Landbruk og mat

Oppdatert 20.12.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

11.04.2024

Organisert beitebruk i Vestland 2023

Med ein tørr start og våt slutt mange stader har sesongen vore varierande i fylket. Mykje nedbør gjev somme stader ein lang sesong med gode beite, medan det i andre område vert utrivelege høve for dyra. Her kjem eit samandrag frå årets rapportar frå beitelaga i Vestland.


10.04.2024

Kva bør bonden vite om dagleg drift nær vassdrag?

Sjølv om ein ønskjer gode avlingar, må ein halde avstand til bekken i den daglege jordbruksdrifta.


22.03.2024

Vi melder oppstart av frivillig skogvern på Bermål i Lærdal kommune

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Bermål naturreservat i Lærdal kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 24. april 2024.


22.03.2024

Skal du spreie husdyrgjødsel i år?

Pass på å gjødsle på rett måte no, for å kunne søke om RMP-tilskot til hausten.


22.03.2024

Nytt gjødselregelverk på høyring

Regjeringa har sendt forslag til nytt gjødselregelverk ut på høyring. Forslaget inneber ei innstramming av spreiekrava, der endringane blir innført over åtte år. Det blir òg tatt omsyn til regionale forskjellar.


21.03.2024

Få ein god start på veka på nettverkssamling om aldersvenlege lokalsamfunn

Det er ei kjent sak at det er den som har skoen på, som veit kor den trykker. Dette er utgangspunktet for tre nettverks-webinar i år. Her blir det samtale rundt viktige, lokale tema. Kor aktiv du skal vere, bestemmer du sjølv.


21.03.2024

Høyring av Frønningen naturreservat etter prosedyra for frivillig skogvern

Som ein del av arbeidet med å ta vare på verdifull norsk natur for framtida sender vi forslag om vern av Frønningen naturreservat i Lærdal kommune på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 1. juni 2024.


14.03.2024

Frå frø til plante – frøforsyning til eit aktivt skogbruk på Vestlandet

Statsforvalteren i Vestland har invitert Skogfrøverket v/ Øyvind M. Edvardsen & Jan Ole Skage til eit webinar for kommunane med tema frøforsyning for skogbruket på Vestlandet.


13.03.2024, Oppdatert 13.03.2024

Skogsamling i Vestland 2024

Statsforvaltaren i Vestland inviterer, tradisjonen tru, til samling for skogansvarlege i kommunane, representantar frå skognæringa, organisasjonar og forskingsmiljø.


12.03.2024

Vi startar prosess med frivillig skogvern i Eimhjellen i Gloppen kommune

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Eimhjellen naturreservat i Gloppen kommune. Området husar viktig regnskog med sterkt truga artar og har nasjonal verdi. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 15. april 2024.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel