Klage på sluttvurdering i grunnskolen

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Du som er elev i grunnskolen, kan på denne siden finne informasjon om hva du kan klage på, hvem som kan klage, og hvordan du går fram hvis du vil klage.

Klage på standpunktkarakter

En standpunktkarakter blir gitt ved avslutningen av opplæringen i fag, og er en karakter som skal føres på vitnemålet. Du som er elev, deltaker, eller foresatt til elev som er under 18 år, kan klage på en standpunktkarakter. Til høyre på denne siden kan du lese mer om hvem som kan klage, hva du kan klage på, klagefrist og hvordan du klager. Se veiledning Orientering om retten til å klage på karakter.

Når du klager på en standpunktkarakter, skal klagen alltid leveres til skolen. Skolen skal behandle klagen og sende den videre til oss. Det stilles bestemte krav til skolens saksbehandling. Disse kravene har vi orientert om i Veiledning for skolen. Denne veiledningen finner du også til høyre på denne siden.

Skolen skal behandle klagen og deretter videresende den ved å bruke det elektroniske skjemaet Standpunktkarakter, klager fra grunnskolen til høyre på denne siden.

NB! Du som klager skal ikke bruke dette skjemaet når du klager. Det elektroniske skjemaet er det kun skolen som skal bruke når den sender klagen til oss.

Klage på eksamenskarakter

Du som klager på skriftlig eksamen, skal levere klagen skriftlig til skolen innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig. Det er skolen som skal registrere klagen. Statsforvalteren i Oslo og Viken er ikke klageinstans for sentralt gitte eksamener i grunnskolen. Oversikt over hvem som er klageinstans for de ulike fag finner skoler og skoleeiere i PAS-eksamen under menypunktet Klageansvar.

Du må levere klagen til skolen i god tid før mandag 1. juli 2024, for at resultatet skal kunne behandles og registreres før opptak til videregående opplæring. Hvis klagen blir sendt etter fristen, må skolen gi skriftlig begrunnelse til den statsforvalteren som har ansvar for klagen i faget. 

Klagebehandlingen på skriftlig eksamen med sentral sensur blir gjennomført i uke 27 (1.-5. juli 2024) for alle fag. 

Ved muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil. Feilene må da være slik at de kan ha hatt betydning for karakteren du fikk. Klagen skal leveres skriftlig til skolen senest innen ti dager fra du ble gjort kjent med karakteren. Sensor, faglærer og rektor uttaler seg, og rektor sender uttalelsene til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Vi rekker dessverre ikke å behandle klagen før etter opptak til videregående opplæring.

Du vil finne informasjon om klageadgang i veiledningen Orientering om retten til å klage på karakter, som du finner til høyre på denne siden.