Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


14.01.2022

Webinar - tilskudd på velferdsfeltet

Under følger presentasjonene fra webinar 7.januar


10.01.2022

Gjeldende regelverk Korona

6. januar arrangerte Barnehage- og utdannings avdelingen digitalt møte med kommunalsjefene med ansvar for barnehage og skole.  FHI og Udir gikk i gjennom nåværende situasjon og gjeldende regelverk. Her finner du presentasjoner og lenker til opptak av samlingen.


06.01.2022

Tilsyn med Nannestad kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Nannestad kommune - Maura skole. Temaet for tilsynet er skolemiljø.


06.01.2022

Tilsyn med Ås kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Ås kommune og Rustad skole, Rustadtunet skole, Brønnerud skole, Kroer skole samt Ås ungdomsskole. Temaet for tilsynet er skolenes gjennomføring av spesialundervisning og særskilt språkopplæring under koronapandemien skoleåret 2020/2021.


06.01.2022

Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene

Samiske elever har lovfestet rett til samisk språkopplæring i hele landet. Samiske barn i barnehage har rett til å sikre og utvikle sitt språk og sin kultur. Vi tilbyr foresatte til barn i barnehage, elever i grunnskolen og elever i videregående skole et nettseminar som handler om lovfestede rettigheter for samiske barn.


03.01.2022

Tilsyn med Drammen kommune på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Drammen kommune. Temaet for tilsynet er barnehageloven kap. VII: Rett til spesialpedagogisk hjelp.


03.01.2022

Tilsyn med Lier kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Lier kommune og avdeling Hundremeterskogen ved Hallingstad skole. Temaet for tilsynet er rettighetene til elevene ved avdelingen, herunder elevenes skoletilhørighet, organisering av elevene, sakkyndige vurderinger, enkeltvedtak om spesialundervisning, individuelle opplæringsplaner og årsrapporter.


03.01.2022

Tilsyn med Gjerdrum kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Gjerdrum kommune. Temaet for tilsynet er grunnskoleopplæring for voksne – veilede og behandle søknader.


21.12.2021

Tilsyn med Oslo kommune Bydel Nordre Aker på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Oslo kommune Bydel Nordre Aker som barnehagemyndighet. Temaet for tilsynet er bydelens praksis ved behandling av søknad om dispensasjon fra utdanningskravet, jf. forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.


20.12.2021

Tilsyn med Skiptvet kommune som barnehagemyndighet

Vi har ført tilsyn med Skiptvet kommune. Temaet for tilsynet er kommunens plikt til å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp jf. barnehageloven Kapittel VII § 35.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel