Barnehage og opplæring

Oppdatert 10.12.2021

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

29.06.2022

Endringer i velferdstjenestelovgivningen - samarbeid, samordning og barnekoordinator

Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstjenestelover som trer i kraft 1. august 2022.

Lovendringene er uavhengig av alder og gjelder alle med behov for velferdstjenester, med unntak av barnekoordinator som gjelder for de under 18 år.  


29.06.2022

Samling for kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til samling for kommunalsjefer for barnehage og skole. Samlingen skal gi faglig påfyll og bidra til dialog og diskusjoner om aktuelle temaer på tvers av barnehage og skole.


27.06.2022

Levende læring med skolehagen

Skolehagen er en unik møteplass og læringsarena for deltagerne i skolesamfunnet. 


15.06.2022

Nytt til barnehagestart høsten 2022

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over endringer og nyheter for barnehager.


15.06.2022

Nytt til skolestart høsten 2022

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over endringer og nyheter for SFO og skole.


13.06.2022

En videregående opplæring hvor elevene fullfører og kvalifiseres

Det er viktig at elever i videregående opplæring får mulighet til å fullføre og blir kvalifisert til læreplass, arbeid, utdanning og livslang læring. Slik vil regjeringen skape et bærekraftig velferdssamfunn for alle og gode liv for den enkelte.


13.06.2022

5500 elever får gratis heltidsplass i SFO

Fra høsten får 5500 førsteklassinger i 60 kommuner gratis heltidsplass i SFO. Dette er elever fra familier med lav inntekt.


09.06.2022

Nettsider og kompetansepakke om personvern

Barnehager og skoler behandler personopplysninger om barn og elever hver dag, og det er viktig at alle ansatte vet hvordan de skal behandle personopplysninger på en trygg og lovlig måte. 


08.06.2022

Webinar: Hvor vil vi med digitaliseringen i skolen?

Utdanningsdirektoratet inviterer til webinar om den digitale tilstanden i skole-Norge.


06.06.2022

Eiere og styrere kan søke om tilskudd til tiltak for økt kompetanse med samisk innhold i barnehagen

Eiere og styrere av offentlige og private barnehager i Oslo og Viken kan søke om tilskudd til kompetanseutvikling for å styrke barnehagens arbeid med samisk innhold.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel