Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Verneområde

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Vis meir


21.06.2019

Skogvern – opprettelse av naturreservat

Regjeringen har i dag vernet 29 skogområder i elleve fylker. I Trøndelag ble to områder vernet. Vernevedtaket er et nytt skritt mot målet om vern av 10 prosent av skogarealet. 


08.04.2019

Ferdigstilte forvaltningsplaner for naturreservatene Storåa, Olsengelva, Kolåsen og Hemrasmarka

Forvaltningsplaner for naturreservatene Storåa, Olsengelva, Kolåsen og Hemrasmarka, i henholdsvis Lierne, Namsos, Snåsa og Stjørdal kommune, er ferdigstilte. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommuner og andre berørte parter.


08.04.2019

Høring om skogvern

Fylkesmannen sender forslag om vern av skogområder på høring. I alt foreslås elleve nye områder, samt utvidelse av sju eksisterende naturreservat.


19.03.2019

Oppstart forvaltningsplanarbeid - Innherred ferskvannssystem

Fylkesmannen melder oppstart av forvaltningsplanarbeid for Hammervatnet naturreservat, Lundselvoset naturreservat og Lyngås-Lysgård fuglefredningsområde. Verneområdene utgjør Ramsar-området Innherred ferskvannssystem.


18.03.2019

Vern av Urvatnet-Litlbumyran naturreservat

Ved kongelig resolusjon av 15. mars 2019 er Urvatnet-Litjbumyran naturreservat opprettet som en utvidelse og sammenslåing av de tidligere naturreservatene Urvatnet og Litlbumyran i Meldal kommune. Statskog SF er grunneier.


01.03.2019

Frivillig skogvern – melding om oppstart

Fylkesmannen melder oppstart for prosess med tanke på vern av skogområder. Det meldes elleve nye områder og utvidelse av sju eksisterende naturreservat.


19.12.2018

Forvaltningsplanen for Sklinna naturreservat er ferdigstilt

Forvaltningsplanen for Sklinna naturreservat er nå ferdigstilt og kan lastes ned fra vår hjemmeside. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommunen og andre berørte parter.


04.12.2018

Ferdigstilte forvaltningsplaner for naturreservatene Erikskulen, Oksdøla, Hemna, Altskardet og Ferjlia

Forvaltningsplaner for naturreservatene Erikskulen, Oksdøla, Hemna, Altskardet og Ferjlia i Namdalseid, Namsos og Verran kommune er ferdigstilte. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommuner og andre berørte parter.


24.08.2018

Frivillig skogvern – Fylkesmannens oppsummering og tilrådning

Fylkesmannen har nå oversendt sin oppsummering og tilrådning for frivillig skogvern 2018 til
Miljødirektoratet.


09.04.2018

Skogvern – høringsforslag

Fylkesmannen sender på høring forslag om vern av skogområder. Det foreslås opprettelse av 14 nye naturreservat, mens sju områder er utvidelse av eksisterende verneområder.