Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Publisert 13.08.2021

Lisensfelling av bjørn i Innlandet 2021

I region 3 Oppland åpnes det for lisensfelling av 2 bjørner i 2021. I region 5 Hedmark blir det ikke åpnet for lisensfelling av bjørn i år.


Publisert 07.06.2021

Informasjonsbrosjyre om rovvilt og beitesesong 2021

Statsforvalteren i Innlandet sender i disse dager ut årets brosjyre til alle beitebrukere i Innlandet.


Publisert 06.03.2021

Småfehold i Innlandet – organisert beitebruk og tap på utmarksbeite

Innlandet er fylket med mest sau på utmarksbeite, men vi har også bestandsmål for alle rovviltarter. Antall sau på beite i utmark har likevel vært relativt stabilt, mens tap til rovvilt viser en markert negang i siste 20-års-periode.


Publisert 05.03.2021

Endret fellingsområde for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

Det GPS-merkede ulveparet med et genetisk viktig individ er på vandring. For å unngå felling av dette individet stanses derfor lisensfelling av ulv midlertidig i et nærmere avgrenset område. Oppdatert pr. 5.3.: Det åpnes igjen for lisensfelling i dette området.


Publisert 29.01.2021

Kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) 2021

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2021. Totalkvoten er på 8 dyr. 


Publisert 22.01.2021

Statsforvalteren åpner for felling av ytterligere en ulv i Kynna-reviret

Analyser av innsendte prøver har påvist at det er igjen ett dyr i Kynna-flokken. Prøvene viser også at det er minst to dyr i området som ikke tilhører Kynna-flokken. Statsforvalteren har utvidet kvoten i området med ett dyr. Fellingen skal rettes målrettet mot det gjenværende individet fra Kynna-flokken.


Publisert 15.01.2021

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2020

Av Innlandets rundt 1700 saueprodusenter, har 300 søkt om rovvilterstatning i 2020. Det er fortsatt reduksjon i antall søknader og hvor mange dyr som søkes erstattes. 


Publisert 13.01.2021

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2021

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i Innlandet er 10. februar 2021.

 


Publisert 03.01.2021

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona 2020-2021

Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen startet 1. desember. Fra og med 4. januar åpnes det også for lisensfelling i de deler av Rendalen og Stor-Elvdal kommune som fram til nå har vært innenfor reviret til Deisjø-flokken. 


Publisert 01.01.2021

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 2021

Klima- og miljødepartementet har den 21.12. vedtatt at Kynna-reviret og Aurskog-reviret kan tas ut gjennom lisensfelling. Den samlede kvoten er på inntil10 dyr. Lisensfellingsperioden starter 1. januar 2021.


Rovvilttelefon Innlandet

Vakttelefon: 970 29 840

Kvotetelefon bjørn: 948 00 525
Jakttid: 21. august - 15. oktober 

Kvotetelefon jerv: 911 07 485
Jakttid: 20.august - 15. februar

Kvotetelefon gaupe: 948 00 525
Jakttid: 1. februar - 31. mars

Kvotetelefon ulv: 954 52 101
Jakttid innenfor ulvesonen:
1. januar - 15. februar
Jakttid utenfor ulvesonen:
1. desember - 31. mai