Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Publisert 26.02.2024

Ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Den genetisk verdifulle ulven som ble påvist i Engerdal er fortsatt i bevegelse. Statsforvalteren gjør derfor en ny midlertidig avgrensing for lisensfellingsområdet for ulv utenfor ulvesona.


Publisert 30.01.2024

Kvotejakt på gaupe i region 5/Hedmark i 2024

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 5/Hedmark i 2024. Kvoten er på 5 dyr, hvorav 2 voksne hunndyr. Familiegrupper unntas jakt i alle områder.


Publisert 30.01.2024

Kvotejakt på gaupe i region 3 Oppland 2024

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2024. Kvoten er på 11 dyr.

 


Publisert 30.01.2024

Ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Den genetisk verdifulle ulven som ble påvist i Engerdal er fortsatt på vandring. Statsforvalteren gjør derfor en ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområdet for ulv, med virkning fra 31. januar.


Publisert 08.01.2024

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2024

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i Innlandet er 15. februar 2024.


Publisert 31.12.2023, Sist endret 31.12.2023

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 2024

Klima- og miljødepartementet har fattet endelig vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2024. Departementet har opprettholdt rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling i det helnorske reviret Rafjellet, samt på norsk side i de to grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden .


Publisert 18.12.2023

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2023

Av Innlandets nær 1700 saueprodusenter, har 323 søkt om rovvilterstatning i 2023. Antallet søknader og sau søkt erstattet er noe lavere enn de foregående årene.


Publisert 07.12.2023

Midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Det er mistanke om at en genetisk verdifull ulv er kommet inn i Engerdal kommune fra Sverige. Statsforvalteren avgrenser derfor lisensfellingsområdet inntil vi har svar på DNA-prøver som er levert til analyse.


Publisert 23.11.2023

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona 2023-2024

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember. Gjenværende kvote er på 13 dyr i region 4 og region 5 (gamle Hedmark og Akershus), og 5 dyr i region 3 (gamle Oppland). Lisensfelling er tillatt i hele Innlandet utenfor ulvesonen.


Publisert 24.10.2023

Søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt 2023

Søknadsfristen er 1. november 2023 og søknaden skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter til Statsforvalteren i Innlandet. Til søknaden skal det legges ved oppdaterte besetningslister.


Rovvilttelefon Innlandet

Vakttelefon: 970 29 840

Kvotetelefon bjørn: 948 00 525
Jakttid: 21. august - 15. oktober 

Kvotetelefon jerv: 911 07 485
Jakttid: 20.august - 15. februar

Kvotetelefon gaupe: 948 00 525
Jakttid: 1. februar - 31. mars

Kvotetelefon ulv: 954 52 101
Jakttid innenfor ulvesonen:
1. januar - 15. februar
Jakttid utenfor ulvesonen:
1. desember - 31. mai