Landbruk og mat


16.04.2024

Skape gir hjelp til å skape

Skape tilbyr etablerarar i Rogaland individuell rådgiving og kurs til gründarar som er i startfasen. Bønder og andre som er involverte i landbruket treng og kunnskap om det å drive eiga verksemd.


11.04.2024

Tredobling av fruktproduksjonen i Rogaland på ti år

Sidan 2014 har rogalandske fruktbønder auka leveransane av frukt til grossist frå 395 tonn til 1 316 tonn i 2023.


09.04.2024

2024 er siste gjeldende år for midlertidig konsesjon for utrangerte purker

Husdyrkonsesjonsregelverket ble endret i 2020 for å begrense produksjonen av engangspurker. 59 svinebønder i Rogaland fikk innvilget midlertidig konsesjon. Disse må nå tilpasse produsksjonen til gjeldene regelverk.


09.04.2024

Hugs bandtvang frå 1. April

1. April er passert og det betyr ordinær bandtvang!


04.04.2024

Velkomen til høyringsmøte om ny gjødselsbruksforskrift – 24. april

Ny gjødselbruksforskrift er på høyring, eit viktig regelverk for husdyrfylket Rogaland! Vi inviterer til opent høyringsmøte 24. april. Her vil Jon Magnar Haugen frå Landbruks- og matdepartementet presentere høyringsutkastet. Du kan velje om du vil delta på dagtid på Tysværtunet, eller på kveldstid på Undheim samfunnshus. 


02.04.2024

Stor etterspørsel etter investeringsmidlar i landbruket

Fredag 22. mars var det møte i Landbrukspartnarskapet, der Innovasjon Norge la fram status for bruk av investeringsmidlar. Det er fram til påske løyvd 84 millionar kroner til 76 saker.


26.03.2024

Ny gjødselbruksforskrift – viktig for Rogaland!

Gjødselvareforskrifta er eit viktig rammeverk i husdyrfylket Rogaland, og ny forskrift er no på høyring etter mange års revisjonsarbeid. Vi går her igjennom nokre av dei sentrale elementa i forskrifta.


22.03.2024

Godt oppmøte på vipedag

Vipedagen blei ein sukess med godt oppmøte og mykje god diskusjon. 


22.03.2024

Mattryggleik og beredskap

I Noreg arbeider me for å sikre at befolkninga til ei kvar tid har fysisk og økonomisk tilgong på mat som er trygg å ete. Dette skjer gjennom å sikre nasjonal produksjon, ivaretaking av produksjonsgrunnlaget og handel. Statsforvaltaren jobbar for å sjå til at kommunane oppfyller lovpålagte oppgåver og at dei overordna måla for landbrukspolitikken blir følgd.


22.03.2024

Skal grisen behandles eller avlives?

Svineprodusenter i Rogaland vil de nærmeste dagene motta en informasjonsplakat som inneholder en plan for behandling og avliving av gris.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.