Barnehage og opplæring

Oppdatert 10.12.2021

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

22.11.2022

Ny kompetansepakke - Kompetanseløftet

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en allsidig kompetansepakke om inkluderende praksis.

Kompetansepakken er gratis og ligger åpent for alle
(med Feide-bruker) som jobber med barn og elever - enten det er i barnehagen, SFO, grunnskolen, videregående skole eller i PP-tjenesten. 


17.11.2022

Vil du lære mer om barnehage- og skoleområdet?

Vi vil nå ut til flere. Vi publiserer nå veiledninger og informasjonsvideoer om sentrale lovområder og satsinger på barnehage- og skoleområdet på vår internettside.


11.11.2022

FØRST OG FREMST! Barn sine rettar - eit verktøy for tidleg innsats!

Statsforvaltaren si nasjonale arbeidsgruppe for barnekonvensjonen i praksis (tidlegare Sjumilssteget) inviterer til webinar 1. desember kl. 9.00 - 11.00 for å feire barnekonvensjonen og vise korleis du kan bruke den i din kvardag. Frist for påmelding er 29. november.

Les hele saken


11.11.2022

Tilskudd til opplæring i samisk utenfor forvaltningsområdet

Samiske elever har rett til opplæring i samisk uavhengig av hvor de bor i landet, og skoleeier har ansvaret for at elevers rettigheter til samiskopplæring etter Opplæringsloven blir oppfylt.


11.11.2022

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kunnskapsdepartementet har revidert kompetansestrategien for fremtidens barnehage.

 


11.11.2022

Høring om helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

Etter- og videreutdanningsutvalget har levert sin utredning, og nå kan du si din mening om NOU 2022:13 Med videre betydning - Et helhetlig system for kompetanse og karriereutvikling i barnehage og skole.

 


10.11.2022

Utdanningsspeilet 2022 er publisert

Utdanningsspeilet 2022 er Utdanningsdirektoratets årlige oppsummering av kunnskapsgrunnlaget om skole- og barnehagesektoren for de siste årene, og inneholder både statistikk og analyser fra sektoren.


10.11.2022

Resultatene fra nasjonale prøver 2022 er publisert

Utdanningsdirektoratet har publisert resultatene fra høstens nasjonale prøver som viser resultater for kommuner, fylker og på nasjonalt nivå.


10.11.2022

Elevundersøkelsen 2022

I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og vg1. 


09.11.2022

Tilsyn med Eidsvoll kommune på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Eidsvoll kommune. Temaet for tilsynet er barnehagemyndighetens praksis ved behandling av søknad om dispensasjon fra utdanningskravet, jf. forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel