Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 12.03.2024

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 15.05.2023

Tilsyn med Bærum kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Bærum kommune. Temaet for tilsynet er om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder krav til saksbehandlingstid ved PPTs utarbeidelse av sakkyndige vurderinger, samt kommunens utarbeidelse av vedtak om spesialundervisning.


Publisert 03.05.2023

Kompetansepakke om kunstig intelligens i skolen

Udir har laget en kompetansepakke om kunstig intelligens i skolen for å støtte lærere, skoleledere og skoleeiere.


Publisert 21.04.2023

Tilsyn med Indre Østfold kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Indre Østfold kommune og Knapstad barne- og ungdomsskole. Temaet for tilsynet er tidlig innsats. 


Publisert 19.04.2023

Tilsyn med Hol kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Hol kommune og Hallingskarvet skole. Temaet for tilsynet er Tidlig innsats for elever på 1. til 4. trinn.


Publisert 17.04.2023

Nominasjon til Dronning Sonjas skolepris 2023

Vi oppfordrer skoleeiere til å foreslå kandidater blant grunnskoler og videregående skoler i Oslo og Viken.


Publisert 17.04.2023

Forsøk om vurdering i orden og oppførsel uten karakter

Vi oppfordrer skoleeiere og privatskoler til å delta i et nasjonalt forsøk om vurdering i orden og oppførsel uten karakter. Søknadsfrist: 25. mai 2023.


Publisert 13.04.2023

Oppdaterte veiledere ved klage på sluttvurdering i fag i grunnskolen

Vi har oppdatert våre veiledere til skoler og elever og foresatte for våren 2023.


Publisert 28.02.2023

Korreksjonsordningen – Rapportering av individdata for privatskoler

Alle private grunnskoler i Norge, som mottar statstilskudd etter privatskoleloven, skal rapportere individdata for sine elever fordelt på hjemkommune en gang i året.


Publisert 02.02.2023

Oppdaterte retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis

Utdanningsdirektoratet har oppdatert retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis.


Publisert 02.02.2023

Utfordringer med å få se resultatene fra Elevundersøkelsen

Vi har etter resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2022 fått svært mange henvendelser fra skoler og skoleeiere som ikke får opp resultater fra den delen som handler om mobbing.