Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 12.03.2024

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 31.08.2023

Tilsyn med Gjerdrum kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Gjerdrum kommune og Gjerdrum barneskole. Temaet for tilsynet er tidlig innsats på 1.-4. trinn.


Publisert 25.08.2023

Tilsyn med Kongsberg kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Kongsberg kommune. Temaet for tilsynet er bruk av alternative opplæringsarenaer.


Publisert 09.08.2023

Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere – skoleåret 2023–2024

Kommuner og private grunnskoler godkjent etter lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) kan søke om dette tilskuddet. Søknadsfrist: 22. september 2023.


Publisert 08.08.2023

Nytt til barnehage- og skolestart høsten 2023

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage, SFO og skole som gjelder fra oppstart av nytt barnehage- og skoleår høsten 2023.


Publisert 13.06.2023

Søk om tilskudd til tillitsreformen

Nå kan kommuner søke om tilskudd til å prøve ut mer tillitsbaserte arbeidsformer i barnehage og skole.


Publisert 13.06.2023

Invitasjon til webinar om lærertetthet

Hva er virkningen av norm for lærertetthet og av tiltak for å øke antall lærere i skolen? Udir inviterer til webinar om forskning på lærertetthet 19. juni.


Publisert 07.06.2023

Eksamen: Oppdatert informasjon for privatister berørt av innloggingsproblemer 22. mai

Utdanningsdirektoratet presiserer at alle privatister som ble berørt av innloggingsproblemer 22. mai får ta eksamen gratis til høsten.


Publisert 30.05.2023

Eksamen: Informasjon om dispensasjon og annullering

Fylkeskommuner og private skoler har frist 9. juni til å sende en samlet søknad til Udir for elever berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai.


Publisert 26.05.2023

Elever skal få mulighet til annullering

Utdanningsdirektoratet har besluttet at alle elever i videregående skole som er berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon.


Publisert 25.05.2023

Sensor: Veiledning for reiseregning

Her kommer det litt informasjon om hvordan du som sensor fyller ut reiseregning etter sensorskolering og fellessensur. Informasjonen er ment for de som ikke har erfaring med utfylling av reiseregningen fra DFØ (Direktoratet for statlig økonomistyring).