Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen over kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

16.05.2024

Kartlegging av naturtyper i Trøndelag 2024

På oppdrag for Miljødirektoratet vil det i 2024 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Steinkjer, Stjørdal, Melhus og Rennebu. Det er totalt 6 områder som skal kartlegges i Trøndelag. Kartleggingen i Trøndelag vil bli utført av firmaet Natur og Samfunn og vil skje en gang i perioden fra mai til oktober 2024.


08.05.2024

Nytt forurensningsregelverk for akvakultur i sjø

Nytt forurensningsregelverk for akvakultur i sjø ble vedtatt 2. februar 2024. Det nye regelverket innebærer at oppdrettsnæringen som ny hovedregel går bort fra individuelle utslippstillatelser og over til forskriftsfestede standardvilkår for forurensning.


06.05.2024

Utvidelser av Knutshø og Drivdalen landskapsvernområder

Statsforvalteren i Trøndelag har fått i oppdrag å avklare om det er lokal aksept for å starte arbeidet med å utrede utvidelse av Knutshø landskapsvernområde og Drivdalen landskapsvernområde.


30.04.2024

Endring av verneform - Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder

Statsforvalterne i Møre og Romsdal og Trøndelag har fått i oppdrag å avklare med berørte kommuner om det er lokal aksept for endring av verneform fra landskapsvernområde til nasjonalpark for deler av Trollheimen og Innerdalen, samt utvidelser av landskapsvernområdet i Oppdal og Rindal kommuner.


26.04.2024

Vis hensyn til sjøfugl i hekketiden

Nå har hekketiden for sjøfugl og andre fuglearter startet. Dette er en sårbar periode for fugl der de trenger tid og ro til å kurtisere, bygge reir, legge egg og passe unger. I enkelte verneområder er det ferdselsforbud i denne perioden. Hva gjør du når en måke lager reir på taket ditt?


25.04.2024

Vedtak – revidert tillatelse til Holtålen gjenvinningsstasjon – Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS

Statsforvalteren har revidert tillatelsen etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av avfall på Holtålen gjenvinningsstasjon.


09.04.2024

Høring – søknad om mudring og utfylling i sjø ved Marøystrand – Nærøysund kommune

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt søknad fra Marøystrand Næringsområde AS om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Marøystrand næringsområde, Nærøysund kommune datert 20.02.2024.


03.04.2024

Frivillig skogvern - høring av verneforslag for 19 områder

19 områder som foreslås for vern er nå på høring. Verneforslagene innebærer ni nye naturreservat, ni utvidelser av eksisterende naturreservat, og utvidelse og sammenslåing av ett naturreservat. Områdene er tilbudt fra grunneier gjennom frivillig vern av skog.


22.03.2024

Selbu kommune søker om tillatelse til utslipp fra nye Mebond renseanlegg.

.


22.03.2024

Frivillig skogvern - høring av verneforslag for 19 områder

Statsforvalteren sender verneforslag for 19 områder på høring. Verneforslagene innebærer ni nye naturreservat, ni utvidelser av eksisterende naturreservat og utvidelse og sammenslåing av ett naturreservat. Områdene er tilbudt fra grunneier gjennom frivillig vern av skog.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.