Godkjenning av privatskolers skoleanlegg

Informasjon om søknadsprosessen i forbindelse med Statsforvalterens godkjenning av privatskolers skoleanlegg.

Lovhjemmel for vår godkjenning er privatskoleloven § 2-4 ”Krav til skoleanlegg og skolemiljø”. Ansvaret er i brev datert 15.12.2020 delegert til Statsforvalteren via Utdanningsdirektoratet.
 
Fristen for å søke om godkjenning av privatskolers skoleanlegg er 15. juni. Dersom dere skal søke om godkjenning av skoleanlegg, ber vi om at dere spesielt er oppmerksomme på følgende:
 • Skolen må ta høyde for saksbehandlingstid hos Statsforvalteren og bør starte arbeidet med å få godkjent skoleanlegget i god tid før 15. juni, for å oppfylle vilkårene for driftstillatelse. Statsforvalterens vedtak skal legges ved søknaden om driftstillatelse til Utdanningsdirektoratet.
 • Før skolen søker om godkjenning av skoleanlegg, må skolen ha innhentet kommunale godkjenninger og legge disse ved søknaden til Statsforvalteren, sammen med annen nødvendig dokumentasjon.
 • Skolen må søke ny godkjenning dersom det gjøres endringer i eksisterende anlegg som har betydning for godkjenningen, hvis det tas i bruk andre (ytterligere) lokaler eller skolen flytter til andre lokaler.
 
Følgende dokumentasjon må ligge ved en søknad om godkjenning av skoleanlegg, og vi oppfordrer til at dokumentasjonen sendes samlet til oss:
 
 1. Godkjenning fra Helsevernetaten eller tilsvarende myndighet, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Vi gjør oppmerksom på at kommunen i sin godkjenning må redegjøre for hvilke spesialrom skolen har, og gjøre en vurdering av spesialrommene. Det skal blant annet vurderes om sikkerheten, og om krav til akustikk, luft og lys er ivaretatt. Se Utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelse om Laboratorier datert 23.05.2022. Dersom skolen leier spesialrom, se informasjon under pkt. 6.

 2. Ferdigattest eller brukstillatelse fra kommunen, jf. plan- og bygningsloven (For tiltak som er søkt om før 1. januar 1998 utstedes det ikke ferdigattest. Da kreves uttalelse fra kommunen om skoleanleggets befatning og dokumentasjon på at brannsikkerhet er tilfredsstillende ivaretatt.)

 3. Beskrivelse, målsatte plantegninger og fotografier slik at vi kan vurdere om skoleanleggene er egnet til undervisningsformål.

 4. Tegninger og fotografier som viser at skoleanleggene ligger samlet.

 5. Tegninger og fotografier som viser at utearealene er tilfredsstillende.

 6. Avtaler om leie av spesialrom dersom skolen ikke har egnede lokaler selv. Av avtalen(e) skal det gå frem at alle krav etter gjeldende regelverk (f.eks. til brannsikkerhet, miljø og helse) er ivaretatt (se pkt. 1). Disse avtalene må da vise at skolen har tilgang til spesialrom som gymsal/idrettshall, svømmehall, skolekjøkken, laboratorier osv. Det er målene i læreplanene som avgjør hvilke spesialrom det er behov for.

 7. Dersom skolen leier lokaler til den ordinære opplæringen, må avtale om leie av skolelokaler ligge ved.

 8. En søknad om godkjenning av skoleanlegg, som redegjør for og beskriver skoleanlegget, og som gir informasjon det er viktig at vi er kjent med (for eksempel hvordan spesialrom er ivaretatt, leie av lokaler, om prosessen frem til oppstart, informasjon om hvilke deler av et bygg man leier, riktig adresse for skoleanlegget).

 
Vi minner om at dersom skolen ikke har oppfylt eventuelle vilkår eller forutsetninger som er gitt i Statsforvalterens godkjenning av skoleanlegg innen angitte frister, så er heller ikke skoleanlegget godkjent.