Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


15.07.2021

Meråker kommune søker om tillatelse til utslipp fra nye Meråker renseanlegg.

Dagens Meråker renseanlegg opplever tidvis driftsproblemer grunnet overbelastning og periodevise store mengder fremmedvann til anlegget. Anlegget har en utslippstillatelse fra 2007.


14.07.2021

Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - M14 - Malvik kommune

Nye Veier AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser i Malvik kommune. 


13.07.2021

Vedtak - forenklet tillatelse - Tulluan - Søbstad AS

Søbstad AS har fått en forenklet tillatelse etter forurensningsloven til deponering og sluttføring av deponi for rene masser på Tulluan. 


13.07.2021

Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - Langsteindalen - Stjørdal kommune

Nye Veier AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser i Stjørdal kommune. 


12.07.2021

Vedtak - endret tillatelse - Asp pukkverk - Odd Einar Kne AS

Odd Einar Kne AS har fått midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av forurensede masser til 31. desember 2022.


07.07.2021

Pukkellaksen kommer!

Pukkellaks er nå registrert flere steder i Trøndelag, både i sjøen og i flere elver. Vi ber fiskere og rettighetshavere om å rapportere om fangst av pukkellaks. Det er viktig for å bruke tilgjengelige ressurser for tiltak på riktig måte.


24.06.2021

Omgjør eget vedtak

Statsforvalteren i Trøndelag har i dag omgjort eget vedtak, der man ga avslag på søknad om fellingstillatelse på bjørn i Steinkjer. Det skjer etter ny og oppdatert kunnskap.


23.06.2021

Nye naturreservat i Trøndelag

Det er i statsråd i dag, 23.06.2021, opprettet ti nye naturreservat. Samtidig er fire eksisterende naturreservat i Trøndelag utvidet. Alle områdene er skogområder som er frivillige tilbud fra private grunneiere.


23.06.2021

Tiltak i vassdrag

Hvert år gjøres det en rekke tiltak i og langs vassdrag. De aller fleste tiltakene i vassdrag er søknadspliktige - enten til NVE, kommunen, statsforvalteren eller fylkeskommunen. 


21.06.2021

Revisjon av verneforskriften for Øvre Forra naturreservat

Statsforvalteren har sendt ut oppstartsmelding for arbeidet med å revidere verneforskriften fra 1990 for Øvre Forra naturreservat.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.