Tilsyn med Bærum kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Bærum kommune. Temaet for tilsynet er om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder krav til saksbehandlingstid ved PPTs utarbeidelse av sakkyndige vurderinger, samt kommunens utarbeidelse av vedtak om spesialundervisning.

Publisert 15.05.2023

Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at elever med særskilte behov får et godt utbytte av opplæringen. For å sikre dette er elever med behov for spesialundervisning gitt særskilte rettigheter i opplæringsloven. Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at spesialundervisningen er i tråd med opplæringsloven og forvaltningsloven.

I tilsynet har vi blant annet sett at kommunen i 2021 skrev en tilstandsrapport med informasjon om arbeidet med å sikre god kvalitet i PP-tjenesten som en lokal og sentral støttetjeneste i utdanningssystemet. Rapporten redegjør for blant annet nasjonale og kommunale føringer for PP-tjenesten, presentasjon av organisasjonen, systemrettet arbeid, individrettet arbeid og målbildet for PP-tjenesten 2022. Det er viktig at PP-tjenesten gjennomfører en slik vurdering av seg selv og tilstanden for tjenesten.

Tilsynet viser likevel at kommunen ikke oppfyller regelverket når det gjelder saksbehandlingstid ved utarbeidelse av sakkyndige vurderinger og vedtak. Hovedårsaken til for lang saksbehandlingstid er lang tid ved skolenes utarbeidelse av vedtak. I tilsynsrapporten kan du lese om hvilke rutiner og praksiser Bærum kommune har på dette temaet og hvilke regelverksbrudd de må rette. Du finner tilsynsrapporten til høyre i denne nyhetssaken.

Du finner alle våre tilsynsrapporter i vår tilsynskalender på Statsforvalterens hjemmeside.