Forurensning

Oppdatert 05.01.2024

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.04.2021

Veiledning om private og små tiltak i sjøbunn

Har du et mindre prosjekt som innebærer utfylling, mudring eller dumping i sjø? Miljødirektoratet har laget en veiledning for de som ønsker å gjøre mindre tiltak i sjøbunn.


Publisert 09.03.2021

Blir du med på vårryddedagen?

Selv om det har kommet mye snø over deler av Trøndelag de siste dagene, nærmer våren seg for fullt. Med våren kommer også søppel til syne og det er behov for opprydning.


Publisert 01.02.2021

Grøntvedt Nutri AS får utslippstillatelse

Statsforvalteren i Trøndelag innvilger søknaden fra Grøntvedt Nutri om tillatelse til produksjon av fiskemel og fiskeolje i Ørland kommune. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før også tillatelser etter annet lovverk er på plass.


Publisert 08.12.2020

Midlertidig tillatelse til brenning av farlig avfall

Heimdal varmesentral har fått en midlertidig tillatelse til å brenne farlig avfall. Fylkesmannen stiller en rekke krav i tillatelsen som kun gjelder for 2021.


Publisert 03.07.2020

Utslippstillatelse – Nutrimar

Fylkesmannen i Trøndelag har nå sluttbehandlet en omfattende utslippssøknad fra Nutrimar. Bedriften får utvide produksjonen basert på nytt råstoff, men det er strenge vilkår i utslippstillatelsen.


Publisert 28.01.2019

Håndtering av forurenset snø

Dumping av forurenset snø i sjø og vassdrag eller deponering på land kan utgjøre et lokalt forurensningsproblem eller være visuelt skjemmende.