Forurensning

Oppdatert 07.03.2023

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 16.05.2023

Dispensasjon fra utslippstillatelse til Leksdal skyte- og øvingsfelt.

Forsvarsbygg har fått dispensasjon fra utslippstillatelsen til Leksdal skyte- og øvingsfelt.


Publisert 09.11.2022

Store mengder fiskeredskaper funnet på vernede korallrev i Trondheimsfjorden

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statsforvalteren utført kartlegging av flere vernede korallrev i Trondheimsfjorden.


Publisert 18.10.2021

Følger opp over 950 virksomheter

Forurensingsseksjonen hos Statsforvalteren i Trøndelag følger opp over 30 bransjer og 950 virksomheter, blant annet gjennom tilsyn.


Publisert 10.09.2021

Mangler i databasen for grunnforurensning

Over halvparten av kommunene i Trøndelag har mangelfull oppdaterting og ser ikke ut til å bruke databasen over grunnforurensning. I tillegg er det noen kommuner som heller ikke har lokal administrator. Det viser Statsforvalterens gjennomgang av databasen


Publisert 28.05.2021

Meldeplikt til Statsforvalteren for virksomheter som er omfattet av forurensningsforskriften

Meldeplikt gjelder for asfaltverk, produksjon av pukk, grus, sand og singel (knuseverk og siktestasjoner), fiskeforedling, forbrenningsanlegg for rene brensler, kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling og mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner i tilknytning til faste anlegg/installasjoner (inkludert skipsverft) og produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer. 

Det er altså meldeplikt til Statsforvalteren for alle virksomhetene som er omfattet av forurensningsforskriften kap. 24, 26-30 og 33.


Publisert 07.04.2021, Sist endret 07.04.2021

Midt-Norsk Havbruk får avslag på søknad

Statsforvalteren i Trøndelag har avslått søknaden fra Midt-Norsk Havbruk om tillatelse for oppstart av matfiskproduksjon ved Storbrakan i Leka kommune.


Publisert 06.04.2021

Veiledning om private og små tiltak i sjøbunn

Har du et mindre prosjekt som innebærer utfylling, mudring eller dumping i sjø? Miljødirektoratet har laget en veiledning for de som ønsker å gjøre mindre tiltak i sjøbunn.


Publisert 09.03.2021

Blir du med på vårryddedagen?

Selv om det har kommet mye snø over deler av Trøndelag de siste dagene, nærmer våren seg for fullt. Med våren kommer også søppel til syne og det er behov for opprydning.


Publisert 01.02.2021

Grøntvedt Nutri AS får utslippstillatelse

Statsforvalteren i Trøndelag innvilger søknaden fra Grøntvedt Nutri om tillatelse til produksjon av fiskemel og fiskeolje i Ørland kommune. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før også tillatelser etter annet lovverk er på plass.


Publisert 08.12.2020

Midlertidig tillatelse til brenning av farlig avfall

Heimdal varmesentral har fått en midlertidig tillatelse til å brenne farlig avfall. Fylkesmannen stiller en rekke krav i tillatelsen som kun gjelder for 2021.