Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 12.03.2024

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 08.05.2024

Tilbud for elever med behov for tospråklig opplæring i fag

Fleksibel opplæring er for elever med rett til tospråklig opplæring i fag, og er rettet mot skoler som ikke har tospråklige lærere i fagene. Søknadsfrist: 14. august. Du kan melde deg på informasjonsmøte om tilbudene som gjennomføres 5. juni kl. 15.00 - 15.45.


Publisert 08.04.2024

Sensor: Veiledning for reiseregning

Her finner du informasjon om hvordan du som sensor fyller ut reiseregning for sensorskolering og fellessensur.


Publisert 07.03.2024

Tilsyn med Ringerike kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Ringerike kommune og Veienmarka ungdomsskole. Temaet for tilsynet er skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen.


Publisert 07.03.2024

Statsforvalteren tildelte 32,4 millioner kroner til svømmeopplæring i 2023

Ved hjelp av tilskudd fra Statsforvalteren i Oslo og Viken har rundt 17 500 barnehagebarn og skoleelever har fått tilbud om svømmeopplæring i 2023.


Publisert 22.02.2024

Meld deg på nasjonal konferanse om fagfornyelsen

Udir inviterer lærere, skoleledere og skoleeiere i grunnskolen og videregående skole til konferanse om fagfornyelsen 18. april 2024. Påmeldingsfrist: 5. april 2024.


Publisert 20.02.2024

Ny opplæringslov: Informasjon og veiledning

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov som etter planen skal tre i kraft 1. august 2024. Ny forskrift til loven har vært på høring og vil tre i kraft fra samme tidspunkt. Det er også vedtatt flere endringer i privatskoleloven. Følg med på informasjon om den nye loven på nettsidene til Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren.


Publisert 07.02.2024

Veileder fra Udir: Anbefalinger om regulering av mobiler og smartklokker i skolen

Udir anbefaler å strengt regulere elevers tilgang til og bruk av private mobiltelefoner og smartklokker, gjennom ordensreglementet.


Publisert 07.02.2024

Korreksjonsordningen – Rapportering av individdata for privatskoler

Alle private grunnskoler i Norge, som mottar statstilskudd etter privatskoleloven, skal rapportere individdata for sine elever fordelt på hjemkommune en gang i året.


Publisert 05.02.2024

Videreutdanning 2024 – søknadssystemet hos Udir er åpent

Lærere, rektorer, barnehagelærere, styrere og andre kan søke om videreutdanning. Søknadsfrist: 1. mars 2024.


Publisert 24.01.2024

Kommuner kan søke om tilskudd fra Udir for utstyr og læringsarenaer på 5.–10. trinn

Nå kan alle kommuner søke om penger til å kjøpe inn utstyr for å gjøre skolehverdagen til elevene mer praktisk, relevant og utforskende. Søknadsfrist: 20. mars 2024.