Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Landbruk og mat


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Koronaviruset har ramma mange rogalendingar. Kor skal du finna nødvendig informasjon?

26.02.2021

Nyttig webinar om investeringsmidlar i landbruket

Onsdag 24. februar arrangerte vi webinar saman med Rogaland fylkeskommune og Innovasjon Norge om situasjonen knytt til stor konkurranse om investeringsmidlar i landbruket.


25.02.2021

Telledato og søknadsfrist for produksjonstilskot 2021 nærmar seg!

På telledatoen 1. mars opnar søknadssystemet for å søkje om produksjonstilskot for 2021. Sørg for at du har oppdaterte tal i Husdyrregisteret. Dersom du er usikker kan landbruksavdelinga i kommunen svara på dine spørsmål.


24.02.2021

Utskiftingslova av 1821 – har du eit utskiftingskart frå før 1858?

I år er det 200 år sidan den første nasjonale utskiftingslova blei vedteken, nemleg utskiftingslova av 17. august 1821.


23.02.2021

Vent litt med gjødslinga!

Dei siste dagane har nok gradestokken fått mange bønder til å tenke på våronna. Vi ber alle om å vente med å køyre ut husdyrgjødsla til jorda er lagleg.


22.02.2021

Krafttak mot piggtråd

I 2021 har Statsforvaltaren inngått eit samarbeid med kommunane i Rogaland og bondelaga for å motivere gardbrukarar til å fjerne piggtrådgjerde.Prosjektet er kalla «piggfrie gardsbruk 2021». Målsettinga er å fjerne gamal og/eller ståande piggtråd i landbruket. Gardbrukaren blir honorert med tilskot og rabatt ved innkjøp av piggfri stålwire.


19.02.2021

Dispensasjon frå arealplanar utfordrar nasjonale og regionale verdiar

I 2020 uttalte Statsforvaltaren i Rogaland seg til 487 dispensasjonssøknader. Vi klaga på 17 saker der kommunane hadde gitt dispensasjon mot våre råd. Dersom kommunen ikkje tek slike klagar til følgje, vert sakene som hovudregel avgjort av ein settestatsforvaltar.


19.02.2021

Pelsdyrproduksjonen er nær avvikla i Rogaland

I 2018 hadde kvar tredje pelsdyroppdrettar i Noreg bustadadresse i Rogaland, og nær 50 prosent av verdiskapinga i pelsdyrnæringa skjedde i vårt fylke. No visar det seg at avviklinga går mykje raskare enn forventa. 64 av 69 oppdrettarar med minkproduksjon har avvikla produksjonen.


18.02.2021

Webinar for skogeigarar; Ungskogpleie – kvifor og korleis

Me inviterar til kveldswebinar med tema ungskogpleie torsdag 4. mars. Ungskogpleie er eit av dei mest lønsame tiltaka ein skogeigar kan gjera i skogen sin. Gjennom ungskogpleien blir tidlegare investeringar i forynging ivareteke, samtidig som ein legg til rette optimal produksjon og valmoglegheiter i framtida.


18.02.2021

Bioenergisatsing i Rogaland – sirkulærøkonomi i praksis

Det er eit stort potensiale for å legge om til fornybar oppvarming i større varmesentralar og i driftsbygningar til kylling, smågris og veksthus. Difor blir det satsa vidare på gardsvarme i Rogaland.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.