Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Publisert 12.10.2023

Nedgang i antall påviste rovviltskader i Innlandet

Antallet påviste skader forårsaket av rovvilt i Innlandet har gått ned i 2023.


Publisert 11.10.2023

Webinar- Søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt 2023

Statsforvalteren inviterer til webinar om søknaden om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt. 


Publisert 19.09.2023

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta

Innsamling av bjørneekskrementer er et viktig grunnlag for å fastsette antallet bjørn i Norge. Fra 2006 og framover har jegere og andre bidratt med å samle inn ekskrementer fra bjørn til bruk for "Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt".


Publisert 16.08.2023

Lisensfelling av bjørn i Innlandet 2023

I region 3 Oppland åpnes det for lisensfelling av inntil 4 bjørner i 2023. I region 5 Hedmark åpnes det for lisensfelling av inntil 4 bjørner i år.


Publisert 16.08.2023

Lisensfelling av jerv i Innlandet 2023-2024

Det åpnes for lisensfelling av inntil 35 jerv i region 5 Hedmark. I region 3 Oppland åpnes det for lisensfelling av inntil 10 jerv.


Publisert 25.05.2023

Informasjonsbrosjyre om rovvilt og beitesesongen 2023

Årets brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2023 er ferdig.


Publisert 11.04.2023

Informasjonsmøte om skadefelling av store rovdyr

Det blir arrangert et digitalt informasjonsmøte om skadefelling av store rovdyr i Innlandet i forkant av årets beitesesong 26. april kl. 19:00.


Publisert 03.02.2023

Åpner for lisensfelling innenfor ulvesonen i Ulvåa-reviret

Etter kjennelse i Borgarting lagmannsrett 3. februar åpnes det nå for lisensfelling av Ulvåa-reviret innenfor ulvesonen. Statsforvalteren åpner ikke for lisensfelling i revirene Juvberget og Kochahonka.


Publisert 27.01.2023

Kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2023

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2023. Kvoten er på 10 dyr. Familiegrupper unntas jakt i alle områder frem til 1. mars hvor det da åpnes for jakt på familiegrupper i beiteprioritert område. jf. rovviltnemndas vedtak.


Publisert 18.01.2023

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2022

Av Innlandets i underkant av 1700 saueprodusenter, har 342 søkt om rovvilterstatning i 2022. Antallet søknader og sau søkt erstattet er omtrent på nivå som i 2021.


Rovvilttelefon Innlandet

Vakttelefon: 970 29 840
Bemanningstid: kl. 08:00-21:00 fra 1. mai - 15. september, fra 16. september - 1. mai kl 08:00-18:00 på hverdager, og fra 10:00-18:00 på lørdag, søndag og helligdager

Kvotetelefon bjørn: 948 00 525
Jakttid: 21. august - 15. oktober 

Kvotetelefon jerv: 911 07 485
Jakttid: 20.august - 15. februar

Kvotetelefon gaupe: 948 00 525
Jakttid: 1. februar - 31. mars

Kvotetelefon ulv: 954 52 101
Jakttid innenfor ulvesonen:
1. januar - 15. februar
Jakttid utenfor ulvesonen:
1. desember - 31. mai