Godkjenning av privatskolers skoleanlegg

Statsforvalteren skal godkjenne privatskolers skoleanlegg. Skolene må søke Statsforvalteren om godkjenning av skoleanlegg innen 15. mai. Statsforvalterens vedtak skal legges ved søknad om driftstillatelse til Utdanningsdirektoratet. Denne fristen er 15. juni.

Statsforvalteren skal godkjenne privatskolers skoleanlegg, jf. privatskoleloven § 2-4 og delegasjonsvedtak fra Utdanningsdirektoratet av 11.01.2019.

Dersom dere skal søke om godkjenning av skoleanlegg, ber vi om at dere er spesielt oppmerksomme på følgende:

  • Før skolen søker om godkjenning av skoleanlegg, må skolen ha innhentet kommunale godkjenninger og legge disse ved søknaden til Statsforvalteren, sammen med annen nødvendig dokumentasjon.
  • Skolen må søke ny godkjenning dersom det gjøres endringer i eksisterende anlegg som har betydning for godkjenningen, hvis det tas i bruk andre (ytterligere) lokaler eller skolen flytter til andre lokaler.
  • Statsforvalteren setter frist for skolene å søke om godkjenning av skoleanlegget til 15. mai.

Følgende dokumentasjon må ligge ved en søknad om godkjenning av skoleanlegg, og vi oppfordrer til at dokumentasjonen sendes samlet til oss:

  1. Godkjenning fra Helsevernetaten eller tilsvarende myndighet, jf. forskrift om helse og miljø i barnehage, skoler og skolefritidsordninger. Vi gjør oppmerksom på at kommunen i sin godkjenning må redegjøre for hvilke spesialrom skolen har, og gjøre en vurdering av spesialrommene. Det skal blant annet vurderes om sikkerheten, krav til akustikk, luft og lys er ivaretatt. Se Utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelse om laboratorier datert 23.05.2022. Dersom skolen leier spesialrom, se informasjon under pkt. 6.
  2. Ferdigattest eller brukstillatelse fra kommunen, jf. plan- og bygningsloven. (For tiltak som er søkt om før 01.01.1998 utstedes det ikke ferdigattest. Da kreves uttalelse fra kommunen om skoleanleggets befatning og dokumentasjon på at brannsikkerhet er tilfredsstillende ivaretatt.)
  3. Beskrivelse, målsatte plantegninger og fotografier slik at vi kan vurdere om skoleanleggene er egnet til undervisningsformål.
  4. Tegninger og fotografier som viser at skoleanleggene ligger samlet.
  5. Tegninger og fotografier som viser at utearealene er tilfredsstillende.
  6. Avtaler om leie av spesialrom dersom skolen ikke har egnede lokaler selv. Av avtalen(e) skal det fremgå at alle krav etter gjeldende regelverk er ivaretatt. Det vil si at det må foreligge for eksempel brukstillatelse/ferdigattest, dokumentasjon på brannsikkerhet og en bekreftelse på at at anlegget tilfredsstiller kravene etter forskrift om miljørettet helsevern. Disse avtalene må vise at skolen har tilgang til spesialrom som gymsal/idrettshall, svømmehall, skolekjøkken, laboratorier osv. Det er målene i læreplanene som avgjør hvilke spesialrom det er behov for.
  7. En søknad om godkjenning av skoleanlegg, som redegjør for og beskriver skoleanlegget, og som gir informasjon det er viktig at vi er kjent med (for eksempel hvordan spesialrom er ivaretatt, leie av lokaler, om prosessen frem til oppstart, riktig adresse for skoleanlegget). I søknaden må det beskrives hvilke deler av anlegget som skolen søker om godkjenning for, og dette er spesielt viktig dersom flere rettssubjekter bruker de samme lokalene.

Vi minner om at dersom skolen ikke har oppfylt eventuelle vilkår eller forutsetninger som er gitt i Statsforvalterens godkjenning av skoleanlegg innen angitte frister, så er ikke skoleanlegget godkjent.

Søknaden sendes til: sfovpost@statsforvalteren.no eller via sikker melding til Statsforvalteren. Dersom dere allerede har en sak om godkjenning av skoleanlegg hos oss, ber vi om at dere oppgir aktuelt saksnr.