Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


27.10.2021

Grønsaksinkubator i vest

For tredje år på rad arrangerer Bondens marknad kurs i småskala grønsaksdyrking etter marknadshageprinsippa. I år legg kurset vekt på marknadshagebonden som entreprenør innan lokalmat.


07.10.2021

Nyttig temakart med klimasoner for frukt og bær i Vestland

Lokalt klima er avgjerande for kva ein kan dyrke, og vurdering av dette er svært nyttig for å lukkast. Statsforvaltaren i Vestland har utarbeida temakart med oversikt over klimasoner.


06.10.2021

Framleis mogleg å søke opplæringstilskot

I mai vart det innført ei midlertidig ordning som opna for tilskot til opplæring av arbeidstakarar i grøntnæringa. Midlar over ordninga blir tildelt fortløpande uavhengig av søknadsfrist 15. november.


04.10.2021

Webinar om klimaverktøy i landbruket

Målet med webinaret er at kommunen skal få kjennskap til noko av det som skjer innan klima i landbruket. Tema som vil bli presentert er klimaprosjektet i Vestland, klimakalkulatoren og klimarågjeving på gardsnivå.


28.09.2021

Fordeling av klima- og miljømidlar 2021

Midlane til fylkesvise prosjekt i Vestland frå Klima- og miljøprogrammet er fordelte for 2021. Prosjekt som styrkar kunnskapsgrunnlaget om klimavennleg driftspraksis vart prioriterte.


20.09.2021

På jakt etter framtidsretta løysingar på Landbrukskonferansen for Vestland

Korleis kan vi saman byggje eit sterkt og klimavennleg landbruk for framtida? Dette var hovudtema på konferansen på Voss 15.-16. september.


10.09.2021

Godt besøkte skogdagar i fylket

I haust arrangerer Skogselskapet i Sogn og Fjordane i samarbeid med kommunane og Statsforvaltaren eit mangfald av skogdagar i heile fylket. Interessa blant skogeigarar er stor og arrangementa er godt besøkte. 


03.09.2021

Nytt matgledekorps i Vestland

Statsråd Olaug Bollestad lanserte nytt Matgledekorps i Vestland.


01.09.2021

Ville pollinerande insekt har fått sin eigen tiltaksplan

Det har vore dramatisk nedgang i insektbestandane globalt på få år. Ein av tre kritisk truga artar i Noreg er insekt. Den nye tiltaksplanen skildrar korleis vi kan ta betre vare på dei mangfaldige insekta våre, og at alle kan bidra litt.


25.08.2021

Webinar om drenering og hydroteknikk for sakshandsamarar i kommunen

Etter webinaret vi arrangerte i juni som omhandla regelverk for tilskotsordninga til drenering av jordbruksjord, følger vi opp med eit fagleg inspirerande webinar om praktisk drenering og hydrotekniske forhold.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel