Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen over kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

30.03.2023

Det er vi som må hindre at villreinen dør ut!

Reinen i fjella våre har problemer. Det fødes for få kalver, og de som blir født har lav vekt. Røde varsellamper blinker. Regjeringen lager nå en plan for å ta vare på reinen – og vi må alle bidra!


29.03.2023

Søknad om tillatelse - etablering av gjenvinningsanlegg for gravemasser - Forset Grustak - Trondheim Massegjenvinning AS - Trondheim kommune

Trondheim Massegjenvinning AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av gjenvinningsanlegg for gravemasser.


27.03.2023

Ekstra høringsrunde omkring munningsfredningssoner utenfor Flyta og Skauga i Indre Fosen

Statsforvalteren i Trøndelag kunngjør ekstra høringsrunde omkring to av fredningssonene i «Forskrift om utvidet påbud om nedsenkning av garn og om fiske ved utløp av vassdrag med anadrome laksefisk».


23.03.2023

Veileder for flytting av ferskvannsmuslinger er publisert!

Det aller beste for den truede arten elvemusling er å få leve i fred i elva. Kunnskap om muslingen bør derfor tidlig inn i planprosesser slik at man kan utforme inngrep som tar hensyn til det.


13.03.2023

Vis hensyn til rein og vilt i en tøff periode

Vinteren er tøff både for tam og vill rein og annet hjortevilt. Og de er svært sårbare i tiden som kommer utover seinvinteren og våren. Nå kommer skisesongen for fullt framover, og mye folk som drar til fjells. Vis hensyn og hold hunder i bånd. Hvis du ser rein bør du holde lang avstand, snu, eller gå langt utenom dem.


09.03.2023

Høring – søknad om tiltak i Nidelva – spyling av kabelgrøft – Nidelv bru – Trondheim kommune

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt søknad fra Bane NOR om tiltak i Nidelva ved Nidelv bru (gb.nr. 0/1), Trondheim.


08.03.2023

Informasjonsmøte om motorisert ferdsel på sjø i verneområder og andre sårbare områder for sjøfugl

Statsforvalteren inviterer herved reiselivsaktører, kommuner og andre interesserte til et informasjonsmøte om hvilke lover og regler som gjelder for ferdsel på sjø i sårbare områder for sjøfugl og annet dyreliv.


07.03.2023

Forvaltningsplan for Guselva naturreservat på høring

Statsforvalteren har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Guselva naturreservat i Lierne kommune. Forvaltningsplanen er nå ute på høring, men høringsfrist 30. april 2023.


03.03.2023

Melding om oppstart - utredning av supplerende vern i Kaldvassmyra i Verdal kommune

Statsforvalteren i Trøndelag kunngjør med dette oppstartmelding for verneprosess for utvidelse av Kaldvassmyra naturreservat i Verdal kommune i Trøndelag fylke. 


03.03.2023

Forvaltningsplan for Guselva naturreservat på høring

Statsforvalteren har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Guselva naturreservat i Lierne kommune. Forvaltningsplanen er nå ute på høring.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.