Søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt 2021.

Sau i utmark, Gausdal vestfjell

Søknadsfristen er 1. november 2021 og søknaden skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter til Statsforvalteren i Innlandet. Til søknaden skal det legges ved oppdaterte besetningslister.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.10.2021

Det er et krav at søknaden leveres elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknadsfristen er 1. november.  Vedleggene bør legges ved den elektroniske søknaden. Dersom det ikke er mulig å få sendt besetningslista og evt. andre vedlegg elektronisk, kan vedleggene sendes på vanlig post, og må være Statsforvalteren i hende innen lørdag 6. november. Manglende eller ufullstendige besetningslister vil medføre avkortning i erstatningen.

Det er viktig at vedlagte besetningsliste er oppdatert og korrekt. En fullstendig besetningsliste skal gi oversikt over følgende:

  • ID-merker (ørenummer) over alle søyer og lam i besetningen
  • Slektskap mellom alle søyer og lam
  • Det skal framgå av besetningslista hvilke dyr du søker erstattet som tapt til fredet rovvilt. I tillegg skal det være oversikt over skade- og dødsårsak for alle skadde/døde dyr i besetningen i løpet av beitesesongen, ikke bare de det søkes erstatning for. Der tapsårsak ikke er kjent må du sette på mest sannsynlige tapsårsak.
  • Merk besetningslistene og eventuelt andre vedlegg med navnet ditt. Dette gjelder spesielt de som sender vedlegg per post.

For de som er medlem av sauekontrollen anbefaler vi å bruke besetningslista kalt «Grunnlag erstatningssøknad» som kan hentes fra Animalia (sauekontrollen).

Se mer informasjon om erstatningsordningen og riktig utfylling av erstatningssøknaden her:

Mer informasjon om erstatning for rovviltskade