Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 05.10.2015

Erfaringar frå tilsyn med utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunane på Vestlandet 2015

Elektronisk meldingsutveksling har forenkla og betra kommunikasjon mellom sjukehus og kommunar og mellom omsorgstenestene og fastlegane. Det er størst risiko for svikt i informasjon om legemiddelbehandling både ved innlegging og utskriving.


Publisert 05.10.2015

Fleire kommunar har ikkje oversikt over behov for rehabilitering og habilitering

Fylkesmannen oppmodar kommunane om å skaffe seg oversikt over behov for rehabilitering- og habilitering. Tre av ti kommunar i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane skriv at dei ikkje har ordningar for å ha slik oversikt  i dag.


Publisert 23.09.2015

Etablering av regionalt nettverk for Huntington sjukdom i Rogaland

NKS Olaviken vil etablere nettverk for fagpersonar i Rogaland som arbeider med pasienter med Huntington sjukdom. Dei ønskjer difor kontakt med aktuelle fagpersonar i fylket.


Publisert 20.07.2015

Demensplan 2020

Helse- og omsorgsdepartementet har nå sendt Demensplan 2020 på høyring. Målet med planen er å skape eit meir demensvennleg samfunn som integrerer personar med demens i felleskapet


Publisert 20.07.2015

Mastergradsutdanning i avansert klinisk sjukepleie – nytt tilskot

Kommunar kan nå søke om lønnstilskot til vidareutdanning i avansert klinisk sjukepleie på mastergradsnivå. Målet er å styrke behandlings- og omsorgstilbodet til innbyggarar som har samansatte og komplekse sjukdomstilstandar.


Publisert 20.07.2015

Forsøk med statlege midlar for finansiering av omsorgstenester

I 2016 startar eit forsøk med statlege kriterier for tildeling av tenester  og finansiering av omsorgstenester. Alle kommunar blir inviterte til å søke om å delta i forsøket.


Publisert 22.04.2014

Fleire må melde frå til barnevernet

Statens Helsetilsyn har undersøkt om helsepersonell melder frå til barnevernstenesta slik dei har plikt til. Det er nå blitt publisert ein rapport som belyser temaet grundig.


Publisert 04.12.2012

E-læring: Korleis involvera pårørande ?

Det nettbaserte opplæringsprogrammet Opplæringsprogrammet. Pårørande er eit nytt hjelpemiddel for dei kommunale tenestene. Dette er klart  for implementering i Rogaland no.