Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


11.05.2021

Søknad om ny utslippstillatelse for Scanbio Ingredients avd Lysøysundet

Scanbio Ingredients avd Lysøysundet søker om å øke produksjonen fra 80.000 til 90.000 tonn råstoff hvert år og vil da produsere 40.000 tonn fiskeprotein og 20.000 olje hvert år.


07.05.2021

Endring av tillatelse - Skjørdalen deponi i Verdal

Innherred Renovasjon IKS har fått pålegg om å lever opplysninger til å oppdatere vilkår for drift av Skjørdalen deponi


07.05.2021

Søknad om økt produksjon - Ytterøykylling AS

Ytterøykylling AS søker om å øke den årlige produksjonen fra 6 000 til 9 000 tonn.


27.04.2021

Naturrestaurering er i full gang i Trøndelag

2021-2030 er utpekt til FNs tiår for restaurering av natur. Statsforvalteren i Trøndelag har i flere år jobbet med restaurering av naturområder, og i 2021 er det flere prosjekter som er i gang.


19.04.2021

Forslag til vern av skogområder

Statsforvalteren i Trøndelag sender nå et forslag om vern skogområder ut på høring. I alt foreslås 16 nye naturreservat, samt utvidelse av seks eksisterende verneområder.


07.04.2021

Midt-Norsk Havbruk får avslag på søknad

Statsforvalteren i Trøndelag har avslått søknaden fra Midt-Norsk Havbruk om tillatelse for oppstart av matfiskproduksjon ved Storbrakan i Leka kommune.


07.04.2021

Her skal fuglene få hekke i fred

Miljødirektoratets nye, digitale kart gjør det enkelt å se hvor det er forbudt å ferdes mens fuglene hekker.


23.03.2021

Nye regler for laksefiske i Trøndelag

Endringene i regelverket gjøres for å beskytte sårbare bestander av villaks mot overbeskatning. Slik sikres grunnlaget for et høstbart overskudd i framtida ifølge Miljødirektoratet, som har satt reglene.


21.03.2021

Vedtak om opprettelse av Rennsjø naturreservat og utvidelse av Storvika naturreservat

Vedtak om opprettelse av Rennsjølia naturreservat og utvidelse av Storvika naturreservat.


19.03.2021

Verneområdet for Midt-Norges største sjøfuglkoloni på Sklinna  vurderes for  utvidelse

Vi starter verneprosess for utvidet vern av Sklinna naturreservat i Leka kommune.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.