Landbruk og mat


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

19.10.2021

Stor interesse for kjøp av mjølkekvote for ku i Rogaland

Det er stor interesse for kjøp av mjølkekvotar for ku frå staten i 2021, og få produsentar får kjøpe heile kvotemengda dei har søkt om. Årsaka knyttast til prisen for kvotemjølk frå staten som er lågare enn marknadspris og at få produsentar vel å selja mjølkekvota.


19.10.2021

Søk innen 27. oktober om nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket

Du kan søke midler til tilretteleggingstiltak innen landbruksbasert næringsutvikling eller til utvikling av videreutdanning innenfor landbruksnæringen. 


19.10.2021

Kartlegging av hogstflater i skogbruket

Å tilrettelegge for at det kjem opp ny skog er naudsynt for at skogbruket skal vere berekraftig. Kartlegging av hogstflater i Rogaland frå 2017 syner noko meir planting etter hogst enn tidlegare.


18.10.2021

Fagdag på Bryne om bioenergi for varmeproduksjon i jordbruket

Landbruket er ei næring som både brukar og kan produsere energi. Bli med på fagdag på Bryne den 11. november om bruk av bioenergi til oppvarming i landbruksbygg og veksthus.


13.10.2021

NIBIO skal berekne konsekvensar av auka spreiearealkrav

Landbruks- og matdepartementet ber NIBIO berekne økonomiske konsekvensar av nye krav for bruk av fosforhaldig gjødsel. Forslaget inneber inntil 40 prosent reduksjon av fosfortilførslene på jordbruksareal frå husdyrgjødsel. For Rogaland skal dei sjå på konsekvensar av iverksetting etter høvesvis 8 og 12 år.   


11.10.2021

Solenenergi i landbruket

Landbruket er en næring som både bruker og kan produserer energi. Bli med på informasjonsmøte om solenergi i landbruket 27. oktober. Møte er på Mostun i Stavanger på kveldstid kl 19-21.


08.10.2021

Reiselivssamling på Lysefjordsenteret

"Når støvet har lagt seg", framtidas fokus på kvalitetsopplevelser. Pål Medhus, tidligere reiselivssjef i nasjonallandsbyen Geilo, er en fantastisk inspirator og interessant å høre på. Bli med på samlingen og få faglig påfyll. Andre innlegg vil blant annet være årets turistsesong.


08.10.2021

Matkurs for eldre heimebuande blir viktigare

Ordføraren i Time kommune meiner matkurs a la Matgledekorpset sine, som har fokus på korleis ein skal få i seg god og ernæringsrik mat, berre blir viktigare i framtida.


08.10.2021

Treng du eller vil du bli mentor i landbruket?

I mentorordninga kan du som ny bonde gjer ein avtale med ein erfaren kollega om å vere diskusjonspartnar i drifta gjennom eitt år. Søknadsfrist 1.desember!


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.