Verneområder

Oppdatert 03.01.2022

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 29.04.2022

Ferdigstilte forvaltningsplaner for Ramsarområdet Innherred ferskvannsystem

Innherred ferskvannsystem består av Hammervatnet naturreservat, Lundselvoset naturreservat og Lyngås-Lysgård fuglefredningsområde. Forvaltningsplanene for disse verneområdene er nå ferdigstilt. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommuner og andre berørte parter.


Publisert 08.04.2022

Disse skogområdene kan bli vernet

Statsforvalteren i Trøndelag foreslår å opprette 14 nye naturreservat, samt utvide 10 eksisterende verneområder.


Publisert 11.03.2022

Frivillig vern av skog - oppstart av verneplan

På bakgrunn av tilbud fra private grunneierne om mulig vern av skog, melder Statsforvalteren med dette oppstart av prosess med tanke på vern.


Publisert 15.02.2022

Oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Svorkmyran naturreservat

Statsforvalteren melder med dette oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Svorkmyran naturreservat i Orkland kommune.


Publisert 11.02.2022

Verner mer skog

Regjeringen verner i dag 25 nye skogområder, hvorav fire ligger i Trøndelag. Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog, og er levested for mange truede arter.


Publisert 21.12.2021

Forollhogna nasjonalpark 20 år

21.desember 2001 ble Forollhogna vernet og opprettet som en av landets nasjonalparker.


Publisert 03.12.2021

Oppstart av arbeid med forvaltningsplan og besøksstrategi for Bymarka naturreservat i Trondheim

Statsforvalteren melder med dette oppstart av arbeid med revisjon av forvaltningsplanen for Bymarka naturreservat og besøksstrategi for verneområdet. Verneområdet ligger i Trondheim kommune.


Publisert 05.11.2021

Derfor verner vi natur

Verneområder er viktige for å ta vare på arter, naturtyper og landskap, og natur kan vernes ut fra ulike formål. 


Publisert 12.08.2021

Tilrådning om vern av skog i Trøndelag 2021

Statsforvalteren i Trøndelag tilrår i alt elleve nye og utvidelse av fem eksisterende skogområder for vern.


Publisert 23.06.2021

Nye naturreservat i Trøndelag

Det er i statsråd i dag, 23.06.2021, opprettet ti nye naturreservat. Samtidig er fire eksisterende naturreservat i Trøndelag utvidet. Alle områdene er skogområder som er frivillige tilbud fra private grunneiere.