Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!


15.06.2021

Stjørdal kommune søker om tillatelse til utslipp fra nye Hjelset vannbehandlingsanlegg.

Det eksisterende vannbehandlingsanlegget har en tillatelse til utslipp fra 1994. Dagens anlegg har batchvis utslipp av slam til avløpsnettet.


11.06.2021

Myr og sti i Bymarka får et nytt løft

Restaurering av Storheiastien og myr ved Rundheia i Bymarka naturreservat er et samarbeidsprosjekt mellom Statsforvalteren i Trøndelag, Trondheim kommune og Trondhjems turistforening.

 


04.06.2021

Klima- og miljødepartementets endelige avgjørelse om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 6 i 2021

Klima- og miljødepartementet har i brev av 3. juni 2021 fattet endelig avgjørelse i sak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 6 i 2021.


03.06.2021

Søknad om utslippstillatelse for midlertidig anleggsarbeider på FV 704 på strekningen Tanem-Tulluan i Trondheim kommune og utslipp av vaskevann fra tunnel på ferdig vei.

Trøndelag fylkeskommune søker om tillatelse til midlertidige utslipp i anleggsfasen for bygging av ny veg (bl.a. tunnel) på strekningen Tanem-Tulluan i Trondheim kommune og tillatelse til utslipp av vaskevann fra tunnel langs ferdig vei.

 

 


01.06.2021

Overtar behandlingen av skadefellingssøknader

Fra 1. juni er det Statsforvalteren som behandler skadefellingssøknader for gaupe, jerv, ulv og bjørn. Dette gjelder fram til 15. februar (15.oktober for bjørn), da Miljødirektoratet på nytt overtar behandlingen av skadefellingssøknader.


31.05.2021

Søknad om endring av tillatelse - Tiller snødeponi - Trondheim kommune bydrift

Trondheim kommune bydrift søker om endring av tillatelse til drift av snødeponi på Tiller i Trondheim kommune.


28.05.2021

Meldeplikt til Statsforvalteren for virksomheter som er omfattet av forurensningsforskriften

Meldeplikt gjelder for asfaltverk, produksjon av pukk, grus, sand og singel (knuseverk og siktestasjoner), fiskeforedling, forbrenningsanlegg for rene brensler, kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling og mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner i tilknytning til faste anlegg/installasjoner (inkludert skipsverft). 

Det er altså meldeplikt til Statsforvalteren for alle virksomhetene som er omfattet av forurensningsforskriften kap. 24 og 26-30.


11.05.2021

Søknad om ny utslippstillatelse for Scanbio Ingredients avd Lysøysundet

Scanbio Ingredients avd Lysøysundet søker om å øke produksjonen fra 80.000 til 90.000 tonn råstoff hvert år og vil da produsere 40.000 tonn fiskeprotein og 20.000 olje hvert år.


07.05.2021

Endring av tillatelse - Skjørdalen deponi i Verdal

Innherred Renovasjon IKS har fått pålegg om å lever opplysninger til å oppdatere vilkår for drift av Skjørdalen deponi


07.05.2021

Søknad om økt produksjon - Ytterøykylling AS

Ytterøykylling AS søker om å øke den årlige produksjonen fra 6 000 til 9 000 tonn.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.