Endring av verneform - Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder

Renndalen i Trollheimen Foto: Steinar Johansen

Statsforvalterne i Møre og Romsdal og Trøndelag har fått i oppdrag å avklare med berørte kommuner om det er lokal aksept for endring av verneform fra landskapsvernområde til nasjonalpark for deler av Trollheimen og Innerdalen, samt utvidelser av landskapsvernområdet i Oppdal og Rindal kommuner.

Publisert 30.04.2024

Statsforvalterne har sendt ut brev til kommunene i Trollheimen der vi ber om tilbakemelding på om det er lokal aksept for å starte opp en prosess med sikte på endring av verneform og/eller utvidelse av landskapsvernområdene. Dette er i praksis et ja eller nei til å innhente kunnskap slik at eventuelle konsekvenser med endring av verneform og/eller utvidelse kan utredes.

Det skal være lokal aksept fra kommunene for at eventuelle nye verneprosesser for nasjonalpark skal startes opp. Dette gjelder også ved utvidelser av landskapsvernområder og endring av verneform fra landskapsvernområde til nasjonalpark.

Prinsippet om lokal aksept gjelder for alle steg i prosessen, og kommunene kan fortsatt si nei til endring av verneform og/eller utvidelse etter at saken er utredet og har vært på offentlig høring. Hvis det ikke er lokal aksept for endring av verneform og/eller utvidelse vil områdene forbli landskapsvernområder og naturreservater. Vi ber kommunene gi tilbakemelding innen 1. november 2024.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal (SFMR) og Statsforvalteren i Trøndelag (SFTL) har fått i oppdrag å avklare om det er lokal aksept for å starte arbeidet med å utrede utvidelse og sammenslåing av hele eller deler av Trollheimen landskapsvernområde og Innerdalen landskapsvernområde. Endring av verneform fra landskapsvernområde til nasjonalpark skal også utredes. Oppdraget er en del av Statsforvalternes oppdrag knyttet til «Bevaring av verdifull natur – nasjonalpark». Dere kan lese mer om oppdraget her.

Ber om tilbakemelding

Kommunene Surnadal, Sunndal, Oppdal, Rennebu, Orkland og Rindal

Statsforvalterne ber om tilbakemelding fra alle seks kommuner på om det er lokal aksept for å forberede og gjennomføre videre prosess for:

 • Endring av verneform fra landskapsvernområde (LVO) til nasjonalpark for hele eller deler av Trollheimen LVO
  • Se kartskisse i presentasjonene som viser foreslått avgrensning mellom eventuell nasjonalpark og områder som det er naturlig at forblir landskapsvernområde. Avgrensningene er å anse som arbeidsgrenser.

Sunndal kommune

Statsforvalterne ber om tilbakemelding på om det er lokal aksept for å forberede og gjennomføre videre prosess for:

 • Endring av verneform fra landskapsvernområde (LVO) til nasjonalpark for hele eller deler av Innerdalen LVO

Oppdal kommune

Statsforvalterne ber om tilbakemelding på om det er lokal aksept for å forberede og gjennomføre videre prosess for:

 • Utvidelse i Oppdal eller ikke for hele eller deler av disse delområder:
  • Nord for Gjevilvatnet (1560 daa)
  • Okla-Storhornet (80200 daa)
  • Gjevilvassdalen med Håmmårbekken-Kvalsjordsætra (6330 daa)
 • Hvis det er lokal aksept for endring av verneform fra landskapsvernområde til nasjonalpark
  • Er det lokal aksept for innlemmelse av Minilldalsmyrene naturreservat inn i en fremtidig nasjonalpark

Rennebu kommune

Statsforvalterne ber om tilbakemelding på om det er lokal aksept for å forberede og gjennomføre videre prosess for:

 • Hvis det er lokal aksept for endring av verneform fra landskapsvernområde til nasjonalpark
  • Er det lokal aksept for innlemmelse av Minilldalsmyrene naturreservat inn i en fremtidig nasjonalpark

Rindal kommune

Statsforvalterne ber om tilbakemelding på om det er lokal aksept for å forberede og gjennomføre videre prosess for:

 • Utvidelse i Rindal eller ikke for hele eller deler av dette området:
  • Storbekkdalen (2630 daa)
 • Hvis det er lokal aksept for endring av verneform fra landskapsvernområde til nasjonalpark
  • Er det lokal aksept for innlemmelse av Svartåmoen naturreservat inn i en fremtidig nasjonalpark

Surnadal kommune

Statsforvalterne ber om tilbakemelding på om det er lokal aksept for å forberede og gjennomføre videre prosess for:

 • Er det ønskelig at hele eller deler av disse områdene i Surnadal tas med i oppdraget:
  • Storfjellet, Kufjellet, Tindfjellet mv., samt Kårvatn
  • Se vedlagte kartskisse som viser foreslått avgrensning mellom eventuell nasjonalpark og områder som det er naturlig at forblir landskapsvernområde. Avgrensningene er å anse som arbeidsgrenser.
 • Hvis det er lokal aksept for endring av verneform fra landskapsvernområde til nasjonalpark
  • Er det lokal aksept for innlemmelse av Svartåmoen naturreservat inn i en fremtidig nasjonalpark

Alle kommunene kan uttale seg om alle deler av oppdraget, men når Statsforvalterne skriver sin tilrådning om eventuelle utvidelser vil uttalelsen fra den kommunen som har utvidelsesarealet vektlegges. Det samme gjelder ved eventuell innlemmelse av naturreservat i en fremtidig nasjonalpark.

Det er gjennomført tre dialogmøter med grunneiere, og et dialogmøte med regionale/lokale nærings-, verne- og friluftsorganisasjoner. Disse møtene var også åpne for kommunene. Det vil også bli gjennomført dialogmøte med reindrift/samiske interesser. Dato for dette møte er ennå ikke fastsatt. Referat og presentasjonene fra møtene kan lastes ned på høyre side.

Det vil bli gjennomført et felles informasjonsmøte på Teams for alle kommuner som er berørt av oppdraget onsdag 5. juni 2024 fra kl. 12:00. Møte er åpent for alle i kommunene, både personer fra administrasjonen og politikere. Vi ber om at politikerne i kommunestyret og formannskapet blir orientert om møtet. Påmelding ved å sende e-post til inge.hafstad@statsforvalteren.no innen utgangen av tirsdag den 4. juni. Invitasjon med lenke til Teams-møte sendes ut til påmeldte deltagere.

Statsforvalterne stiller seg også disponibel for kommunene og deltar gjerne med informasjon på møter på alle nivå, både politisk og administrativt. Ta kontakt med Inge Hafstad eller Bjarne Otnes dersom dere ønsker møte utover det som allerede er planlagt.

Vi ber om at saken legges frem for kommunestyrene i de respektive kommunene, og vi oppfordrer kommunene til å ha en bred involvering av grunneiere, lokale nærings- og verneorganisasjoner, beitelag o.l. i forkant av politisk behandling.

Finn ut om de foreslåtte utvidelsene berører din eiendom

Vi har laget en GeoJson-fil (utvid_trollheimen.geojson) som viser alle foreslåtte utvidelser av Trollheimen, og som ligger tilgjengelig på høyre side av denne nyhetssaken. Ved å lagre filen lokalt på din PC kan den enkelt dras inn i Gårdskart eller Kilden. Følg veiledningen som du også finner på høyre side. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.