Landbruk og mat


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

19.07.2021

Sommarens vakraste eventyr må vere dyr på beite

Mor med lam på vårbeite i grøne enger i fint vårvêr er eit av bileta vi gjerne vil syne frå Rogaland sitt landbruk på sitt beste. Heiabeiting på sommaren er kanskje ikkje like synleg. Utnytting av utmarka til beiting er ein næringsressurs, og det ligg mykje arbeid bak å nytte denne ressursen. Beiting er også viktig for klima og miljø, og pleie av kulturlandskapet og heia reduserer gjengroing.


09.07.2021

Alle gode ting er bygg i tre - et skoleeksempel! Hold av 23. september

Økt bruk av tre er viktig og nødvendig for overgang til grønnere løsninger i flere sektorer, også i kommunene. Den 23. september blir det digitalt arrangement om klimavennlige valg i byggeprosesser og bruk av tre som klimavennlig materiale.


08.07.2021

Lokal mjølkeforedling står for viktig verdiskaping

Gardsmeieria i Norge leverer kvalitetsprodukt og gir norske forbrukarar eit større produktmangfald å velje blant. Tilbakemeldingane på produkta er jamt over gode og dei får rimeleg stor blest i media. Fleire blir inspirerte til å satse.


07.07.2021

Nytt regelverk for økologisk landbruk trer i kraft 1. januar 2022

Reglene for økologisk produksjon skal være like i Europa. Det innebærer at det norske regelverket tilpasses EU. Flere områder er berørt, og vi informerer her om fjørfe og planteformeringsmateriale.


07.07.2021

Stavanger Ysteri ble tildelt Matkulturprisen!

En overrasket og glad Lise Brunborg tok i mot hedersprisen under Gladmat i Stavanger i siste uke.


07.07.2021

Temadag: Flaskehalsar for godstransport på offentlege vegar i Rogaland

Transportøkonomisk institutt har vurdert den samfunnsøkonomiske nytta ved å betre vegstandarden på offentlege vegar for å fremma rasjonell og effektiv transport av tømmer og anna gods. Set av 28. oktober, då legges resultata fram!


07.07.2021

Landbruksdirektoratet lyser ut 17,2 mill. kroner til klima- og miljøprosjekt

Organisasjonar, forskingsinstitutt og føretak kan innan 15. september søke Landbruksdirektoratet om støtte frå Klima- og miljøprogrammet i landbruket. 


06.07.2021

Store strukturendringar i Europeisk mjølkeproduksjon

Auka konkurranse fører til større mjølkebruk og færre mjølkeprodusentar i Europeiske land. I Austerrike går trenden motsett veg, og deira kvalitetsstrategi er ein av grunnane.


05.07.2021

Noreg må nytte potensialet for auka matproduksjonen

Pandemien har gitt auka mjølkeproduksjonen i Rogaland. Større forbruk av norske mjølkeprodukt og fråfall av grensehandel er ein del av forklaringa. Undersøkingar viser at den norske forbrukaren har blitt meir merksam på kvar maten kjem frå under pandemien, noko som understreker kor viktig det er å ha eit landbruk med transparent matproduksjonen og verdikjede. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.