Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Publisert 11.01.2023

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2023

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i Innlandet er 10. februar 2023.

 


Publisert 28.12.2022

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen 2023

Klima- og miljødepartementet har fattet endelig vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2023. 


Publisert 29.11.2022

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen 2022-2023

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember. Vedtatt kvote er på 14 dyr i region 4 og region 5 (gamle Hedmark og Akershus), og 5 dyr i region 3 (gamle Oppland). Lisensfelling er tillatt i hele Innlandet utenfor ulvesonen.


Publisert 12.10.2022

Søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt 2022

Det nærmer seg 1. november som er frist for å søke om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt.  Vi inviterer derfor til et webinar den 20. oktober hvor vi gjennomgår hele søknadsskjema og gir tips og råd om hva som bør være med i søknaden.


Publisert 10.10.2022

Ny kvote for lisensfelling av jerv i region 3

Klima- og miljødepartementet har besluttet å gi vedtaket om ny kvote for lisensfelling jerv i region 3 utsatt iverksetting. 


Publisert 19.08.2022

Lisensfelling av jerv i Innlandet 2022-2023

Det åpnes for lisensfelling av inntil 35 jerv i region 5 Hedmark. I region 3 Oppland åpnes det for felling av inntil 7 jerver.


Publisert 18.08.2022

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta

Innsamling av bjørneekskrementer er et viktig grunnlag for å fastsette antallet bjørn i Norge. Fra 2006 og framover har jegere og andre bidratt med å samle inn ekskrementer fra bjørn til bruk for "Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt".


Publisert 17.08.2022

Lisensfelling av bjørn i Innlandet 2022

I region 3 Oppland åpnes det for lisensfelling av inntil 4 bjørner i 2022. I region 5 Hedmark åpnes det for lisensfelling av inntil 3 bjørner i år.


Publisert 10.06.2022

Informasjonsbrosjyre om rovvilt og beitesesongen 2022

Statsforvalteren i Innlandet har i disse dager sendt ut årets brosjyre til alle beitebrukere i Innlandet.


Publisert 11.02.2022

Det åpnes for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona

Etter kjennelse i Borgarting lagmannsrett 11.februar åpnes det for lisensfelling av inntil 28 ulv innenfor ulvesona. Statsforvalteren åpner for lisensfelling fra og med lørdag 12. februar kl. 08:00.


Rovvilttelefon Innlandet

Vakttelefon: 970 29 840

Kvotetelefon bjørn: 948 00 525
Jakttid: 21. august - 15. oktober 

Kvotetelefon jerv: 911 07 485
Jakttid: 20.august - 15. februar

Kvotetelefon gaupe: 948 00 525
Jakttid: 1. februar - 31. mars

Kvotetelefon ulv: 954 52 101
Jakttid innenfor ulvesonen:
1. januar - 15. februar
Jakttid utenfor ulvesonen:
1. desember - 31. mai