Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

24.06.2022

Rusaset-prosjektet foreslått som kandidat til Europarådets landskapspris

Prosjektet gikk ut på reetablering av Rusasetvatnet på ca. 250 daa og tilrettelegging for fugle- og dyreliv, samt friluftsliv i perioden 2014-2017. I norsk sammenheng er dette et svært stort naturrestaureringsprosjekt, og erfaringene er videreformidlet rundt om i landet. Prosjektet har også skapt internasjonal interesse.


17.06.2022

Søknad om endring av tillatelse til sorteringsanlegg - Hovsten container og gjenvinning AS - Tanem - Trondheim kommune

Hovsten cont. og gjenvinning AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven for sorteringsanlegget på Tanem i Trondheim kommune.


09.06.2022

Norges største hettemåkekoloni i positiv utvikling

Av registrerte kolonier av hekkende hettemåker i 2022, finner vi Norges mest tallrike på Tautra i Frosta kommune. Dette kan bety at Statsforvalterens tiltak for å holde vannkanalen rundt dammen åpen, har nyttet.


08.06.2022

Søknad om utslippstillatelse for tunnelvaskevann fra 3 nye tunnelløp på strekningen Ranheim – Værnes i kommunene Trondheim, Malvik og Stjørdal.

Søker er Nye Veier AS


07.06.2022

Fastsatt kvote for skadefelling av bjørn

Statsforvalteren kan innvilge inntill to skadefellinger av bjørn i år. Binner med unger må man imidlertid søke skadefelling hos Miljødirektoratet for.


03.05.2022

Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for tunneldriving og tunnelvaskevann fra Åsentunnelen til Hammervatnet i Levanger kommune

Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for tunneldriving og tunnelvaskevann fra Åsentunnelen med utslipp til Hammervatnet i Levanger kommune

 


29.04.2022

Ny rapport om tilstanden i Øvre Namsen

Etter pålegg fra Statsforvalteren har NTE fått utarbeidet en miljørapport om øvre del av Namsen etter etablering av ny Namsvassdam


27.04.2022

Kartlegging av naturtyper i Trøndelag 2022

På oppdrag for Miljødirektoratet vil det i 2022 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Selbu, Oppdal, Levanger, Heim, Orkland, Melhus, Verdal, Rennebu, Trondheim, Skaun og Røros. Kartleggingen i Trøndelag vil bli utført av firmaet Natur og Samfunn AS og vil skje en gang i perioden fra mai til oktober 2022.


27.04.2022

Kartlegging av naturtyper i Trøndelag 2022

På oppdrag for Miljødirektoratet vil det i 2022 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Selbu, Oppdal, Levanger, Heim, Orkland, Melhus, Verdal, Rennebu, Trondheim, Skaun og Røros. Kartleggingen i Trøndelag vil bli utført av firmaet Natur og Samfunn AS og vil skje en gang i perioden fra mai til oktober 2022.


26.04.2022

Seminar om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag

Kjøring med motoriserte kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.