Landbruk og mat

Oppdatert 02.01.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

25.05.2023

Inspirasjonstur bær

Statsforvalteren i Nordland inviterer til inspirasjonstur med tema bærproduksjon. Er du gårdbruker eller eier en landbrukseiendom og har tenkt på om bærproduksjon kan være noe for deg? Da kan dette være turen for deg. 


25.05.2023

Tilrettelegging for fugl i jordbrukslandskapet

Flere fuglerarter som hekker i jordbrukslandskapet er trua og trenger tilrettelegging. Gårdbrukere i Nordland som tar hensyn til storspove og vipe, kan få miljøtilskudd.


23.05.2023

Informasjon til kommunene uke 21

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


16.05.2023

Statsforvalteren med forslag til løsning for Nord Gondol i Vefsn

Statsforvalteren i Nordland har gjort nye vurderinger i saken om etablering av Nord Gondol i Vefsn kommune. Dersom kommunen ser positivt på løsningsforslagene kan Statsforvalteren trekke sin innsigelse.


16.05.2023

Informasjon til kommunene uke 20

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


12.05.2023

Studietur Urbant- og bynært landbruk 2023

Velkommen til studietur om Urbant- og bynært landbruk! Statsforvalteren i Nordland og Bodø kommune ønsker å legge til rette for mer urbant landbruk i Nordland. Vi inviterer derfor gårdbrukere, hobbydyrkere og kommunalt ansatte fra samme kommune til tre inspirerende dager i Oslo-regionen. 


12.05.2023

Regionale miljøtilskudd i jordbruket 2023

Gårdbrukere og beitelag kan motta regionale miljøtilskudd i jordbruket. For landbruksforetakene er søknadsfristen 15. oktober og for beitelagene er fristen 15. november.


11.05.2023

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland 2023-2026 er vedtatt

Programmet legger føringer for hvilke miljøtilskudd landbruksforetak i Nordland kan få tilskudd til, og for kommunenes tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).  


11.05.2023

Foreslå vinner av Kulturlandskapsprisen Nordland

Prisen deles ut til aktive gårdbrukere som forvalter miljø- og kulturlandskapsverdiene på en særdeles god måte. Den kan også gis til organisasjoner, bygdelag, grunneierlag eller andre.


09.05.2023

Informasjon til kommunene uke 19

Les ukas informasjonsbrev fra landbruks- og reindriftsavdelinga.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel