Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.12.2023

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


24.05.2024

Invitasjon til privatskolesamling 12. september 2024

Tema i samlingen vil blant annet bli ny opplæringslov og konsekvenser det vil ha for privatskolene.


22.05.2024

Kommuner får tilskudd til en mer praktisk, variert og relevant skolehverdag

127 millioner kroner er fordelt til kommuner over hele landet som har søkt om penger til mer utstyr og praktiske læringsarenaer. 45,8 millioner kroner av potten går til kommuner i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.


14.05.2024

Tilsyn med Drammen kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Drammen kommune og Brandengen, Marienlyst og Veiavangen skoler. Temaet for tilsynet er om Drammen kommune oppfyller kravene i regelverket når det gjelder krav til saksbehandlingstid, både ved utarbeidelse av sakkyndige vurderinger og vedtak om spesialundervisning.


08.05.2024

Tilbud for elever med behov for tospråklig opplæring i fag

Fleksibel opplæring er for elever med rett til tospråklig opplæring i fag, og er rettet mot skoler som ikke har tospråklige lærere i fagene. Søknadsfrist: 14. august. Du kan melde deg på informasjonsmøte om tilbudene som gjennomføres 5. juni kl. 15.00 - 15.45.


08.05.2024

Tilsyn med Oslo kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Oslo kommune og Bjørnsletta skole. Temaet for tilsynet er skolemiljø.


08.05.2024

Tilsyn med Vestby kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Vestby kommune og Bjørlien skole, Grevlingen skole og Vestby ungdomsskole. Temaet for tilsynet er om Vestby kommune oppfyller kravene i regelverket når det gjelder krav til saksbehandlingstid, både ved utarbeidelse av sakkyndige vurderinger og vedtak om spesialundervisning.


08.05.2024

Tilsyn med Nordre Follo kommune på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Nordre Follo kommune. Temaet for tilsynet er kommunens ansvar for spesialpedagogisk hjelp og internkontroll.


03.05.2024

Tilsyn med Oslo kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Oslo kommune. Temaet for tilsynet er gjennomføring av eksamen og internkontroll.


03.05.2024

Veiledningssamling for barnehagemyndigheten

Statsforvalteren inviterer til samling for barnehagemyndigheten 11. september 2024 kl. 10 - 15.


29.04.2024

Tilsyn med Asker kommune på barnehageområdet

Vi har gjennomført tilsyn med Asker kommune. Temaet for tilsynet er om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer at retten til spesialpedagogisk hjelp blir oppfylt. Tilsynet er en del av felles nasjonalt tilsyn 2022 – 2025.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel