Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!


27.10.2021

Oppstart av arbeid med forvaltningsplan og besøksstrategi for Bymarka naturreservat i Trondheim

Statsforvalteren melder med dette oppstart av arbeid med revisjon av forvaltningsplanen for Bymarka naturreservat og besøksstrategi for verneområdet. Verneområdet ligger i Trondheim kommune.


27.10.2021

Høring - søknad om deponi for rene masser - BAA1, BAA2 & BAA12 - Rennebu/Midtre Gauldal kommune

Nye Veier AS har søkt om tillatelse til etablering og drift av tre deponier for rene masser (BAA1, BAA2 & BAA12) i Rennebu og Midtre Gauldal kommune.


25.10.2021

Nærmer seg fristen for å søke rovvilterstatning for sau 2021

Søknadsfristen for å søke om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt er rett rundt hjørnet. Du må søke via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 1. november.


18.10.2021

Følger opp over 950 virksomheter

Forurensingsseksjonen hos Statsforvalteren i Trøndelag følger opp over 30 bransjer og 950 virksomheter, blant annet gjennom tilsyn.


12.10.2021

Høring av plan for avslutning og etterdrift av Hauka deponi - Midtre Gauldal kommune

Norsk Gjenvinning søker om godkjenning av plan for avslutning og etterdrift av Hauka deponi i Midtre Gauldal kommune.


12.10.2021

Hvorfor har vi regler for motorferdsel i utmark?

Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi, men samtidig kan det gi skade på terreng og forstyrre fugle- og dyreliv.


08.10.2021

Gode planer betyr færre dispensasjoner

I 2017 kom det en lovendring som la til rette for at man skal unngå ressurskrevende dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven. Blant annet ved at kommunene må ha gode oppdaterte planer. Likevel er antall dispensasjonssaker forholdsvis høyt, noe som øker presset på naturmiljøet.


06.10.2021

De hemmelige artsopplysningene

Visste du at Statsforvalteren rår over en database med naturopplysninger som er unntatt offentlighet?


01.10.2021

Ny klima- og miljødirektør på plass

I dag har Line Lund Fjellvær fra Stjørdal sin første arbeidsdag som avdelingsdirektør i klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.


29.09.2021

Høring - søknad om drift av Leksvik gjenvinningsstasjon

Fosen Renovasjon har søkt om tillatelse til drift av Leksvik gjenvinningsstasjon i Indre Fosen kommune.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.