Psykisk helse og rus

Oppdatert 26.02.2024

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 21.01.2016

Psykologer i dei kommunale helse- og omsorgstenestene

Helsedirektoratet har kunngjort tilskottsordninga «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene».

 


Publisert 30.11.2015

Tilskot rus og psykisk helsearbeid

Helsedirektoratet kunngjør nå tilskotsordninga «Kommunalt rusarbeid» og «Tilbod til vaksne med langvarige og samansette behov for tenester og barn og unge med samansette hjelpebehov» over statsbudsjettet for 2016. Fylkesmannen forvaltar begge tilskota.


Publisert 17.11.2015

Ny opptrappingsplan for rusfeltet

Regjeringa har lagt fram forslag til ny opptrappingsplan for rusfeltet. Planen skal sikre auka kapasitet og betre kvalitet i tilbodet til rusavhengige, og har ein ramme på 2,4 milliardar kroner i perioden 2016 - 2020


Publisert 15.09.2015

Ny søknadsfrist for tilskottsordninga “Kompetansetiltak innan psykisk helse- og rusarbeid” kapittel 765 post 61

Fylkesmannen i Rogaland har restmidlar på kr 118 904,- til fordeling. Søknadsfrist er 15. oktober 2015.


Publisert 04.06.2015

Ny rettleiar for behandling av klager på tvangsbehandling i psykiatrien

Helsedirektoratet har gitt ut ein rettleiar for Fylkesmannen si klagebehandling av klager på vedtak om behandling utan eige samtykke (psykisk helsevernlova § 4-4).


Publisert 04.06.2015

Utvida frist for å søke om restmidlar på ordninga for tilskot til kommunalt rusarbeid

Fleire av tiltaka som fekk tilskot til kommunalt rusarbeid i 2014 starta seint opp og overførde delar av tilskotet. Fylkesmannen har derfor restmidlar til foredling. Søknadsfrist er 1. august.


Publisert 18.05.2015

Rusfeltet er framleis eit sentralt satsingsområde

Regjeringa varslar styrking av innsatsen på rusfeltet gjennom ein ny opptrappingsplan.


Publisert 04.07.2014

Tilskot på tilsaman kr 29 710 564 er fordelt

Tilskota har til formål å styrkja kommunane i Rogaland sitt tilbod til menneske med rusproblematikk.


Publisert 04.07.2014

Tilskot til vidare-/etterutdanning i rusproblematikk


Publisert 04.07.2014

Tilskot til utvikling og utprøving av samhandlingsmodellar på rusfeltet