Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 17.01.2018

Meldeplikt for kommunen når ei gravid rusavhengig kvinne blir tvangsplassert i helseinstitusjon

Kommunen pliktar frå 1. januar 2018 å melda frå til barnevernstenesta når ei gravid rusmiddelavhengig kvinne blir tvangsplassert på helseinstitusjon. Meldinga gir barnevernstenesta anledning til å opna undersøking utan den gravide kvinna sitt samtykke.


Publisert 15.12.2017

Ny lovendring styrker barn sine rettar som pasientar

Frå 01.01.2018 blir barn si rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova styrka, og helsepersonell får plikt til å ta hand om barn som pårørande til søsken


Publisert 27.04.2017

Kompetanseløft 2020 – ny rapport om oppgåver og tiltak for budsjettåret 2017

Kompetanseløft 2020 er regjeringa si satsing for å styrkje rekruttering, fag- og kompetanseutvikling i dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Ein ny rapport gir oversikt over meir enn 50  tiltak i 2017.


Publisert 28.03.2017

Nytt e-læringskurs om tildeling av helse- og omsorgstenester i kommunane

God sakshandsaming er viktig for at dei som treng kommunale helse- og omsorgstenester skal få riktige tenester.


Publisert 07.02.2017

Lønstilskot til avansert klinisk sjukepleie

Prop. 1S (2016-2017). Kap. 762 post 63

Helsedirektoratet har tidlegare gjort kjent at kommunar kan søkje Helsedirektoratet om statleg lønstilskot for sjukepleiarar som er tilsette i helse- og omsorgstenesta og som skal vidareutdanne seg i avansert klinisk sjukepleie.


Publisert 06.02.2017

Nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta

Prop. 1S (2016-2017). Kap. 761 post 21, 765 post 21 og 770 post 70.

Helsedirektoratet har i samarbeid med KS gitt Handelshøyskolen BI i oppdrag å tilby utdanning i leiarkunnskap og innovasjon for helse- og omsorgstenesta i kommunane og tannhelsetenesta i fylkeskommunane. Utdanninga gir 30 studiepoeng og kan gjennomførast som sjølvstendig modul eller som del av eit samla mastergradstudium.Frå hausten 2017 blir det tilbod om opptak til tre klassar med til saman 160 studentar. Ein klasse vil vere lokalisert vekselvis i Lakselv og Tromsø, to av klassane er plasserte i Oslo.


Publisert 14.11.2016

Tilskot til mastergrad i avansert klinisk sjukepleie for sjukepleiarar

Kommunar og private leverandørar av helse- og omsorgstenester i kommunane kan søkje lønstilskot for å vidareutdanne sjukepleiarar i avansert klinisk sjukepleie på mastergradsnivå. Frist for å søkje er 31. mars 2017.


Publisert 29.03.2016

Ny rettleiar for sakshandsaming av tenester etter helse – omsorgstjenestelova

Helsedirektoratet har no revidert rettleiar for sakshandsaming  av helse- og omsorgstenester. Rettleiaren gjer ein praktisk innføring i reglane som gjelder kommunal sakshandsaming og tildeling av tenestene.


 


Publisert 15.10.2015

Ny søknadsfrist for lønstilskot til avansert klinisk sjukepleie i kommunane – Kapittel 762 post 63

Helsestyresmaktene har avgjort at fristen for kommunane til å søkje om lønstilskot for å vidareutdanne sjukepleiarar i avansert klinisk sjukepleie på mastergradnivå skal utvidast til 1. november 2015.


Publisert 06.10.2015

Ny rettleiar om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator

Brukarar og pasientar skal ha eit tilbod om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med eige behov. For å hjelpe til med dette har Helsedirektoratet laga ein elektronisk rettleiar.  Habiliterings- og rehabiliteringstenester skal fremje evna til å meistre og støtte under pasienten og brukaren sin  innsats for best mogeleg  fysisk, psykisk, sansemessig, kognitiv og sosial funksjonsevne. Målet er best mogeleg sjøvstende og medverknad.