Forureining

Oppdatert 05.01.2024

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 26.02.2024

Tilsynsaksjon med mudre-/dumpe/utfyllingsprosjekter 2023 – oppsummering av resultatene

Miljøforvaltningens landsdekkende tilsynsaksjon med mudring og utfylling i sjøen viste få alvorlige brudd, men mange mangler i skriftlige rutiner.


Publisert 12.02.2024

Industrien må betale gebyr for årsrapporter

Fra 2024 må virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven betale gebyr for saksbehandling av årsrapporten.


Publisert 05.02.2024

Trondheim Sorteringsanlegg i Lia har fått endret sin tillatelse.

Statsforvalteren endrer Franzefoss Gjenvinning AS sin tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av avfall, kasserte fritidsbåter og mindre yrkesfartøy på Trondheim sorteringsanlegg i Lia.


Publisert 16.10.2023

Nytt kapittel 33 i forurensningsforskriften - Forurensning fra betongproduksjon, fastsatt 1. januar 2023

Forskriften vil omfatte ca. 300 betongprodusenter i Norge og stiller likelydende krav om blant annet utslipp til vann, støy og håndtering av betongavfall.


Publisert 16.05.2023

Dispensasjon fra utslippstillatelse til Leksdal skyte- og øvingsfelt.

Forsvarsbygg har fått dispensasjon fra utslippstillatelsen til Leksdal skyte- og øvingsfelt.


Publisert 09.11.2022

Store mengder fiskeredskaper funnet på vernede korallrev i Trondheimsfjorden

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statsforvalteren utført kartlegging av flere vernede korallrev i Trondheimsfjorden.


Publisert 18.10.2021

Følger opp over 950 virksomheter

Forurensingsseksjonen hos Statsforvalteren i Trøndelag følger opp over 30 bransjer og 950 virksomheter, blant annet gjennom tilsyn.


Publisert 10.09.2021

Mangler i databasen for grunnforurensning

Over halvparten av kommunene i Trøndelag har mangelfull oppdaterting og ser ikke ut til å bruke databasen over grunnforurensning. I tillegg er det noen kommuner som heller ikke har lokal administrator. Det viser Statsforvalterens gjennomgang av databasen


Publisert 28.05.2021

Meldeplikt til Statsforvalteren for virksomheter som er omfattet av forurensningsforskriften

Meldeplikt gjelder for asfaltverk, produksjon av pukk, grus, sand og singel (knuseverk og siktestasjoner), fiskeforedling, forbrenningsanlegg for rene brensler, kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling og mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner i tilknytning til faste anlegg/installasjoner (inkludert skipsverft) og produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer. 

Det er altså meldeplikt til Statsforvalteren for alle virksomhetene som er omfattet av forurensningsforskriften kap. 24, 26-30 og 33.


Publisert 07.04.2021, Sist endra 07.04.2021

Midt-Norsk Havbruk får avslag på søknad

Statsforvalteren i Trøndelag har avslått søknaden fra Midt-Norsk Havbruk om tillatelse for oppstart av matfiskproduksjon ved Storbrakan i Leka kommune.