Miljø og klima

Oppdatert 03.01.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen over kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

02.02.2023

Verdens våtmarksdag

Verdens våtmarksdag feires den 2. februar hvert år for å markere datoen for opprettelsen av Ramsarkonvensjonen. Det er en avtale mellom landene om ivaretakelse av våtmarker i bred forstand; både som leveområde for flora og fauna, og som viktig naturressurs for mange mennesker.


02.02.2023

Kvotejakta i Trøndelag 2023 – stengt etter første dag

Allerede første jaktdag ble kvotene for gaupejakta i Trøndelag, Møre og Romsdal fylt. Statforvalteren stanset derfor kvotejakta samme dag som den ble åpnet.


26.01.2023, Endra 31.01.2023

Kvotejakt på gaupe 2023

Kvotejakta på gaupe starter 1. februar og varer til 31. mars. Jakta avsluttes når kvoten for de ulike kvotejaktsområdene er fylt, eller senest 31. mars. OPPDATERING: Kvotejakta ble stengt 1.februar fordi hunndyrkvoten ble fylt. 


25.01.2023

Søknad om tillatelse - etablering av deponi for ordinært avfall - Ottersbo - Veidekke Industrier AS - Ørland

Veidekke Industrier AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av deponi for ordinært avfall.


24.01.2023

Varsler omgjøring av snøscooter-tillatelser

Statsforvalteren har fått oversendt flere vedtak om snøscooterkjøring fra trønderske kommuner som viser seg å ikke være i tråd med lovverket. Nå varsles omgjøring av vedtakene.


19.01.2023

Hogst av fremmede treslag i Bymarka naturreservat

Statsforvalteren har i samarbeid med Trondheim kommune satt i gang hogst av den fremmede arten contortafuru i Bymarka naturreservat.


16.01.2023

Tilskuddsordning til kommunedelplan for naturmangfold

Kommunene kan søke til Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Søknadsfrist er 1. februar 2023.


13.01.2023

Jøsnøya – Hitra kommune - søknad fra MOWI ASA om utslippstillatelse for nytt lakseslakteri og fiskeforedlingsanlegg

MOWI ASA søker om etablering av et nytt lakseslakteri og fiskeforedlingsanlegg på Jøsnøya i Hitra kommune. Bedriften søker om mottak, slakting og videreforedling av inntil 100 000 tonn laks årlig.


10.01.2023

Oppstart av arbeid med forvaltningsplan og besøksstrategi for Ørin naturreservat i Verdal kommune

Statsforvalteren kunngjør med dette oppstart av arbeidet med å utarbeide forvaltningsplan og besøksstrategi for Ørin naturreservat i Verdal kommune.


06.01.2023

Hogst av kantsoner langs vassdrag i forbindelse med skogsdrift

Statsforvalteren, NVE og Trøndelag fylkeskommune inviterer til webinar for å informere om regelverk og forvaltningspraksis knyttet til kantsoner langs vassdrag i forbindelse med flatehogst.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.