Barnehage og opplæring

Oppdatert 17.03.2023

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


22.03.2023

Tilsyn med Viken fylkeskommune på opplæringsområdet

Vi har ført tilsyn med Viken fylkeskommune. Temaet for tilsynet er rett til opplæring for innsatte i fengsel.


22.03.2023

Tilsyn med Halden kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Halden kommune og Halden kommunale kompetansesenter. Temaet for tilsynet er grunnskole for voksne.


22.03.2023

Tilsyn med Lunner kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Lunner kommune. Temaet for tilsynet er grunnskole for voksne.


20.03.2023

214 millioner til kompetansetiltak i barnehager og skoler i Oslo og Viken!

Samarbeidsfora i Oslo og Viken har besluttet fordelingen av 186 millioner til barnehage- og skolebaserte tiltak gjennom tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling. I tillegg blir 28 millioner brukt til ansatte som tar barnehagelærerutdanning ved siden av jobb.


17.03.2023

Utlysning av tilskuddsmidler til kompetanseutviklingstiltak i voksenopplæringen for skoleåret 2023-2024

Fylkeskommuner og nettverk (bestående av kommuner/fylkeskommuner) i voksenopplæringen kan melde behov om tilskuddsmidler for etterutdanning for lærere og ledere i VO. Fristen for å sende inn behovsmelding er 3. mai 2023.


14.03.2023

Ny podkast: Barnet mitt har vedtak, men får ikke spesialundervisning

«Det virker!» er en podcast om spesialundervisning. Siste episode handler om hvordan en kan gå frem dersom disse rettighetene ikke blir oppfylt.


09.03.2023

Tilsyn med Viken fylkeskommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Viken fylkeskommune og Kalnes videregående skole og Åssiden videregående skole. Temaet for tilsynet er spesialundervisning.


07.03.2023, Oppdatert 14.03.2023

Samling 19. – 20. april 2023 for kommunalsjefer for barnehage og skole

Vårens kommunesamling arrangeres i Sandvika, og vi ser fram til to innholdsrike dager.


02.03.2023

Regionale erfaringskonferanser for Kompetanseløftet

Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerer erfaringskonferanser om Kompetanseløftet oktober 2023. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel