Erstatning for sau tapt til rovvilt 2021

Sau på utmarksbeite. Foto: Sidsel Røhnebæk

Av Innlandets rundt 1700 saueprodusenter, har 347 søkt om rovvilterstatning i 2021. Det er en øking i antall søknader og antall sau som søkes erstattet sammenlignet med fjoråret.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.01.2022

5470 sauer ble erstatta som tapt til rovvilt og 14 mill. kr ble utbetalt. For hver sau som er dokumentert/antatt tapt til fredet rovvilt, erstattes 19. Nedenfor presenteres tallmateriale fra søknadsomgangen 2021.

Antallet sau omsøkt erstattet til fredet rovvilt har hatt en nedgående trend over år (se figur 1). I 2021 er det en økning i antall søknader og antall dyr som søkes erstattet sammenlignet med fjoråret. Statsforvalteren har fått inn 347 søknader i 2021, noe som er en oppgang på 47 søknader sammenlignet med 2020. Det ble søkt om erstatning 8074 dyr i Innlandet i 2021. Sammenlignet med 2020, er antall omsøkte dyr økt med rundt 30 % (1841 dyr).

Tabell 1: Oversikt over erstatningsoppgjøret 2021 sammenlignet med 2020

Statsforvalteren har erstattet 5470 dyr søknadsåret 2021 (1683 flere dyr enn i 2020). Merk at tallene for omsøkte dyr er høyere enn det som maksimalt kan erstattes, da normaltapet ikke er trukket fra hos alle søkere. Dersom man trekker fra alt normaltapet, kan det maksimalt erstattes 6025 sau. I 2021 er det dermed erstattet ca. 91 % av det som maksimalt kunne vært erstattet.

Figur 1: Erstatningskrav og erstattet sau i Innlandet (Hedmark og Oppland). Merk at for Oppland er kommunene Jevnaker og Lunner tatt ut av statistikken.

 

Det totale bildet over år er at tapstallene til fredet rovvilt går ned, med noen svingninger mellom år. I 2021 er det en økning i tapstall sammenlignet med fjoråret. Det er lokale forskjeller i tapstall, se oversikt på kommunenivå som ligger vedlagt.

Erstatning fordelt på skadegjører

Erstatningsoversikten viser at flest sau blir erstattet til jerv i Innlandet (63 %), deretter gaupe (13 %), ulv (9 %), bjørn (8 %), kongeørn (4 %), og ukjent fredet rovvilt (2 %). Sammenlignet med tallene for 2020, er størst øking av sau erstattet til jerv og bjørn, og størst reduksjon av sau erstattet til ulv.

Det er forskjeller mellom Hedmark (rovviltregion 5) og Oppland (rovviltregion 3) i fordeling av skadegjører, se tabell 2 og figur 2.

Tabell 2: Erstattet sau fordelt på skadegjører i 2021 med andel av totalen for region/fylke i % i parentes.

 

Statens naturoppsyn har dokumentert ca. 290 skader lokalisert i Innlandet forårsaket av fredet rovvilt. Ser man dette tallet opp mot antall sau omsøkt erstattet, tilsvarer det en dokumentasjonsgrad på rundt 3,6 %. Det betyr at for hver sau som er dokumentert tapt til rovvilt, erstattes 19 sauer.