Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen over kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

09.04.2024

Høring – søknad om mudring og utfylling i sjø ved Marøystrand – Nærøysund kommune

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt søknad fra Marøystrand Næringsområde AS om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Marøystrand næringsområde, Nærøysund kommune datert 20.02.2024.


03.04.2024

Frivillig skogvern - høring av verneforslag for 19 områder

19 områder som foreslås for vern er nå på høring. Verneforslagene innebærer ni nye naturreservat, ni utvidelser av eksisterende naturreservat, og utvidelse og sammenslåing av ett naturreservat. Områdene er tilbudt fra grunneier gjennom frivillig vern av skog.


22.03.2024

Selbu kommune søker om tillatelse til utslipp fra nye Mebond renseanlegg.

.


22.03.2024

Frivillig skogvern - høring av verneforslag for 19 områder

Statsforvalteren sender verneforslag for 19 områder på høring. Verneforslagene innebærer ni nye naturreservat, ni utvidelser av eksisterende naturreservat og utvidelse og sammenslåing av ett naturreservat. Områdene er tilbudt fra grunneier gjennom frivillig vern av skog.


20.03.2024

Høring – søknad om tiltak i sjø – utfylling med sprengstein ved Jøsnøya – Hitra kommune

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt søknad fra Hitra kommune om utfylling i sjø på eiendommene gb.nr. 123/1 og 123/3 ved Jøsnøya, Hitra.


19.03.2024

Tilsynsaksjon mot virksomheter som håndterer farlig avfall

I perioden mars til mai skal Statsforvalteren føre tilsyn med virksomheter som håndterer farlig avfall.


18.03.2024

Søknad om endring av tillatelse – Røros gjenvinningsstasjon – FIAS AS

Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS, FIAS AS, søker om økt ramme for mottak og mellomlagring av enkelte avfallsfraksjoner på Røros gjenvinningsstasjon.


29.02.2024

Oppstart av verneprosess for frivillig skogvern

Vi melder om at vi starter opp verneprosess med hjemmel i naturmangfoldloven § 42. Områdene kommer som tilbud fra grunneier, og Allskog og Norskog har vært grunneiernes forhandlingspartner. Ivaretakelse av biologisk mangfold og truet natur er viktig i kampen mot klima- og naturkrisen.


26.02.2024

Tilsynsaksjon med mudre-/dumpe/utfyllingsprosjekter 2023 – oppsummering av resultatene

Miljøforvaltningens landsdekkende tilsynsaksjon med mudring og utfylling i sjøen viste få alvorlige brudd, men mange mangler i skriftlige rutiner.


21.02.2024

Møte i rovviltnemnda 27. februar 2024

Rovviltnemnda i region 6 avholder nemndsmøte digitalt via Teams den 27. februar 2024 kl 08.30.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.