Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 20.09.2023

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 30.05.2023

Eksamen: Informasjon om dispensasjon og annullering

Fylkeskommuner og private skoler har frist 9. juni til å sende en samlet søknad til Udir for elever berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai.


Publisert 26.05.2023

Elever skal få mulighet til annullering

Utdanningsdirektoratet har besluttet at alle elever i videregående skole som er berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon.


Publisert 25.05.2023

Sensor: Veiledning for reiseregning

Her kommer det litt informasjon om hvordan du som sensor fyller ut reiseregning etter sensorskolering og fellessensur. Informasjonen er ment for de som ikke har erfaring med utfylling av reiseregningen fra DFØ (Direktoratet for statlig økonomistyring). 


Publisert 15.05.2023

Tilsyn med Bærum kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Bærum kommune. Temaet for tilsynet er om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder krav til saksbehandlingstid ved PPTs utarbeidelse av sakkyndige vurderinger, samt kommunens utarbeidelse av vedtak om spesialundervisning.


Publisert 03.05.2023

Kompetansepakke om kunstig intelligens i skolen

Udir har laget en kompetansepakke om kunstig intelligens i skolen for å støtte lærere, skoleledere og skoleeiere.


Publisert 21.04.2023

Tilsyn med Indre Østfold kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Indre Østfold kommune og Knapstad barne- og ungdomsskole. Temaet for tilsynet er tidlig innsats. 


Publisert 19.04.2023

Tilsyn med Hol kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Hol kommune og Hallingskarvet skole. Temaet for tilsynet er Tidlig innsats for elever på 1. til 4. trinn.


Publisert 17.04.2023

Nominasjon til Dronning Sonjas skolepris 2023

Vi oppfordrer skoleeiere til å foreslå kandidater blant grunnskoler og videregående skoler i Oslo og Viken.


Publisert 17.04.2023

Forsøk om vurdering i orden og oppførsel uten karakter

Vi oppfordrer skoleeiere og privatskoler til å delta i et nasjonalt forsøk om vurdering i orden og oppførsel uten karakter. Søknadsfrist: 25. mai 2023.


Publisert 13.04.2023

Oppdaterte veiledere ved klage på sluttvurdering i fag i grunnskolen

Vi har oppdatert våre veiledere til skoler og elever og foresatte for våren 2023.