Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen over kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

28.11.2023, Endra 28.11.2023

Lisensfelling av ulv i Trøndelag i 2023/2024

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember, og varer til 31. mai 2024. Vedtatt kvote i region 6 Midt-Norge (Møre og Romsdal og Trøndelag) er tre (3) ulver. Lisensfelling av ulv er tillatt i hele Trøndelag. Statsforvalteren kan stanse lisensfellingen ved mistanke om at genetisk verdifulle dyr er på vandring i områdene der lisensfelling pågår, eller avgrense fellingsperioden dersom det påvises revirmarkerende par eller ved opplysninger om aktivitet av familiegruppe av ulv. 


16.11.2023

Høring - søknad om ny og endret tillatelse - behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy - sorteringsanlegg for avfall - HB Transport og Gjenvinning AS - Oppdal

HB Transport og Gjenvinning AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Bedriften søker også om endring av eksisterende tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall.


01.11.2023

Høring – søknad om tiltak i sjø – utfylling med sprengstein – Seterfjæra på Botngård, Bjugn – Ørland kommune

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt søknad fra Ørland kommune om utfylling i sjø på eiendom gb.nr. 25/5 og 25/140 i Seterfjæra på Botngård.


31.10.2023

Søknad om tillatelse til utfylling i sjø – Madsvågen – Trøndelag fylkeskommune – Frøya kommune

Trøndelag fylkeskommune søker om tillatelse til utfylling i sjø ved Madsvågen (gnr./bnr. 1714/17) i Frøya kommune i forbindelse med etablering av gang- og sykkelvei på fylkesvei 714 Dyrvik-Hellesvik ved Madsvågen i Frøya kommune.


23.10.2023

Orkland kommune søker om tillatelse til utslipp fra nye Gammelosen avløpsrenseanlegg

Dagens Gammelosen renseanlegg er overbelastet og modent for utskifting. Orkland kommune planlegger å bygge et nytt Gammelosen renseanlegg for å tilfredsstille nye krav til rensing fra avløpsanlegg.


20.10.2023

Møte i rovviltnemnda region 6 Midt-Norge 27. oktober 2023

Fredag den 27. oktober 2023 fra kl. 11:00 gjennomføres det møte i rovviltnemnda på Scandic Hell i Stjørdal.


20.10.2023

Søknad om utslippstillatelse for driving av tunnel med utslipp i Ommunddalselva i Åfjord kommune

Trongstadlia kraftverk søker om utslippstillatelse fra driving av tunnel.


19.10.2023

Høring - Søknad om tillatelse til grustak og betongverk i Storbjørkåsen - Nærøysund kraftbetong AS - Nærøysund kommune

Nærøysund kraftbetong AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drifte grustak og betongverk i Storbjørkåsen


16.10.2023

Nytt kapittel 33 i forurensningsforskriften Forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer, fastsatt 1. januar 2023

Forskriften vil omfatte ca. 300 betongprodusenter i Norge og stiller likelydende krav om blant annet utslipp til vann, støy og håndtering av betongavfall.


03.10.2023

Statsforvalteren ber om innspill til områder som er aktuelle for naturtypekartlegging i 2024

Statsforvalteren i Trøndelag har fått i oppgave fra Miljødirektoratet å melde inn forslag til områder i Trøndelag som er aktuelle for kartlegging av naturtyper på land etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks i 2024. Kommunene, fylkeskommunen, samferdselsmyndigheter og NVE inviteres til å komme med forslag. Frist for innspill er 29. oktober 2023.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.