Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


27.01.2021

Går i dialog om mulig fremtidig vern

Miljødirektoratet ber Statsforvalteren i Trøndelag om å sette i gang arbeidet med supplerende vern i fylket. Dette som en del av en landsomfattende prosess, som startet i 2018.


26.01.2021

Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - M3, M12, M15 - Malvik kommune

Acciona Construction S.A har, på vegne av Nye Veier AS, søkt om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på tre lokaliteter (M3, M12 og M15) i Malvik kommune


14.01.2021

Bil1Din Verdal AS - søknad om mottak av fritidsbåter

Bil1Din søker om mottak av kasserte fritidsbåter


14.01.2021

Høring - søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser, og mottak og behandling av betong - Ryem steinbrudd - Namdal Pukkverk AS

Namdal Pukkverk AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser, og tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av betong i Ryem steinbrudd, i Nærøysund kommune


11.01.2021

Tilskuddsmidler til opprydding i marin forsøpling

Miljødirektoratet har i år 70 millioner kroner som skal fordeles på ulike opprydningsprosjekter og forebyggende tiltak mot marin forsøpling. Fristen for å søke er 20. januar 2021.


11.01.2021

Høring - Søknad om mudring og utfylling ved Orkanger Havn i Orkland kommune

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt søknad fra Trondheim Havn IKS om mudring og utfylling ved Orkanger havn i Orkland kommune.


11.01.2021

Søknad om endring av tillatelse - Stena Recycling AS avd Hommelvik - Malvik kommune

Stena Recycling i Hommelvik har søkt om mottak av impregnert trevirke ved anlegget på Djupvasskaia


08.01.2021

Høring - søknad om tillatelse til drift av snødeponi - Øymoen/Veisletta og Fosslia fjellhall - Stjørdal kommune

Stjørdal kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av to midlertidige snødeponi i Stjørdal kommune.


05.01.2021

Søknad om utslipp fra anleggsvirksomhet i forbindelse med arbeider på Aunfoss kraftverk i Grong kommune

NTE Energi AS søker om utslippstillatelse i forbindelse arbeider på Aunfoss kraftverk. Det skal i forbindelse med dette arbeidet bl.a. drives en tunnel med utslipp av prosessvann.


21.12.2020

Vedtak - forlenget drift - Nyhavna - Norsk Gjenvinning Metall AS

Gyldigheten på Norsk Gjenvinning Metall AS sin tillatelse til drift av avfallsanlegg, på Nyhavna i Trondheim kommune, er forlenget til 31. mars 2021.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.