Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.09.2023

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


29.09.2023, Endret 01.10.2023

Nær 35 millioner til ansatte som tar barnehagelærerutdanning ved siden av jobb

Statsforvalteren i Oslo og Viken har nå tildelt 34 890 000 kroner til barnehageeiere som legger til rette for ansatte som tar barnehagelærerutdanning ved siden av jobb. Årets tildeling omfatter 583 ansatte/studenter.

 


29.09.2023

Informasjonsmøte om Elevundersøkelsen 2023 for skoleledere

Utdanningsdirektoratet inviterer skoleledere til digitalt informasjonsmøte om Elevundersøkelsen 2023, mandag 23. oktober kl. 12:30 – 13:30.


21.09.2023

Støtteordninger til lærere som trenger videreutdanning i norsk som andrespråk

Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven skal ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. HK-dir tilbyr to støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å innfri dette kompetansekravet.


19.09.2023

Tilsyn med Viken fylkeskommune på fagopplæringsområdet

Vi har ført tilsyn med Viken fylkeskommune. Temaet for tilsynet er fylkeskommunens ansvar for å veilede og følge opp lærebedrifter.


18.09.2023

Informasjonsmøte om Elevundersøkelsen for skoleeiere

Utdanningsdirektoratet inviterer skoleeiere til digitalt informasjonsmøte om Elevundersøkelsen 2023.


12.09.2023

Søk tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage

Bydeler, kommuner, barnehager, frivillige lag og organisasjoner kan nå søke midler for å tilby vanntilvenning og svømmeopplæring til barn i alderen fire til seks år.  Søknadsfrist er 15. november.


11.09.2023

Foreslå en skole til Benjaminprisen 2023

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Forslagsfrist: 1. oktober 2023.


06.09.2023

Invitasjon til digital regelverksamling på barnehage- og skoleområdet

Vi inviterer til samling om sentrale deler av regelverket på barnehage- og skoleområdet. Samlingen er felles for barnehage- og skoleområdet.


06.09.2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken har nominert fire skoler til Dronning Sonjas skolepris 2023

Prisen tildeles annethvert år til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering.


04.09.2023

Interaktiv e-læring for barnehagefaglig grunnkompetanse

E-læringen fra Udir gir et innblikk i noen grunnleggende og sentrale temaer for arbeid i barnehage. Tilbudet er spesielt rettet mot assistenter, men er også tilgjengelig for andre ansatte.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel