Eksamen

Statsforvalteren skal sørge for at gjennomføring av eksamen skjer etter gjeldende retningslinjer og forskrift til opplæringsloven. 

Ofte stilte spørsmål om eksamen og sensoroppdrag

 

En stor del av statsforvalterens arbeid med eksamen består i brukerveiledning i PAS og PGS.

PAS-eksamen: eksamen.udir.no

PGS: pgsa.udir.no (for eksamensgjennomføring)

Skoler skal henvende seg til sin skoleeier (kommunen for grunnskoler og fylkeskommunen for videregående skoler), mens oppnevnte sensorer henvender seg direkte til Statsforvalteren med spørsmål. Spørsmål til Statsforvalteren om PAS og PGS skal sendes med e-post til sfov-pas@statsforvalteren.no

Skriftlig eksamen

I forbindelse med skriftlig eksamen i grunnskolen, videregående opplæring og grunnskoleopplæring for voksne har Statsforvalteren i Oslo og Viken blant annet ansvar for:

 • oppnevning og skolering av sensorer
 • arrangering av fellessensur
 • veilede skoler, skoleeiere og sensorer i bruk av PAS-eksamen og prøvegjennomføringssystemet PGS

For grunnskolen og grunnskoleopplæring for voksne oppnevner vi sensorer for matematikk, norsk og engelsk for skoler fra Oslo og Viken.

For videregående opplæring er sensuransvaret delt mellom syv fylkesmannsembeter. I noen fag har Statsforvalteren i Oslo og Viken nasjonalt ansvar, i andre fag har vi regionsansvar. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har sensuransvar for følgende fag: 

 • Engelsk (fellesfag)
 • Historie og filosofi 2     
 • Informasjonsteknologi 2
 • Matematikk 1P, 2P, 2P-Y, R1, R2 og S2
 • Medie- og informasjonskunnskap 2
 • Norsk (hovedmål og sidemål)
 • Psykologi 2      
 • Teknologi og forskningslære 2
 • Treningslære 2

Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Lokalt gitt eksamen er det skoleeier som har ansvaret for. Jf. forskrift til opplæringsloven § 3-23 innebærer ansvaret å utarbeide eksamensoppgaver, og å fastsette om, og i tilfelle hvilke hjelpemidler som tillates. Det er fremdeles kommunen som har ansvaret for gjennomføring av eksamen for privatskolene i egen kommune.

Statsforvalteren anbefaler at kommunen/regionene utarbeider lokale retningslinjer for gjennomføring av denne eksamenstypen, med utgangspunkt i forskrift og rundskriv. Les mer om tolkning av dette regelverket her.

Eksamensform og rammer

Eksamensformen i det enkelte faget er fastsatt i læreplanen for faget. For fag i grunnskolen kan elevene trekkes ut til lokalt gitt eksamen med følgende eksamensform:

 • matematikk, naturfag, fordypning i matematikk og arbeidslivsfag - muntlig-praktisk eksamen
 • de øvrige fagene – muntlig eksamen                                                                                                                                                                                                                                     
 • alle muntlige eksamener har en forberedelsesdel på 24 timer
 • alle muntlig-praktiske eksamener har en forberedelsesdel på minimum 24 timer og
  maksimum 48 timer – lengden på forberedelsestiden innenfor denne rammen
  bestemmes av skoleeier.

Varigheten på eksamen er:

 • muntlig eksamen – inntil 30 minutter per elev
 • muntlig-praktisk eksamen – inntil 45 minutter per elev

Det er viktig å merke seg at kravet om en presentasjonsdel på lokalt gitt eksamen er opphevet. Presentasjon kan fortsatt brukes til eksamen, men det er frivillig for eleven.

Fastsettelse av lokalt gitt eksamen våren 2024 

Lokalt gitt eksamen skal gjennomføres i etterkant av at sentralt gitt eksamen er overstått. Siste dag med skriftlig eksamen er tirsdag 21. mai. Lokalt gitt eksamen skal ikke gjennomføres på mandager eller første dag etter helligdag. Lokalt gitt eksamen 2024 skal avvikles i perioden fra onsdag 22. mai til og med mandag 17. juni. Den endelige fastsettingen av dato for muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen gjøres i den enkelte kommune.

For mer informasjon se Utdanningsdirektoratets side om lokalt gitt eksamen.

Klager på eksamen

Skriftlig eksamen: Statsforvalteren i Oslo og Viken er ikke klageinstans for eksamensfag i grunnskolen. Oversikt over hvem som er klageinstans for de ulike fag finner skoler og skoleeiere i PAS-eksamen under menypunktet Klageansvar.

Muntlig eksamen: Statsforvalteren er klageinstans for grunnskoler i Oslo og Viken, på lokalt gitt eksamen.

Videregående opplæring: Statsforvalteren i Oslo og Viken har ansvar for hurtigklage for flere fag etter våreksamen, blant annet norsk og matematikk-koder.

 


Publisert 25.04.2024

Viktig informasjon til eksamensansvarlig før eksamen starter opp våren 2024

Utdanningsdirektoratet har sendt ut viktig informasjon til eksamensansvarlige i kommuner og offentlige skoler.


Publisert 19.04.2024

Foiler fra møter om eksamen

Statsforvalteren arrangerte 18. april 2024 to møter digitale informasjonsmøter om eksamen. Foiler fra møtet finner du her.


Publisert 08.04.2024

Sensor: Veiledning for reiseregning

Her finner du informasjon om hvordan du som sensor fyller ut reiseregning for sensorskolering og fellessensur.


Publisert 06.02.2024

Husk påmelding til testeksamen

Våren 2024 er det obligatorisk for alle videregående skoler å gjennomføre testeksamen. Grunnskolene oppfordres også til å benytte muligheten. Påmelding fra 8. februar og fra 21. mars.


Publisert 22.01.2024

Informasjon om eksamen i grunnskolen og videregående opplæring til skoleeier og skoler

Statsforvalteren har sendt ut informasjonsbrev om eksamen til kommuner og fylkeskommuner i vår region.


Publisert 15.01.2024

Klar for nye utfordringer? Bli sensor i grunnskole eller videregående opplæring!

Er du faglig dyktig? Har du innsikt i læreplanene? Har du god arbeidskapasitet og samarbeidsevne? Dersom du kan svare ja på disse spørsmålene bør du lese videre. Vi trenger deg til sensoroppdrag!


Publisert 15.11.2023

Datoer for sensorskoleringer - våren 2024

Nedenfor er datoene for sensorskoleringer i videregående opplæring våren 2024. Oppnevnte sensorer vil bli kontaktet for påmelding. 


Publisert 01.11.2023

Viktig informasjon før høsteksamen starter opp

Eksamensperioden er 13. – 29. november. Du finner viktig informasjon på Udir sine nettsider.


Publisert 07.06.2023

Eksamen: Oppdatert informasjon for privatister berørt av innloggingsproblemer 22. mai

Utdanningsdirektoratet presiserer at alle privatister som ble berørt av innloggingsproblemer 22. mai får ta eksamen gratis til høsten.


Publisert 30.05.2023

Eksamen: Informasjon om dispensasjon og annullering

Fylkeskommuner og private skoler har frist 9. juni til å sende en samlet søknad til Udir for elever berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai.


Datoer for fellessensur 2024

Fellessensur 2024:

 • Grunnskole: 18. juni 
 • Videregående opplæring:
  • 19 juni: øvrige fag
  • 20. juni: psykologi 2, norsk hovedmål og sidemål

Fellessensur for videregående opplæring høsten 2024:

 • 3. januar 2025

Datoer for sensorskoleringer våren 2024

Grunnskolen  -  31. mai 2024

Videregående  - se oversikt over alle fag her. 

Dato for hurtigklagebehandling videregående 2024

Hurtigklagebehandlingen skal gjennomføres i uke 26 (25. - 28. juni)

Datoer for fellessensur 2025

Fellessensur 2025:

 • Grunnskole: 16. juni 
 • Videregående opplæring: 17 juni og 18. juni