Det åpnes for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona

Død ulv

Etter kjennelse i Borgarting lagmannsrett 11.februar åpnes det for lisensfelling av inntil 28 ulv innenfor ulvesona. Statsforvalteren åpner for lisensfelling fra og med lørdag 12. februar kl. 08:00.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.02.2022

Klima- og miljødepartementet fattet den 21.12 vedtak om lisensfelling av flokker innenfor ulvesonen. Vedtaket ble anket til Tingretten, og så videre til Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten åpnet den 11. februar for at lisensfellingen kan gjennomføres.

Klima- og miljødepartementet vedtok at Hornmoen-reviret, Bograngen-reviret og Rømskog-reviret kan tas ut gjennom lisensfelling. I tillegg kan gjenværende valper i Slettås-reviret tas ut.

Den samlede kvoten var opprinnelig på inntil 25 dyr. Statsforvalterne har fått myndighet til å utvide kvoten dersom oppdaterte opplysninger tilsier det.

Hensikten med lisensfellingen er å ta ut dyrene i revirene Hornmoen, Bograngen, Rømskog og Slettås. Ut fra oppdaterte opplysninger har Statsforvalterne i Oslo Viken og Innlandet fattet beslutning om endrede kvoter: Kvoten for Hornmoen-reviret er på 8 dyr. Kvoten i Bograngen-reviret er på 7 dyr. Kvoten i Rømskog-reviret er utvidet fra 8 til 10 dyr. Kvoten i Slettås-reviret er utvidet fra 2 til 3 dyr.

Statsforvalteren i Innlandet og Statsforvalteren i Oslo og Viken er gitt myndighet til å endre kvotens størrelse dersom det skulle vise seg at det er flere eller færre dyr i noen av flokkene

All irregulær avgang fra og med første vedtaksdato (8.10.21) trekkes av lisensfellingskvoten i gjeldende rovviltregion.

Fellingsområder:

Hornmoen

Fra krysset mellom fv 25 Trysilvegen og Rv 2 i Elverum østover langs fv 25 til Finstad. Deretter østover langs fv 2096 Sørskogbygdvegen. I krysset ved Sørskogbygda kirke følger grensa fv 2128 Likvernvegen sørover til Tronsborg, for så å ta Livegen østover og videre langs Kynndalsvegen helt til østenden av Lisjøen. Fra østre ende av Lisjøen følges en rett linje sør/sørøst til Gardberget (497 moh). Fra Gardberget videre i en rett linje til Løvberget (486 moh), og videre til toppunktet på Hakaskallen (591 moh). Derfra vestover langs kommunegrensa mellom Elverum og Våler til denne møter Eidsbergsvegen. Videre sørover langs Eidsbergsvegen forbi sjuerkoia til Granlivillaen, og videre ned til Eidsbergsvegen møter fv 2094 Gravbergsvegen. Videre vestover fv 2094 til denne møter Rv 2 ved Braskereidsfoss. Videre nordover langs Rv 2 til kryss mot fv 25 i Elverum.

Bograngen

Fra Rv 2 ved Arneberg østover på Fv 2070 Finnvegen/Dulpetorpvegen til Dulpetorpet. Derfra i en rett linje fra Dulpetorpet mot nordøst til punktet der Peistorpvegen treffer Fv 1869 Finnskogvegen. Deretter følges fv 1869 sørover forbi Rotbergsjøen og Røgden langs Fv 1869 til denne møter Fv 201 ved Røgden. Videre vestover langs Fv 201 til denne møter Fv 2 i Kirkenær. Derfra nordover langs Fv 2 til avkjøring Fv 2070 ved Arneberg.

Slettås

Fra Fv 2194 ved Osensjøen nordover til denne møter kommunegrensa mellom Åmot og Rendalen, videre østover langs kommunegrensa til der kommunegrensene til Åmot, Rendalen og Trysil møtes. Deretter rett linje sørøstover til start/endepunkt for fv 2147 Eltdalsvegen  (ved Nordvang). Videre sørover langs fv 2147 til denne møter fv 215. Videre østover langs fv 215 til denne møter fv 26, og deretter langs fv 26 sørover til Innbygda. Derfra følges fv 2160 Vestbyvegen vestover til kryss fv 2178 Jerpenvegen. Videre langs fv 2178 Jerpenvegen til fv 2156 Osensjøen øst. Videre nordover langs fv 2156 Osensjøen øst til denne møter fv 2194.

For beskrivelse av lisensfellingsområde for Rømskog-flokken henvises til Statsforvalteren i Oslo Viken sine hjemmesider.

Fellingsområdene vil kunne bli endret på kort varsel underveis i lisensfellingen. Statsforvalteren vil holde tett kontakt med fellingsleder om dette.

Fellingsperioden er fra lørdag 12. februar kl. 08:00 til og med 15. februar.

Særlige vilkår:

Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette daglig på morgenen før jaktstart. Dette gjøres ved å ringe Ulvetelefonen hos Statsforvalteren i Innlandet (tlf. 954 52 101) før jaktstart.

Lisensfelling av ulv krever lisens. Du kan registrere deg i jegerregisteret her.

Ulver merket med halsbånd/sender er unntatt fra lisensfelling. Dette unntaket gjelder likevel ikke innenfor Bograngen-reviret, der hannen har en ikke-fungerende sender.

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Statsforvalterens SMS-varslingstjeneste. 

Jeger må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår. Vi viser til informasjon fra Miljødirektoratet (lenke) om hva som er godkjent skyteprøve for 2021/2022.

De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, fastsatt kvote eller områdeavgrensing endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

Enhver felling av ulv skal uten opphold meldes til Statsforvalteren (tlf. 970 29 840), jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Den som påskyter ulv uten at den felles (også antatt bomskudd) plikter uten opphold å melde til Statens Naturoppsyn, Statsforvalteren og nærmeste politimyndighet. Statsforvalteren avgjør hvordan eventuelt videre ettersøk skal ledes. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Statsforvalteren.

Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).

Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Statsforvalteren (tlf. 970 29 840). Oppgi jegers navn og telefonnummer.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven/naturmangfoldloven, der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. Statsforvalteren har etter eget tiltak innvilget dispensasjon fra verneforskriften til grunneierne i følgende naturreservater; Vestre Lukashaugen og Bornoberget, Gardsjøen, Vålberget, Stimannsberget og Skorbekklia. I tillegg er det gitt dispensasjon fra naturmangfoldloven § 48 første avsnitt for naturreservatene Nygårdsmyrene, Klokken og Gardsjøen.

Dispensasjonen gjelder også de som har grunneiers tillatelse til å drive lisensfelling i området.