Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


10.06.2021

Godt stell kan gjere kystlandskapet mindre brannfarleg

Kystlynghei i attgroing er full av brennbart materiale og kan gi store ukontrollerte brannar i utmarka. Den største utfordringa er paradoksalt nok at det brenn for lite i kystlandskapet.


03.06.2021

Webinar om tilskot til drenering av jordbruksjord

Landbruksavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestland arrangerer webinar 16. juni retta mot sakshandsamarar i kommunen om tilskotsordninga drenering av jordbruksjord. 


03.06.2021

Høyring av frivillig skogvern av fem område i Vestland

Vi sender på høyring fem område for frivillig skogvern, derav fire som utviding av eksisterande naturreservat. Frist for uttale er 3. august 2021.


01.06.2021

Månadsvarsel for juni

Juni vert kaldare enn i fjor. Sjølv om vi får varme og fine dagar, vil temperatur og nedbør for heile månaden ligge nær det som er normalt for juni.


01.06.2021

Bruk av solenergi på garden

Fleire bønder på Vestlandet bør investere i solenergi. Eit webinar med dette som tema utløyste stor interesse over heile landet.


31.05.2021

Tilskot til opplæring av sesongarbeidarar i grøntnæringa

Situasjonen med Covid-19 og innreiserestriksjonar har gitt grøntnæringa utfordringar med å få tak i arbeidskraft. For å kompensere for noko av kostnadsauken for arbeidskraft med behov for opplæring, er det kome på plass ei refusjonsordning.


31.05.2021

Ekstraordinært tilskot til skogplanting våren 2021

Om lag 700 000 skogplanter skal plantast i Vestland i vår. Koronasituasjonen har også i år ført til ein krevjande situasjon for skogbruket, og det er difor innført eit midlertidig tilskot for å sikre planting av skogplanter våren 2021. 


28.05.2021

Podkastserie deler kunnskap om mat og måltidsglede blant eldre

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland og Høgskulen på Vestlandet har i samarbeid produsert podkastserien Mat og måltid blant eldre. Alle episodene er no publisert.


19.05.2021

Alver, Austrheim og Norsk Landbruksrådgiving kandidat til nasjonal jordvernpris

På to år har Norsk Landbruksrådgiving og kommunane drive rådgiving, planlegging og sakshandsaming for modernisering av nærare 2.000 dekar jordbruksland ved nytting av overskotsmassar.


11.05.2021

Kan ein få støtte til virtuelle gjerde?

SMIL-midlar skal normalt ikkje nyttast til laust teknisk utsyr slik som virtuelle gjerde (Nofence). Støtte til slikt utstyr kan i større grad inngå i beitebruksmidlane, forutsett at utstyret skal nyttast i utmarka.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel