Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen sjølv som avgjer korleis areala skal brukast, så lenge arealbruken er innanfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvaltaren er fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik, og skal syte for at nasjonale interesser blir sikra. I tillegg skal vi sjå til at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følgjast

Stortinget og regjeringa gir retningslinjer og rammer som kommunane skal leggje til grunn i arealforvaltninga. Statsforvaltaren skal sørgje for at kommunane sikrar nasjonale interesser innanfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnstryggleik. Vi skal også sjå til at planlegginga er i tråd med interessene til barn og unge. Dersom den kommunale arealforvaltninga er i strid med nasjonale interesser, skal Statsforvaltaren gripe inn.

Statsforvaltaren kan gripe inn ved å varsle eller fremme motsegn til arealplanar eller klage på vedtak i byggjesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen vel ikkje å ta omsyn til motsegna, går saka til mekling mellom partane. Om meklinga ikkje fører fram, kan kommunen be om at saka blir send til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endeleg avgjerd.

Statsforvaltaren er klageinstans

Dei som blir påverka av kommunale vedtak i reguleringsplanar og byggjesaker, og av vedtak etter jordlova, konsesjonslova og odelslova, kan klage til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar også klagesaker etter matrikkellova, eigarseksjonslova, veglova, tomtefestelova og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvaltaren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlege overtek privat eigedom etter plan- og bygningslova (ekspropriasjon). Denne typen klager blir først behandla av kommunen. Dersom kommunen ikkje gir klagaren medhald, sender kommunen klagen til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. 

Vis meir


Publisert 02.08.2021, Sist endra 30.08.2021

Liste over sakshandsamarar av plansaker

Alle avdelingar og embetsleiinga hos Statsforvaltaren er involverte i arbeidet med å gje tidleg og tydeleg informasjon om nasjonale og viktige regionale interesser inn i kommunalt planarbeid. Sakene vert fordelte på sakshandsamarar som er knytte til ulike avdelingar som samarbeider tett om ein samordna uttale som gjeld heile embetet sitt ansvar.


Publisert 07.07.2021

Krav til klimautredninger i reguleringsplaner

Kommunen kan kreve at det gjøres vurderinger av klimagassutslipp i en reguleringsplan. Dette kan forankres både i plan- og bygningsloven (pbl.) og de generelle utredningskrav i forvaltningsloven.  


Publisert 06.07.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) godkjenner Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke ble vedtatt i fylkestinget i Rogaland 20. oktober 2020. Sandnes og Sola kommune fremmet i etterkant innvendinger til planen. KMD har nå godkjent regionalplanen slik den ble vedtatt i fylkestinget.


Publisert 23.06.2021

Statsforvaltaren har gitt uttale til planprogram frå Vindafjord kommune

Vindafjord kommune er i gong med revidering av både arealdel og samfunnsdel, og har hatt forslag til planprogram ute på høyring. Forslag til planprogram er eit oversikteleg og strukturert dokument, med gode koplingar opp mot åtte av FN sine berekraftsmål.


Publisert 08.06.2021

Ny veileder om universell utforming i planlegging

Et inkluderende samfunn er viktig, i dette ligger det blant annet at alle skal ha like muligheter til å bruke byen, være i naturen eller komme seg til jobb uten hjelp fra andre. Hvordan vi utformer byer, tettsteder utearealer og friområder er derfor avgjørende.


Publisert 27.05.2021

Statsforvalteren har uttalt seg om Lund kommunes planprogram

Med ny firefelts E39 fra Lyngdal til Ålgård, vil Lund kommune bli en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Statsforvalteren oppfordrer kommunen til å vurdere kommunalt samarbeid og/eller sammenslåing for å sikre dagens og fremtidens innbyggere gode kommunale tjenester. 


Publisert 19.05.2021

Flere innsigelser til reguleringsplanen for Hetlandsskogen

Vi har uttalt oss til detaljregulering for North Sea Energy Park i Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune. Planen skal legge til rette for kraftintensiv industri som datasenter og batterifabrikk med tilhørende infrastruktur. Sirkulær industri skal nyttiggjøre overskuddsvarmen fra driften av datasenteret. 


Publisert 11.05.2021

Klimaeffekt av arealbruksendringer

Miljødirektoratet har laget et verktøy hvor man kan beregne utslippseffekten av ulike klimatiltak. Klimagassutslipp, klimatilpasning og andre økosystemtjenester skal vurderes ved planlegging av nye områder. Hvis dette mangler vil Statsforvalteren etterspør det i relevante plansaker.


Publisert 20.04.2021

Ny veileder om kommuneplanens arealdel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut veileder om arealdelen av kommuneplanen. Veilederen gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger og er ment som ett praktisk hjelpemiddel for kommunen. 


Publisert 16.04.2021

Departementet krev oppdatert utgreiing og samanlikning av alternativa for FV47 Åkra sør – Veakrossen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil ikkje ta endeleg stilling til motsegner før vilkåra om oppdatert utgreiing er gjennomført. Planvedtaket i Karmøy kommune følger ikkje opp føringane frå departementet.