Dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk

Statsforvalteren har fått ansvaret for en midlertidig dispensasjonsordning om fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk i videregående opplæring

Elever i studieforberedende utdanningsprogram kan søke om dispensasjon fra kravet om vurdering med karakterer i 2. fremmedspråk. Ordningen gjelder ikke for faget engelsk.

Krav for å få dispensasjon

  1. Personen er eller har vært elev i videregående opplæring – studieforberedende utdanningsprogram
  2. Personen har dysleksi eller spesifikke språkvansker i en slik grad at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter.

      For at vi skal kunne innvilge dispensasjon, må du dokumentere at vilkår 1 og 2 er oppfylt.                Dette betyr at du må legge frem:

  • Dokumentasjon som bekrefter at du er eller har vært elev ved videregående skole og har eller har hatt fremmedspråk.
  • Dokumentasjon fra sakkyndig som bekrefter at du har dysleksi eller spesifikke språkvansker, og som uttaler seg om graden av vanskene.
  • Redegjørelse fra skolen om hvilke tiltak som er forsøkt og om de mener at du er «så sterkt rammet av dysleksi at du ikke har fått likeverdige opplæringsmuligheter».
  • Vedtak om spesialundervisning i fremmedspråk på grunn av dysleksi fra grunnskolen eller videregående, eller en uttalelse fra sakkyndig som bekrefter at du «har dysleksi eller spesifikke språkvansker i en slik grad at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter».

Innsendt dokumentasjon må samlet sett gi et tydelig bilde av utfordringer, konsekvenser og den individuelle tilretteleggingen som har funnet sted, og begrunnelsen for at den ikke har vært, eller vil være tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter.

Også søkere med andre dokumenterte utfordringer enn dysleksi og spesifikke språkvansker kan få dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk. For disse søkerne vil Statsforvalteren foreta en individuell vurdering av om de dokumenterte utfordringene ligger nær opp til dysleksi og språkvansker når det gjelder hvilke konsekvenser utfordringene gir den enkelte i språkfaget. Disse søkerne må i tillegg oppfylle de øvrige vilkårene i punkt 1. og 2. ovenfor.

Hvordan søke

Eleven søker selv om dispensasjon til Statsforvalteren, men med bekreftelse fra skole og sakkyndig. Vi anbefaler likevel at elevens søknad, med vedlegg, sendes via skolen. Dette for å kvalitetssikre søknadene og gi skolene en oversikt over antallet elever som søker. Dersom skolen søker på vegne av eleven må vi få fullmakt fra eleven dersom ikke elevens søknad ligger ved.

Vi har ikke et eget søknadsskjema, men bruk gjerne vår elektroniske løsning for innsending av sikre meldinger. Se lenke i høyre marg.

Hva skjer hvis dispensasjon innvilges

Elever som får innvilget dispensasjon vil få fritak fra underveisvurdering, halvårsvurdering og standpunktvurdering med karakter. De som får fritak, skal ha halvårsvurdering og annen underveisvurdering uten karakter.

På elevens vitnemål skal skolen føre FAM02 (Fritatt for vurdering med karakter).

Eleven skal ikke være med i eksamenstrekket for fremmedspråk. Dersom eleven har gjennomført eksamen og/eller fått standpunktkarakter i faget før dispensasjonen ble innvilget, skal skoleeier stryke eksamenskarakteren og standpunktskarakteren. Statsforvalteren skal i de tilfeller hvor eleven får eksamen annullert, innvilge dispensasjon fra kravet om antall eksamener.

Dispensasjonen gir ikke fritak for opplæring i fremmedspråk.

For elever som er innvilget dispensasjon fra vurdering, skal det føres fravær på ordinær måte. Fraværsgrensen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd og forskrift til privatskoleloven § 3-3 siste ledd, er ikke aktuell ettersom eleven ikke skal ha vurdering med karakter i faget. Dersom eleven som innvilges dispensasjon, ikke følger opplæringen i faget, vil dette derimot gi seg utslag i det fraværet som føres på elevens vitnemål eller kompetansebevis, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-47 og forskrift til privatskoleloven § 3-46.