Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


23.02.2021

Sliter med å nå bestandsmålet for bjørn

Bestandsmålet for bjørn i Møre og Romsdal og Trøndelag er tre årlige ynglinger, men dette målet er ikke nådd. Nå viser ny forskning at forvaltningsområdene er store nok, men at bjørnejakta i Sverige gjør det vanskelig å nå bestandsmålet.


19.02.2021

Søknad om ny utslippstillatelse for Røra Fabrikker AS i Inderøy kommune.

Røra fabrikker AS søker om ny utslippstillatelse for fabrikken i Inderøy kommune.

 


05.02.2021

Høring - Søknad om tillatelse til utfylling ved Spillumstranda industriområde - Namsos kommune

Statsforvalteren i Trøndelag mottok 18.12.2020 søknad fra Trondheim Havn IKS om utfylling ved Spillumstranda i Namsos kommune


04.02.2021

Ulovlig forsøk på felling av kongeørn

Statsforvalteren i Trøndelag anmelder forsøk på ulovlig felling av kongeørn etter at ei kongeørn som ble fanget inn i Snåsa kommune tirsdag den 2. februar 2021, hadde hagl i kroppen.


01.02.2021

Grøntvedt Nutri AS får utslippstillatelse

Statsforvalteren i Trøndelag innvilger søknaden fra Grøntvedt Nutri om tillatelse til produksjon av fiskemel og fiskeolje i Ørland kommune. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før også tillatelser etter annet lovverk er på plass.


29.01.2021

Gaupejakt 2021

Gaupejakta starter 1. februar og varer til 31. mars eller til kvoten er fylt. Rovviltnemnda har vedtatt en kvote på 30 gauper (hvorav maksimalt 10 voksne hunndyr) og fordelt startkvoter på nærmere bestemte områder i Trøndelag og Møre og Romsdal. I tillegg er det for noen områder vedtatt kvotefri jakt på gaupe.

Informasjon om kvoten finner du på telefon; 73 19 92 27 og/eller i kart (https://kart.gislink.no/gaupe).


29.01.2021

Søknad om endring av tillatelse - mellomlagring av avfallsballer og mottak av fritidsbåter - Trondheim sorteringsanlegg - Lia - Trondheim

Franzefoss Gjenvinning søker om å lagre avfallsballer (RDF) i stenden for bunnaske, og mottak og sanering av fritidsbåter på bedriftens anlegg i Brattsbergveien - Lia - Trondheim kommune


28.01.2021

Rovvilterstatning for sau og tamrein 2020

Statsforvalteren i Trøndelag har sluttbehandlet 314 søknader om erstatning for tap av rein eller sau til fredet rovvilt i 2020. I alt ble det utbetalt 29.3 millioner kroner til saue- og reineiere for tap av dyr til fredet rovvilt.


28.01.2021

Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - S2 - Trondheim kommune

Pro Invenia AS har, på vegne av Solberg Maskin AS, søkt om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser (S2 - Tulluan-Midtigården) i Trondheim kommune


27.01.2021

Går i dialog om mulig fremtidig vern

Miljødirektoratet ber Statsforvalteren i Trøndelag om å sette i gang arbeidet med supplerende vern i fylket. Dette som en del av en landsomfattende prosess, som startet i 2018.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.