Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no. Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk.

Spørsmål fra kommunene og Statsforvalterens svar. 

24.09.2021

Avslutning av tilsyn om lærernormen

Tilsynene om Lærernormen er nå i sin avsluttende fase.


20.09.2021, Oppdatert 20.09.2021

Digital regelverksamling på barnehage- og skoleområdet - Vi utvider samlingen

Vi inviterer til samling om sentrale deler av regelverket på barnehage- og skoleområdet. Første del av samlingen vil være felles for barnehage og skole, mens andre del gjennomføres delt.


15.09.2021

Samisk opplæring | Sámegiela oahpahus

Alle samiske elever har rett til opplæring i samisk, uavhengig av hvor de bor i landet. Elevene velger selv hvilket av de tre samiske språkene (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk) de ønsker opplæring i. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt.


09.09.2021

Tilsyn med Lillestrøm kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Lillestrøm kommune og Kjeller skole. Temaet for tilsynet er spesialundervisning.


07.09.2021

Tilsyn med Oslo kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Oslo kommune og Uranienborg skole. Temaet for tilsynet er kommunens internkontroll på varsling- og undersøkelsesplikten i skolemiljøsaker.


06.09.2021, Oppdatert 13.09.2021

Samling for kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken - påmelding innen 1. oktober

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til samling for kommunalsjefer for barnehage og skole. Samlingen skal gi faglig påfyll og bidra til dialog og diskusjoner om aktuelle temaer på tvers av barnehage og skole.


26.08.2021

Er kommunene klar for innsats for sårbare barn?

Alle barn blir sårbare under en pandemi som stenger samfunnet helt eller delvis. Men vi vet at de barna som lever under de vanskeligste forholdene, fikk det enda vanskeligere under pandemien.


20.08.2021, Oppdatert 03.09.2021

Tilretteleggingsmidler til barnehager

Barnehageeiere eller styrere kan fram til 12. september søke om tilretteleggingsmidler for ansatte som utdanner seg til barnehagelærer ved siden av jobb. 

 


19.08.2021

Tilsyn med Indre Østfold kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Indre Østfold kommune og Knapstad barne- og ungdomsskole. Temaet for tilsynet er skolemiljø og internkontroll.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel