

Kurs - Tverrfagleg samarbeid i ly eller lys av teieplikta?

Haugalandsløftet inviterer i samarbeid med fleire andre instansar fagpersonar som arbeider med barn og unge til gratis kurs om teieplikt.

Tema for kurset er: Tverrfagleg samarbeid i lys eller ly av teieplikta? og føredragshaldar er advokat Rikke Lassen.


Publisert 01.02.2013

Rettstryggleik ved tvungen legeundersøking i kommunen

Fylkesmannen har i fleire tilsynssaker og i klagebehandling sett at vedtak om tvungen legeundersøking ikkje er blitt fatta slik det er krav om i lova. Ingen skal bli tvinga til legeundersøking utan vedtak (melding om lovleg avgjerd frå rette myndigheit). Her finner du ei rettleiing om slike vedtak.